Τεχνητή Νοημοσύνη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού
   επιπέδου σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και την
   αναβάθμιση της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα, ώστε οι απόφοιτοί του να καλύπτουν με επιτυχία
   προκηρυσσόμενες θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευνητικά και Ανώτατα
   Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
   Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» του Α.Π.Θ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνήακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την κατάρτιση και ειδίκευση σε αντικείμενα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει για το έτος το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Τεχνητή Νοημοσύνη».

   Προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.:

   • Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών και Επιστήμης των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής
   • Πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στη Πληροφορική
   • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
   • Πτυχιούχοι τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική, εφόσον ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, με την προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το Π.Μ.Σ.
   • Φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων τμημάτων των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Τεχνητή Νοημοσύνη» το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Τα μαθήματα διέξαγονται απογευματινές ώρες.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται)
   5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
   6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών μαθημάτων
   7. Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών
   8. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (επιπέδου Β2)
   9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (αν υπάρχουν)
   10. Τυχόν αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας (διάρκεια και αντικείμενο)
   11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. που προτίθενται να παραχωρήσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο
   12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
   13. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

   Συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. είναι τα εξής: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυή Αυτόνομα Συστήματα, Πράκτορες και Πολυπρακτορικά Συστήματα, Προγραμματισμός, Συστήματα Γνώσης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Σήματα-Συστήματα, Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος, Αναγνώριση Προτύπων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Γραφικά, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Νευρωνικά Δίκτυα.

   Τα κριτήρια επιλογής εισακτέων ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας για να προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων.

   Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
   1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 35%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς έξι (6) στην κλίμακα 0-10 (ή ισοδύναμος αν ισχύει άλλη κλίμακα βαθμολογίας).
   2. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 25%.
   3. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
   4. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
   5. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%.

   Οι υποψήφιοι νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους εντός του Οκτωβρίου 2020, υποβάλλουν αντί αντιγράφου πτυχίου, βεβαίωση σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνει μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων: https://ai.csd.auth.gr/admissions/
   μέχρι τις 31/5/2020 και στην συνέχεια κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε να σταλούν ταχυδρομικά.

   Οι αιτήσεις θα εξετάζονται περιοδικώς μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

   Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται λεπτομερώς στον αναρτημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
   Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124
   Email: [email protected]
   Tηλ.: 2310-998930

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Σε κάθε εξάμηνο, ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων του Π.Μ.Σ., στα οποία μπορεί να εγγραφεί ένας μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια, είναι τέσσερα (4) συν ενδεχομένως προπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο.Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  7,5 ECTS
   • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 7,5 ECTS
   • ΕΥΦΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 7,5 ECTS
   • ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ 7,5 ECTS
   • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 7,5 ECTS
   • ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7,5 ECTS
   • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 7,5 ECTS

   Β’ Εξάμηνο: 

   • ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 7,5 ECTS
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 7,5 ECTS
   • ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 7,5 ECTS
   • ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7,5 ECTS
   • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 7,5 ECTS
   • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 7,5 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email