Τεχνολογία και ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων στη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου καθώς και στις μεθόδους ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και εμπορίας των προϊόντων αυτών.

   Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών που θα:

   • Αποκτήσουν μια συνεχή και επίκαιρη γνώση της παραγωγής και της τεχνολογίας επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου.
   • Βοηθήσουν τον κλάδο της ελαιοκομίας και της τεχνολογίας ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς μέσα από την εργασία τους ως εξειδικευμένα στελέχη σε φορείς και επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα.
   • Εξοικειωθούν με το οικονομικό πλαίσιο του τομέα το οποίο είναι ολοένα και πιο ανταγωνιστικό τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε νέες αγορές.
   • Ενισχύσουν την έρευνα και την εφαρμογή της στα ελαιοκομικά προϊόντα.
   • Παίξουν ρόλο στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα σε ένα διεθνές και δι-επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο θα κινούνται και θα εργάζονται

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελποποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» / «Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

   Το Π.Μ.Σ. διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά και θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, Καλούνται όσοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. από την 25η Ιανουαρίου ως την 28η Φεβρουαρίου 2020.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, που θα ήθελαν να εξειδικευτούν σε αντικείμενα του ελαιοκομικού τομέα.
   Απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που σχετίζονται με την καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς, καθώς και την παραγωγή και την τεχνολογία της ελιάς, του ελαιολάδου αλλά και των τροφίμων και της εστίασης, σε στελέχη εργαστηρίων, σε συμβούλους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την επιτραπέζια ελιά το ελαιόλαδο, την παραγωγή και την τεχνολογία τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μεταποιημένων προϊόντων τους.

   Διάρκεια του Π.Μ.Σ.
   Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία εξάμηνα και η παρακολούθηση του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου» / «Master οf Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Οlives and Olive Oil».

   Αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., κριτήρια και διαδικασία επιλογής τους

   1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   2. Προϋπόθεση για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου που πρέπει να είναι ίσος ή και μεγαλύτερος του έξι (6,00).
   3. Το Π.Μ.Σ. δέχεται, μετά από επιλογή, πτυχιούχους από όλα τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονίας, της Χημείας και της Οικονομίας και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγροδιατροφικού Τομέα.
   4. Ενδεικτικά δεκτοί θα γίνονται πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Τεχνολογίας Διατροφής του Ανθρώπου, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών κ.λπ. χωρίς να αποκλείονται άλλοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι..
   5. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ανά κύκλο λειτουργίας ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).
   6. Ο αριθμός εισακτέων συμπεριλαμβάνει έως 30% εισακτέους χωρίς τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 και άλλες συναφείς διατάξεις του ν. 4485/2017, καθώς και με την υπουργική απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (Φ.Ε.Κ. 3387/10-08-2018).

   Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αποστείλουν ηλεκτρονικά, τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. (Http://fst.uop.gr)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/ και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).
   3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών).
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
   6. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας.
   7. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο.
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.
   9. Μία (1) φωτογραφία.

   Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Γραμματεία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αντικάλαμος, Καλαμάτα 24100.

   Αξιολόγηση των υποψηφίων

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

   1. Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων των υποψηφίων που κατέθεσαν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
   2. Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσεως και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
   3. Στάδιο Γ: Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., με βάση την μοριοδότηση των κριτηρίων που αναφέρονται στον δημοσιευμένο κανονισμό (ΦΕΚ 4714/τ.Β΄/22.10.2018).
   4. Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών της συγκρότησης και προσωπικότητάς του, και γ) στον προσδιορισμό πιθανών γνωστικών ελλείψεών του, που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λπ.

   Τέλη φοίτησης
   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400€) και η καταβολή τους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των οχτακοσίων ευρώ (800€) πριν την έναρξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.

    

    

    

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

   1ο Εξάμηνο
   Βιολογία και καλλιέργεια του δέντρου της ελιάς 5 ECTS
   Χημεία ελαιόλαδου 5 ECTS
   Σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής της επιτραπέζιας 6 ECTS
   Σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ελαιόλαδου 8 ECTS
   Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα του ελαιόκαρπου και του ελαιόλαδου 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   2ο Εξάμηνο
   Ανάπτυξη τροφίμων του ελαιοκομικού τομέα και επιχειρηματικότητα 4 ECTS
   Διεθνής εμπορία και μάρκετινγκ επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδουνομοθεσία 6 ECTS
   Διαχείριση αποβλήτων επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου 7 ECTS
   Οργανοληπτικός έλεγχος ελαιόλαδου 6 ECTS
   Μέθοδοι ανάλυσης-Ποιοτικός έλεγχος 7 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   3ο Εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή-Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Τεχνολογία και ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email