Loading...

Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 07/02/2020
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και η ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι:
   Α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων, τις τεχνικές, τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.
   Β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, να διαχειριστούν τον σύγχρονο εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων και να βοηθήσουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων, με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019‐
   2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών».

   Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 (τρία) εξάμηνα.

   Αριθμός Εισακτέων‐Δίδακτρα
   Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2019‐2020 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δεκατέσσερις (14) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός έως ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
   Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2019‐2020 στο ποσό των 3.500 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις δόσεις, μέχρι την έναρξη κάθε εξαμήνου (το 1/3 του συνολικού ποσού των διδάκτρων κάθε φορά). Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών,
   ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση (το 30% των εγγραφέντων), βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων που Μπορούν να Υποβάλουν Αίτηση
   Στο Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με βαθμό μεγαλύτερο του 6,5.

   Τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων γίνονται δεκτοί και εγγράφονται στο Π.Μ.Σ., εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής διατριβής, όπως θα βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος φοίτησης, εντός της προθεσμίας εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.

   Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

   α) Δικαιολογητικά
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή χορηγείται από τη Γραμματεία).
   2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
   3. Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
   7. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
   8. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.

   β) Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
   Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

   Ημερομηνίες Προθεσμίες
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 7 Ιανουαρίου 2020 έως 7 Φεβρουαρίου 2020, να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικάστη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2020 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

   Διεύθυνση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
   «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών».
   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος
   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
   Ιστοσελίδα: http://www.agr.uth.gr
   Τηλέφωνo Γραμματείας: 24210 93006

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
   Νικόλαος Κατσούλας
   Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οχτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90) μονάδες ECTS.

   Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία των φοιτητών καθώς και οι μονάδες ECTS κατανέμονται στο χρονικό διάστημα σπουδών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

   1ο Εξάμηνο
   Κωδικός Μάθημα ECTS

   ΤΕΘ1 Λειτουργικές αποκρίσεις και προσαρμογές των φυτών υπό κάλυψη 7,5
   ΤΕΘ2 Τεχνολογίες ελέγχου θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων 7,5
   ΤΕΘ3 Τεχνικές διαχείρισης ανθοκομικών καλλιεργειών και παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού 7,5
   ΤΕΘ4 Σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών υπό κάλυψη 7,5

   2ο Εξάμηνο

   ΤΕΘ5 Συστήματα και τεχνολογίες καλλιεργειών εκτός εδάφους 7,5
   ΤΕΘ6 Αντιμετώπιση εχθρών σε καλλιέργειες υπό κάλυψη 7,5
   ΤΕΘ7 Μάρκετινγκ θερμοκηπιακών προϊόντων 7,5
   ΤΕΘΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 7,5

   3ο Εξάμηνο

   ΤΕΘ8 Ανάπτυξη σχεδίων έρευνας – Μελέτες περιπτώσεων 7,5
   ΤΕΘΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 22,5

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ