Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το παρόν ΠΜΣ προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης. Το ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε πεδία που απαιτούν υψηλή επιστημονική κατάρτιση αλλά και εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι ο ήχος και η ακουστική, η κινούμενη εικόνα – βίντεο και η οπτική, καθώς και η ψηφιακή μετάδοση (broadcasting) ηχητικού και οπτικού σήματος. Η σύγκλιση των μέσων και των σχετικών (εξ ολοκλήρου ψηφιακών πλέον) τεχνολογιών υπαγορεύει το σχεδιασμό ενός προγράμματος που καλύπτει τόσο το ακουστικό όσο και το οπτικό σήμα, καθώς και τις διατάξεις παραγωγής, απόκτησης, επεξεργασίας, συμπίεσης, κωδικοποίησης, μετάδοσης και προβολής τους κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα, να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της καριέρας τους κατακτώντας ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας.

   Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
   • να σχεδιάζουν ηλεκτρακουστικά συστήματα, να σχεδιάζουν και να επιβλέπουν ηλεκτρακουστικές εγκαταστάσεις και έργα ακουστικής βελτίωσης χώρων,
   • να αξιολογούν ηλεκτρακουστικά και ακουστικά συστήματα με την εκτέλεση εξειδικευμένων μετρήσεων,
   • να σχεδιάζουν και να επιβλέπουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση στούντιο εικόνας και ήχου,
   • να σχεδιάζουν και να επιβλέπουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων DVB, μετάδοσης IPTV, λήψης και επανακωδικοποίησης για συστήματα διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου εντός κτιρίων,
   • να φέρουν σε πέρας έργα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, εικόνας και βίντεο,
   • να σχεδιάζουν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο συστημάτων εμβύθισης και διαδραστικής διασκέδασης,
   • να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο των διδακτορικών σπουδών στο χώρο του Ήχου, του Βίντεο και της Μετάδοσης οπτικοακουστικού σήματος με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είκοσι πέντε (25) θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης». Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α/117), και την απόφαση ίδρυσής του ΦΕΚ 3257, τ.B΄, 8-8-2018.

   Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης».

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Οι σπουδές προσφέρονται σε καθεστώς πλήρους ή μερικής φοίτησης, με έναρξη τον Οκτώβριο 2020.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας τους. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου Α’ κύκλου σπουδών.

   Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (Παράρτημα Α – επίσης διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mscavb.eee.uniwa.gr ).
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
   3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
   4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου αριθμητικά. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από κείμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
   6. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα (βλ. Παράρτημα Β). Αποδεικτικά γνώσης και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν.
   7. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
   8. Δύο συστατικές επιστολές σε ηλεκτρονική μορφή (με πρωτότυπη χειρόγραφη ή ψηφιακή υπογραφή του συστήνοντος), οι οποίες θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά από τους συντάκτες τους απευθείας στο Τμήμα ([email protected]) με κοινοποίηση στην διεύθυνση του ΠΜΣ ([email protected]).
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
   10. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχει (σε ηλεκτρονική μορφή).
   11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.
   12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
    (α) ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και ότι
    (β) στην περίπτωση που δεν εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017, αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκειά τους.

   Τα ανωτέρω στοιχεία με αριθμό (1)-(6) και (11)-(12) αποτελούν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

   Οι αιτήσεις και οι φάκελοι δικαιολογητικών υποβάλλονται με προθεσμία έως και 18 Σεπτεμβρίου 2020, 28 Σεπτεμβρίου 2020

   → αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική αποστολή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος ([email protected]), με κοινοποίηση στην διεύθυνση του ΠΜΣ ([email protected]), σε ψηφιακή μορφή ως ένα ενιαίο pdf αρχείο (Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ή περισσότερα αρχεία). Στο θέμα του μηνύματος πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου που επιστρέφεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στους αιτούντες.

   Από τους υποψηφίους που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα ζητηθεί για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

   Διαδικασία Επιλογής

   Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι υποψήφιοι που

   1. υπέβαλαν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, και
   2. διαθέτουν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

   Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και φάκελοι δικαιολογητικών επιστρέφονται χωρίς να εξεταστούν.

   Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή καθηγητών του Τμήματος η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνεται. Ο κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται εντύπως και ηλεκτρονικώς αφού κυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη που συμμετέχουν ισοβαρώς στην αξιολογική κατάταξη.

   Συνεντεύξεις

   Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αποδεκτό φάκελο, θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή Επιλογής εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2020. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του ΠΜΣ και του Τμήματος. Οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν ατομικά. Στόχος της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί η συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά και η κατάρτισή τους σε συσχέτιση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος.

   Υποχρεώσεις των φοιτητών

   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που θα οριστεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες με βάση την αξιολογική κατάταξη.

   Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017 καταβάλλουν ως τέλη φοίτησης το ποσό των 700 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών, το οποίο καταβάλλεται μέσω του ΕΛΚΕ του ιδρύματος, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη δόση των τελών φοίτησης Α εξαμήνου, η οποία καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ.

   Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απολαμβάνουν τα δικαιώματα και εκπληρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται

   1. στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ,
   2. στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος, και
   3. στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος

   (τα κείμενα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

  • 1. Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών.

   Α εξάμηνο (30 ECTS)
   A1. Μεθοδολογία Έρευνας -Τεχνική Συγγραφή (ΜΓΑΠ/Υ) (6 ECTS)
   A2. Εφαρμοσμένη Ακουστική (ΜΕ/Υ) (8 ECTS)
   A3. Μάθημα Ειδίκευσης (ΜΕ/ΕΕ) (8 ECTS)
   A4. Μάθημα Ειδίκευσης (ΜΕ/ΕΕ) (8 ECTS)

   Β εξάμηνο (30 ECTS)
   B1. Μάθημα Γενικού και Ανθρωπιστικού Περιεχομένου (ΜΓΑΠ/ΥΕ)(6 ECTS)
   B2. Μάθημα Ειδίκευσης (ΜΕ/ΕΕ) (8 ECTS)
   B3. Μάθημα Ειδίκευσης (ΜΕ/ΕΕ) (8 ECTS)
   B4. Μάθημα Ειδίκευσης (ΜΕ/ΕΕ) (8 ECTS)
   Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης σε αντικατάσταση των Μαθημάτων B1 και B2 (14 ECTS)

   Γ εξάμηνο (30 ECTS)

   Εκπόνηση έρευνας και ετοιμασία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ, σε αντικείμενο υψηλής στάθμης επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα με στοιχεία καινοτομίας ή/και πρωτότυπης έρευνας, το οποίο μπορεί να είναι αντικείμενο εφαρμοσμένης έρευνας που ενδιαφέρει άμεσα την αγορά. Παρουσίαση και προφορική υποστήριξη των αποτελεσμάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email