Τεχνολογίες Μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες Μάθησης. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέ δου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

   Σκοπός του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι:
   α) Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης.
   β) Να καταστήσει ειδικούς σε εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας άτομα που θα στελεχώνουν δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
   γ) Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.
   δ) Να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ τριες ικανούς και ικανές να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην σκέψη και την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.
   ε) Να συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Τεχνολογίες Μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής» πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (συνεδρίαση με αριθμ. 27/9.6.2020 της ΕΔΕ). 

   Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

   Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Μάθησης- Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες Μάθησης. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης. 

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα τρία πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

   Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και Κυριακή. 

   Κατηγορίες Πτυχιούχων 

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των ειδικοτήτων. 

   Τέλη φοίτησης 

   Στο παρόν ΔΠΜΣ προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ ανά φοιτητή ανά εξάμηνο. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους των 400 ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών σύμφωνα με αντίστοιχη ανακοίνωση που θα βγαίνει στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση διαγραφής το ποσό που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. 

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 

   Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών: τριάντα πέντε (35). 

   Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών του Δ.Π.Μ.Σ. στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο για το ανώτατο όριο εισαγομένων, εγγράφονται μόνον όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες είναι επιτυχόντες/-ούσες στις εξετάσεις. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο όριο και υπάρχουν ισοβαθμούντες/-ούσες με τον τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, τότε εγγράφονται όλοι/-ες οι ισοβαθμούντες/-ούσες. Δύναται να μην προσφερθεί το Πρόγραμμα, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε. αν: α) ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι μικρότερος του δέκα (10), β) στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τα δίδακτρα υπερβαίνουν το 30%. 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: 

   Κριτήρια επιλογής 

   Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον τριάντα μόρια (30) μόρια στη γραπτή εξέταση κατανόησης ελληνικού και αγγλικού επιστημονικού κειμένου και στην προφορική εξέταση – παρουσίαση. 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από τις 15 Ιουλίου έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://learntech.web.auth.gr/learntech/. Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf σε μορφή zip μέγιστου μεγέθους 12ΜΒ) τα ακόλουθα: 

   1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
   2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.
   3. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ εάν ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωματική εργασία, αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει και ξεχωριστή βεβαίωση από τη γραμματεία η οποία θα υποβληθεί μαζί με την αναλυτική βαθμολογία.
   4. Βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στις εξής ενότητες: α) Προσωπικά στοιχεία, β) Σπουδές, γ) Επιμόρφωση, δ) Ξένες γλώσσες, ε) Επαγγελματική Δραστηριότητα, στ) Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες) και ζ) Προσωπικά ενδιαφέροντα) (μέγιστος αριθμός λέξεων 2000).
   5. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, επιπέδου Β2), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η υποψήφιος/-α υποβάλλει δήλωση μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς του/της σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί και διενεργείται γραπτή εξέταση (πριν την εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων).
   6. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.
   7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών 

   Γίνονται μόνο αποδεκτά: α) ευανάγνωστα έγγραφα (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες στην Ελλάδα. β) τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί. γ) τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες) με την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

   Πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ, την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, στο email: [email protected] καθώς και τον ιστότοπο http://learntech.web.auth.gr/learntech/ του ΔΠΜΣ. 

   Διαδικασία επιλογής και εξέτασης

   Η διαδικασία επιλογής για όλους τους υποψηφίους περιλαμβάνει: 

   Γραπτή εξέταση κατανόησης ελληνικού και αγγλικού επιστημονικού κειμένου: Αξιολόγηση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα). Ο/η υποψήφιος/α καλείται να γράψει περίληψη του κειμένου που θα του δοθεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις ανάπτυξης στα ελληνικά. Να σημειωθεί ότι θα αξιολογηθούν ειδικότερα οι γνώσεις του στο πεδίο των τεχνολογιών μάθησης και η κριτική προσέγγιση αυτών. Δεν προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία. 

   Προφορική εξέταση – Παρουσίαση: Παρουσίαση διάρκειας αυστηρά πέντε λεπτών ενός θέματος από τα πεδία: α. θεωρίες μάθησης ή β. τεχνολογίες μάθησης. Το θέμα επιλέγεται από πριν από τον/την υποψήφιο/α. Να σημειωθεί ότι το θέμα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και όχι γενικό και να αφορά τη σύνδεση των θεωριών μάθησης με τις τεχνολογίες μάθησης. Η παρουσίαση γίνεται με την παράλληλη χρήση διαφανειών (μέγιστος αριθμός διαφανειών 5) που έχει ετοιμάσει ο/η υποψήφιος/α και παραδίδει στην επιτροπή σε ψηφιακή μορφή πριν από την έναρξη της συνέντευξης. Δεν προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία. 

   Συνέντευξη: η συνέντευξη μπορεί να γίνει αμέσως μετά την προφορική εξέταση. 

   Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων 

   Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων καταρτίζεται πίνακας με τα ονόματα όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας επιλογής. 

   Η γραπτή και η προφορική εξέταση όπως και η συνέντευξη θα γίνουν το διάστημα 15-30 Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν 1-10 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο διάστημα θα γίνουν και οι γραπτές εξετάσεις για όσους/-ες υποψηφίους/-ες δεν διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Εξαιτίας των μέτρων για τον κορωνοϊό ενδέχεται οι παραπάνω διαδικασίες να γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο και οι ημερομηνίες να τροποποιηθούν. 

   Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/τις υποψηφίους/- ες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/-ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜ.Σ.) είναι 120. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Μαθήματα Εμβάθυνσης* Επιλογής (6 ECTS)

   • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής
   • Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
   • Διδακτική της Πληροφορικής
   • Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη
   • Ευφυείς Τεχνολογίες
   • Παιδαγωγικές θεωρίες και ΤΠΕ
   • Συναισθηματική Υπολογιστική και Μάθηση
   • Τεχνολογία Υπολογισμού
   • Τεχνολογίες Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία
   • Φορητές Τεχνολογίες
   • Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Εικονικοί Κόσμοι
   • Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Μάθηση από Απόσταση
   • Ψηφιακοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

   Μαθήματα με Έμφαση στην Έρευνα Υποχρεωτικά

   • Μεθοδολογία Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης Ι (6 ECTS)
   • Μεθοδολογία Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης II (6 ECTS)
   • Επεξεργασία Ερευνητικών Δεδομένων – Συστηματική Ανασκόπηση και Μετανάλυση (6 ECTS)
   • Σχεδιασμός Ερευνας (10 ECTS)

   Εκπόνηση έργων στις Τεχνολογίες Μάθησης Υποχρεωτικά

   • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργου στις Τεχνολογίες Μάθησης Ι (Πρακτική Άσκηση Ι) 6 ECTS
   • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργου στις Τεχνολογίες Μάθησης II (Πρακτική Άσκηση II) 20 ECTS

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικά

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

   Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων εμβάθυνσης μπορεί να διαφέρει για κάθε ακαδημαϊκό έτος και ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι συναφή προς το αντικείμενο του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Α’ Εξάμηνο

   1. Μάθημα Εμβάθυνσης Επιλογής 6 ECTS
   2. Μάθημα Εμβάθυνσης Επιλογής 6 ECTS
   3. Μάθημα Εμβάθυνσης Επιλογής 6 ECTS
   4. Μεθοδολογία έρευνας στις τεχνολογίες μάθησης Ι Υποχρεωτικό. 6 ECTS
   5. Μεθοδολογία έρευνας στις τεχνολογίες μάθησης ΙΙ Υποχρεωτικό 6 ECTS

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο

   1. Μάθημα Εμβάθυνσης Επιλογής 6 ECTS
   2. Μάθημα Εμβάθυνσης Επιλογής 6 ECTS
   3. Μάθημα Εμβάθυνσης Επιλογής 6 ECTS
   4. Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων – Συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση Υποχρεωτικό 6 ECTS
   5. Σχεδίαση και υλοποίηση έργου στις τεχνολογίες μάθησης Ι (Πρακτική Άσκηση Ι) Υποχρεωτικό 6 ECTS

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο

   1. Σχεδίαση και υλοποίηση έργου στις τεχνολογίες μάθησης Ι (Πρακτική Άσκηση Ι) Υποχρεωτικό. 20 ECTS
   2. Σχεδιασμός Έρευνας. Υποχρεωτικό 10 ECTS

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο

   1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30 ECTS

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Τεχνολογίες Μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email