Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.

   Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ, ο απόφοιτος θα έχει τη δυνατότητα:

   • Να αναλύσει τις ανάγκες των τελικών χρηστών και να σχεδιάσει με αποδοτικό τρόπο ευφυή κυβερνοφυσικά συστήματα • Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ενσωματωμένα συστήματα και επιταχυντές υλικού
   • Να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει αποδοτικά, τα σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα και βάσεις δεδομένων ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων ευρείας κλίμακας.
   • Να σχεδιάσει και να προτείνει αποδοτικές επιχειρηματικές λύσεις βασιζόμενος στα εργαλεία της μηχανικής μάθησης, της εξόρυξης γνώσης και της επιχειρηματικής ευφυΐας.
   • Να εφαρμόζει στην πράξη τα αποτελέσματα ερευνών και καινοτομιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία.
   • Να παρακολουθεί τα αποτελέσματα ερευνών και τις τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία.
   • Να εφαρμόζει ψηφιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών και προγραμμάτων, διοίκηση και λήψη αποφάσεων, καθοδήγηση, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
   • Να ενεργεί ως φορέας αλλαγής και καινοτομίας στο επαγγελματικό του περιβάλλον.

   Δείτε την προκήρυξη

    

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017.

   Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2021.

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

   Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων: (α) Ευφυή Κυβερνο-συστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων.

   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι:

   (α) Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής,
   (β) Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, των Δικτύων, των Τηλεπικοινωνιών, της Διοίκησης και Οικονομίας.

   Εντός του συνολικού αριθμού των εισακτέων μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή της ημεδαπής όπου δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και σε ποσοστό 20%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί και ο αριθμός θέσεων των ανωτέρω κατηγοριών, εφ’ όσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι των κατηγοριών αυτών.

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

   Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2021. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και έντυπα (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στην Γραμματεία), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία τα εξής:

   1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα λοιπά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.,
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών
   5. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,
   6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται),
   7. Αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν),
   8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2),
   9. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές,
   10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
   11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
   12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δύο όψεων, ή Διαβατηρίου.

   Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική αποδοχή του ενδιαφερόμενου.
   Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και υποβάλλεται στη Γραμματεία σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας.

   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Μετά τη λήξη της προθεσμίας η Γραμματεία προωθεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη και προχωρά στην κατάστρωση πίνακα αξιολόγησης με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ. συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:
   • Τον γενικό βαθμό πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 30%,
   • Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με συντελεστή βαρύτητας 20%,
   • Τις ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, τα πρόσθετα πτυχία ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους του υποψηφίου, με συντελεστή βαρύτητας 10%,
   • Την τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα, με συντελεστή βαρύτητας 10%,
   • Την απόδοση κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

   Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
   1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης καλεί τους υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία αποβλέπει:
   • Στη διαπίστωση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και γενικότερα της συγκρότησης της προσωπικότητάς του υποψηφίου.
   • Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.
   2. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν στην κλίμακα 0 έως 10. Η απόδοση του υποψηφίου στην προφορική συνέντευξη προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής.
   3. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
   4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου βασικών σπουδών.
   5. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει τον Πίνακα Αξιολόγησης προς έγκριση στη Συνέλευση.
   6. Με μέριμνα της Γραμματείας του Π.Μ.Σ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ο εγκεκριμένος από τη Συνέλευση πίνακας αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
   7. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., την οποία ορίζει η Συνέλευση. Η επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.
   8. Η Συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων, ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες και η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την ανάρτηση του τελικού πίνακα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
   9. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ., καταθέτοντας σχετική δήλωση ένταξης. Η μη ανταπόκριση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον επιλεγέντα, η Συνέλευση μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο Π.Μ.Σ. εφόσον προσκομίσει τεκμήρια για συνθήκες που αντικειμενικά τον εμπόδισαν να υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση ένταξης στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις.

   ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και ειδικεύσεις μια εκ’ των: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων.

   ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   1. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με την καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές, που αποσκοπούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος. Για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το ύψος των τελών φοίτησης διαμορφώνεται σε 1.800 € για κάθε φοιτητή για το σύνολο του κύκλου σπουδών (3 εξάμηνα).
   2. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από τους φοιτητές σε τρεις (3) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.
   3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
   4. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από Επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.
   5. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
   6. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά του φοιτητή, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ο Διευθυντής οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για το ύψος της οφειλής του και να ζητήσει την άμεση τακτοποίηση της οφειλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από τον φοιτητή, τότε ο Διευθυντής ενημερώνει τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι έγγραφη ενημέρωση του φοιτητή και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της φοίτησης του φοιτητή μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΩΝ

   Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης ορίζονται ανά εξάμηνο το πλήθος και το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για τον καθορισμό του πλήθους των υποτροφιών, η Συνέλευση συνεκτιμά τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για τη διεκδίκηση υποτροφίας από μεταπτυχιακό φοιτητή είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των υποχρεώσεων του προηγούμενου εξαμήνου. Η ανάληψη υποτροφίας μπορεί να συνεπάγεται την ανάθεση επικουρικού ερευνητικού ή διδακτικού έργου στους υποτρόφους, όπως η διδασκαλία φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων στους προπτυχιακούς φοιτητές ή άλλο εκπαιδευτικό/ερευνητικό έργο που θα προσδιορίσει η Συνέλευση. Στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. που έχουν αριστεύσει στη διπλωματική εργασία χορηγούνται βραβεία, τα οποία δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο.

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα, ΤΚ 26334, Ελλάδα

   Ιστοσελίδα:        https://smart-ict.ece.uop.gr/
   Email:  smart-ICT.ece [AT] uop.gr
   Τηλέφωνο:         (+30) 2610 369236

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων: 60 ECTS από τα 10 μαθήματα που παρέχονται στο Π.Μ.Σ. και 30 ECTS από τη διπλωματική εργασία

   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα, πέντε (5) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5) στο Β’ εξάμηνο, καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί επιτυχώς στη διπλωματική εργασία (Γ’ εξάμηνο).

   Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 4. Στο Β’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Μια ειδίκευση προσφέρεται εφόσον έχει επιλεχθεί από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές. Η Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να τροποποιεί το κατώτερο όριο φοιτητών για τη λειτουργία κάθε ειδίκευσης.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρει το Π.Μ.Σ διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – Βασικές Γνώσεις

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Διαδίκτυο των Πραγμάτων – 6 ECTS
   • Κατανεμημένα Συστήματα – 6 ECTS
   • Δίκτυα Επόμενης Γενιάς – 6 ECTS
   • Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης – 6 ECTS
   • Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα – 6 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – Ειδικεύσεις

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας – 6 ECTS
   • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους – 6 ECTS
   • Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου – 6 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής

   Τα μαθήματα της ειδίκευσης που θα επιλέξει ο φοιτητής:

   Ειδίκευση 1: Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες

   • Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα – 6 ECTS
   • Σχεδιασμός Διεπαφών για Ευφυείς Υπηρεσίες – 6 ECTS

   Ειδίκευση 2: Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

   • Συστήματα Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών – 6 ECTS
   • Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM – 6 ECTS

   Ειδίκευση 3: Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων

   • Επιχειρησιακή Ευφυία – 6 ECTS
   • Προηγμένες Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης – 6 ECTS

   Στο B’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5) μαθήματα, τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξει.

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διπλωματική εργασία – 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email