Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial lntelligence and Data Analytics)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων, του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΦΕΚ ίδρυσης B6199/31-12-2018, ΦΕΚ κανονισμού λειτουργίας Β6156/31-12-2018).

   Το Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναλυτικής Δεδομένων, έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και πρακτικών σε προβλήματα που απαιτούν συλλογιστική και λήψη αποφάσεων βασισμένη στη διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics) για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό του (ΦΕΚ Β1188/07.04.2020), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης.

   Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι 39, μη συμπεριλαμβανομένων των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, και κατανέμονται σε 13 εβδομάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κύριο λόγο πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Το Π.Μ.Σ. δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (όροι όπως φοιτητής, υποψήφιος, κλπ χρησιμοποιούνται στο κείμενο χωρίς να υποδηλώνουν το φύλο του ατόμου), οι οποίοι θα οφείλουν το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα συν την πτυχιακή τους εργασία για την εξεταστική πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2019-20 λόγω των έκτακτων περιστάσεων COVID-19, δεν θα προσμετρηθούν στα οφειλόμενα μαθήματα αυτά του τελευταίου εξαμήνου σπουδών. Η ενδεχόμενη αποδοχή τους θα γίνει υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και αλλοδαποί υποψήφιοι, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

   Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές. Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι δωρεάν για τους φοιτητές.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται σε προκαθορισμένο έντυπο που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου, θα λογίζεται ως βαθμός πτυχίου ο τρέχων μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας που κατατέθηκε για την αξιολόγηση της αίτησης του/της υποψήφιου/ας, και ο οποίος δεν αλλάζειμετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.

   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.

   5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

   6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται εναλλακτικά α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

   Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

   7. Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του βασικού πτυχίου (εάν υπάρχουν).

   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων.

   9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού του (ΦΕΚ Β1188/07.04.2020), όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://aida.uom.gr .

   Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 2/5/2020 έως 5/7/2020. Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) σε μορφή ενός ενιαίου συμπιεσμένου αρχείου με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση [email protected]. Στην περίπτωση που το μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου υπερβαίνει τα 25MB, αποστέλλεται μέσω συνδέσμου (link). Ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης θα αποσταλεί με απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) εντός 3 ημερών από την παραλαβή της. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα της αίτησής τους σε πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη μορφή.

   Για οποιαδήποτε απορία αποστείλετε email στο aidasecr@uom.edu.gr.

  • Το ΠΜΣ διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, διάρκειας δεκατριών πλήρων διδακτικών εβδομάδων, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

   Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κύριο λόγο πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

   Το Πρόγραμμα Μαθημάτων είναι το παρακάτω:

   Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

   • Πιθανοτική μοντελοποίηση και συλλογιστική (Probabilistic modelling and reasoning) 7,5 ECTS
   • Μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Machine learning and natural language processing) 7,5 ECTS
   • Υπολογιστική βελτιστοποίηση (Computational optimization) 7,5 ECTS
   • Διερευνητική ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων (Exploratory data analysis and visualization) 7,5 ECTS

   Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

   • Δίκτυα υπολογιστών για δεδομένα μεγάλου όγκου (Computer networks for bg data) 7,5 ECTS
   • Σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός (Planning and scheduling) 7,5 ECTS
   • Εξόρυξη γνώσης και αναλυτική δεδομένων μάθησης (Data mining and learning analytics) 7,5 ECTS
   • Αναλυτική δεδομένων στον ιστό (Network analysis and webmining) 7,5 ECTS

   Γ’ εξάμηνο(Σύνολο ECTS 30)

   • Διπλωματική Εργασία (έναρξη) 30 ECTS

   Δ΄ εξάμηνο(Σύνολο ECTS 30)

   • Διπλωματική Εργασία (περάτωση) 30 ECTS

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η Αγγλική.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email