Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το Δ.Π.Μ.Σ. αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις. Δημιουργεί επίσης τις βάσεις στους αποφοίτους του για να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες, καθώς και να αναπτύσσουν νέες και καινοτόμες, μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, προάγωντας την επιστήμη και την τεχνολογία στον ιδιαίτερο και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τομέα.

   Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα καλά αναγνωρισμένο και διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ αποτελεί διακριτό αντικείμενο σπουδών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της υφηλίου που διαθέτουν τεχνολογική/θετική κατεύθυνση σπουδών. Πέρα από αυτό όμως, η σημερινή εποχή παρουσιάζει ιδιαίτερες ευκαιρίες και προκλήσεις για την ανάπτυξή της, ενώ πλέον γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις δυνατότητες της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στα πλαίσια της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους και την ηθική των ιδιαίτερων θεμάτων που άπτονται, θα λέγαμε εγγενώς, στον επιστημονικό αυτό χώρο.

   Με βάση τα παραπάνω, αναγνωρίζοντας το κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση επιστημόνων στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και της ύπαρξης ανάγκης στην κάλυψη θέσεων εργασίας σε θέσεις Τεχνητής Νοημοσύνης διεθνώς, το παρόν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο να προσδώσει την απαραίτητη γνώση και ικανότητες στους φοιτητές του ώστε να αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές και να αναπτύσσουν νέες/καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, κατανοώντας και αναγνωρίζοντας τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης των τεχνικών και μεθόδων, σε σχέση πάντοτε με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, μέσα στα πλαίσια κανόνων ηθικής και χρηστής χρήσης της τεχνολογίας, προάγωντας την επιστήμη για την ωφέλεια του ανθρώπου.

   Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει επιστήμονες που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν:
   i. μεθόδους μηχανικής μάθησης, με στόχο την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων,
   ii. μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής,
   iii. μεθόδους ανάπτυξης ευφυών πρακτόρων και ρομποτικών συστημάτων,
   iv. μεθόδους συνδυαστικής βελτιστοποίησης,
   v. επεξεργασία φυσικής γλώσσας
   vi. εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, σε ένα περιβάλλον διάδρασης μεταξύ ερευνητικών θεμάτων και πεδίων εφαρμογής.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 20219-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).

   Το Δ.Π.Μ.Σ. δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2020).

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου προς το αντικείμενο του Προγράμματος, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και Ερευνητών των φορέων λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 4η Μαΐου έως και την 15η Ιουλίου 2020 15η Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τους μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:
   1. Αίτηση εγγραφής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος (για κάθε τίτλο σπουδών).
   5. Δύο συστατικές επιστολές που αφορούν στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του υποψηφίου
   6. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)
   7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές (εάν υπάρχουν)
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., εάν υπάρχουν
   9. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας
   10. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   11. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
   12. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   13. Φωτογραφία

   Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α επιλεχθεί για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς , κατά τη διάρκεια της εγγραφής του/της, το επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και σε έντυπη μορφή.

   Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στην ‘Τεχνητή Νοημοσύνη΄.

   Πληροφορίες σχετικά με τo Δ.Π.Μ.Σ. στην ‘Τεχνητή Νοημοσύνη’ παρέχονται στο http://mscai.iit.demokritos.gr/ και από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ (email: [email protected]).

  • Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της συμμετοχής του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.

   Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακή άσκηση, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, φροντιστήριο, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπόνηση μελέτης (project), συγγραφή εργασίας/εργασιών, κ.λπ.). Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   Η ενδεικτική διάρθρωση του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών έχει την ακόλουθη μορφή.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email