Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (AIVC)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 12/27-07-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου, προσφέρει Διατμηματικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Οπτική Υπολογιστική (Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC) με έναρξη φοίτησης τον Νοέμβριο του 2020.

   To πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Limoges. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Κοινό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο αναγράφονται και τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

   Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ., καθώς και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

   Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω των ακόλουθων εξειδικευμένων κατευθύνσεων:

   • Επιστήμη Δεδομένων – ΕΔ
   • Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας – ΣΑΕ
   • Γεωπληροφορική – ΓΕΩ

   Αναλυτικά, οι θεματικές του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η μηχανική μάθηση, η όραση υπολογιστών, η επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και γεωδεδομένων, καθώς και τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπληροφορική. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα τα κοινά πεδία έρευνας που καλλιεργούνται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς της Πληροφορικής και της Τοπογραφίας.

   Οι ως άνω επιστημονικοί τομείς εφαρμόζονται συνδυαστικά στην τεχνολογία δημιουργίας περιεχομένου και της ευφυούς διαχείρισής του, στα νέα μέσα (new media), στις 3Δ εφαρμογές σε κινητές συσκευές, στην 3Δ διαδραστική τηλεόραση, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων και εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, σε εφαρμογές πολυτροπικής και φυσικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου/υπολογιστή, στην ανάπτυξη λογισμικού ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών (video and mobile gaming) και σε εφαρμογές γεωεπισκόπησης και βιοϊατρικής.

   Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.

   Αριθμός Εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΠΑ.Δ.Α. στο Αιγάλεω, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2900 € ανά φοιτητή. Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής: 1ο εξάμηνο: 1000 €, 2ο εξάμηνο: 1000€, 3ο εξάμηνο: 900€. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο ΠΜΣ έως και τις 27 Οκτωβρίου 2020. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με αποστολή email με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ενδιαφερομένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (ηλεκτρονική από τον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από την αρμόδια αρχή.
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Αποδεικτικάãγνώσης ξένης γλώσσας.
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   7. Κάθε άλλο στοιχείο, έργο ή δραστηριότητα (συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποίãτίτλοι σπουδών κ.λπ.) που, κατάãτην γνώμη του υποψηφίου, μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του.
   8. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατήριου.
   9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.
   10. Υπόμνημα (έως μία σελίδα) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγήã του/της στο Π.Μ.Σ. και τους γενικότερους στόχους του (επιστημονικούς, επαγγελματικούς, κ.λπ.).
   11. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: «Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτησή μου, καθώς και στο φάκελο υποψηφιότητας μου είναι αληθή».

   Διαδικασία επιλογής: Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου (20%), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας) που είναι σχετικά με τo αντικείμενο του ΠΜΣ (10%), την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%), την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (10%), επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, εργασίες, συμπληρωματικά πτυχία, συστατικές επιστολές, γνώση αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας κ.α.) (10%) και την προσωπική συνέντευξη (40%).

   Πληροφορίες:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
   Γραμματεία ΠΜΣ (Master) AIVC
   Αγ. Σπυρίδωνος & Παλληκαρίδη, 122 43 Αιγάλεω
   e-mail: [email protected]
   Τηλ.: 210 5385312, Fax: 210 5910975,

  • Κάθε φοιτητής στο τυπικό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης παρακολουθεί μαθήματα για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία αντιστοιχούν σε πέντε (5) μαθήματα και σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή διενεργεί πρακτική άσκηση σε επιχείρηση ή έρευνα σε ερευνητικό εργαστήριο, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Η πρακτική άσκηση ή η έρευνα διενεργούνται για μία διάρκεια κατ ́ελάχιστον 5 μηνών στη Γαλλία, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, σε μία βιομηχανία ή σε ένα από τα εργαστήρια υποδοχής του Π.Μ.Σ.

   Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας.

   Βασικά Μαθήματα

   Μαθήματα Επιλογής

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (AIVC)

   1. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email