Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα” έχει οργανωθεί και υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

   Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων με δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες του σημερινού απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι όχι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους αποφοίτους του προγράμματος, αλλά και η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης ως προς το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

   Το παραπάνω πνεύμα διέπει τόσο την οργάνωση των σπουδών, όσο και την προσπάθεια σύναψης σχέσεων του προγράμματος με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς της οικονομικής ζωής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 22ης σειράς Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη στο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020-2021.

   Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:

   α) «Διοίκηση Τεχνολογίας» – (Τ) και

   β) «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» – (Δ).

   Στόχος του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μελλοντικά στελέχη στην διοίκηση επιχειρήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία στην απαιτητική και ταχύτατα μεταβαλλόμενη κοινωνία της πληροφορίας.

   Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων πανεπιστημίων. Η διάρκεια είναι δύο χρόνια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται απογευματινές ώρες. Τα υποχρεωτικά μαθήματα γίνονται ώρες 18:00 – 21:00 ενώ τα μαθήματα επιλογής γίνονται ώρες 17:00 – 19:00, 18:00 – 20:00, 19:00 – 21:00.

   Εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων ο σπουδαστής εκπονεί και μεταπτυχιακή εργασία.

   Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες όσων ο νόμος ορίζει, συγκεκριμένα:

   α) απόφοιτοι της Σχολής ΗΜ&ΜΥ κι άλλων Σχολών του ΕΜΠ

   β) απόφοιτοι του Τμήματος ΒΔ&Τ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

   γ) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών

   δ) πτυχιούχοι θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, για τους οποίους η απόκτηση ΜΔΕ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ

   ε) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή Επιλογής την οποία ορίζει η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Δ.Π.Μ.Σ.

   Ως γενικά κριτήρια για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

   1. ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου και η σειρά του βαθμού διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και Ακαδημαϊκό έτος,
   2. η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
   3. άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
   4. η ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
   5. οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών και το πιστοποιημένο επίπεδό τους, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
   6. oι γνώσεις πληροφορικής,
   7. oι συστατικές επιστολές
   8. εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται, καθώς και η έγκριση σχετικής άδειας για την παρακολούθηση των μαθημάτων,
   9. η έκθεση ενδιαφέροντος που υποβάλλει ο υποψήφιος φοιτητής.

   Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, προκειμένου για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινήσεων σχετικών με την αίτησή τους.

   Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες θέσεις του προγράμματος αλλά και την κατά το δυνατόν ισορροπημένη κάλυψη των θέσεων από ειδικότητες τεχνολογικής/θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 09/11/2020 μέχρι 04/12/2020 να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο [email protected] με ένδειξη θέματος: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ.

   Ο ηλεκτρονικός φάκελος της αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:

   • Αίτηση σε ειδικό έντυπο. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083 .
   • Αρχείο excel σε τυποποιημένη μορφή όπου παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για: Πανεπιστημιακές Σπουδές, Ξένες Γλώσσες, Γνώσεις Πληροφορικής, Επαγγελματική Εμπειρία, Επιστημονικές εργασίες, Συστάσεις, κ.α. Το αρχείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083. Η ονομασία του αρχείου γίνεται ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ.xls
   • Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα και Έκθεση ενδιαφέροντος όπου παρουσιάζονται οι λόγοι που επιδιώκει τη συμμετοχή του στο ΠΜΣ. Η ονομασία του αρχείου γίνεται ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ.doc/.pdf

   Η υποβολή της αίτησης θα επιβεβαιωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Γραμματεία του Προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί από την Γραμματεία, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   1. Φωτοαντίγραφα πτυχίων.
   2. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
   3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
   4. Επικυρωμένο αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
   5. Δύο συστατικές επιστολές (από ακαδημαϊκό ή/και εργασιακό περιβάλλον).

   Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (e-mail: [email protected], Website: http://mycourses.ntua.gr, Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου).

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 18-20 μαθήματα και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που συνολικά αντιστοιχούν σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Στο ΔΠ.Μ.Σ. «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα» δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά ειδίκευσης, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ειδίκευσης και ελεύθερης επιλογής. Το πρόγραμμα αποτελείται από:
   i. Μαθήματα κορμού – Υποχρεωτικά
   ii. Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά από τις συνιστώσες κατευθύνσεις
   – «Διοίκηση Τεχνολογίας» – (Τ)
   – «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» -(Δ)

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα κορμού τα οποία είναι κοινά και υποχρεωτικά και σε 6 (έως 8) μαθήματα επιλογής, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον είναι από την κατεύθυνση εξειδίκευσης η οποία επιλέγεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή (Μ.Φ.) κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Στα πρώτα δύο εξάμηνα γίνονται μόνο μαθήματα κορμού, τα οποία είναι απαραίτητα για περαιτέρω κατανόηση πλέον εξειδικευμένων αντικειμένων, τα οποία διδάσκονται στα μαθήματα επιλογής. Από το τρίτο εξάμηνο, γίνεται παρακολούθηση και μαθημάτων επιλογής, από τις ορισθείσες κατευθύνσεις, παράλληλα με τα δύο τελευταία υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Από τα μαθήματα επιλογής η κατεύθυνσης εξειδίκευσης τα δύο τουλάχιστον επιλέγονται και παρακολουθούνται στο 4ο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται, κατά κανόνα, απογευματινές ώρες.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ
   • Διαχείριση Λειτουργιών ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ
   • Δεδομένα – Μοντέλα Αποφάσεις
   • Αντιμετωπίζοντας την Αβεβαιότητα ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ
   • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π.

   Παν/μιο Πειραιώς

   • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

   • Δίκτυα Υπολογιστών ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ
   • Λογιστική Αποφάσεων ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π., ΤΒΔ&ΤΠΠ 6 Υ
   • Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ
   • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ
   • Τεχνολογία Πολυμέσων ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Αξιολόγηση Επενδύσεων ΤΒΔ&Τ- ΠΠ 6 Υ
   • Ειδικά Θέματα Διοίκησης ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 6 Υ
   • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΤΒΔ&Τ- ΠΠ 4.5 Ε Δ
   • Επιχειρη ματικότητα (Entrepreneurship):
   • Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Δ
   • Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Δ
   • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων και Εφαρμογές ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Τ
   • Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης
   • Αποφάσεων ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Δ
   • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Δ
   • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΤΒΔ&Τ- ΠΠ 4.5 Ε Τ
   • Πληροφοριακά Συστήματα για την Διαχείριση
   • Τεχνικών Έργων ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Τ
   • Διαδίκτυο και Ευφυής Ιστός ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Τ
   • Δικτυακός Προγραμματισμός ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Τ
   • Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών
   • Καινοτομιών ΤΒΔ&Τ- ΠΠ 4.5 Ε Τ

   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Διεργασιών ΤΒΔ&Τ- ΠΠ 4.5 Ε Τ
   • Ανάπτυξη Προϊόντων ΤΒΔ&Τ- ΠΠ 4.5 Ε Τ
   • Σύγχρονες Διαδικτυακές εφαρμογές ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Τ
   • Επιχειρηματικές Προβλέψεις: ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Δ
   • Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΒΔ&Τ- ΠΠ 4.5 Ε Δ
   • Διοίκηση Έργων ΣΗΜΜΥ Ε.Μ.Π. 4.5 Ε Δ
   • Βιομηχανική Επανάσταση και Έξυπνες Πόλεις ΣΗΜΜΥΕΜΠ 4,5 Ε Δ
   • Διπλωματική Εργασία 21 Υ-Διπλωματική
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email