Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας-Τεχνολογία συσκευών Καρδιοχειρουργικής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Τεχνικές εξωσωματικής ΚυκλοφορίαςΤεχνολογία Συσκευών Καρδιοχειρουργικής».

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας-Τεχνολογία συσκευών Καρδιοχειρουργικής» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την εξωσωματική κυκλοφορία και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

   Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναιη καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των Τεχνικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας και της Τεχνολογίας συσκευών Καρδιοχειρουργικής, η ανάπτυξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας, και η παροχή αντίστοιχης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.

   Το Π.Μ.Σ έχει επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και για ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία των Τεχνικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας και της Τεχνολογίας συσκευών Καρδιοχειρουργικής.

   Καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι αφενός να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα. Τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα της ειδίκευσής τους

   Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 10+5 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2020–2021 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ KYΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

   Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας -Τεχνολογία συσκευών Καρδιοχειρουργικής» που διοργανώνεται από την Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. αποτελεί ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που παρέχει υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στον τομέα της εξωσωματικής κυκλοφορίας και της τεχνολογίας των συσκευών που χρησιμοποιούνται στην Καρδιοχειρουργική.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (Master of Science in Perfusion MScP), ενώ παρέχεται τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα αποτελεί προαπαιτούμενο στην Ελλάδα για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου εξειδίκευσης του Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 4972/7.11.2018 τ.Β΄).

   Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Αυτή, με τη νέα μορφή του προγράμματος, δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της εξωσωματικής κυκλοφορίας στην καρδιοχειρουργική, αλλά μπορεί να επεκταθεί, ανάλογα με το πεδίο ειδίκευσης του φοιτητή, σε αντίστοιχες Κλινικές ή Εργαστήρια του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

   Η επιτυχημένη λειτουργία του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος την τελευταία πενταετία εξασφαλίζεται από το έμπειρο διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, που προέρχεται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, και συμμετέχει στη διδασκαλία και εκπαίδευση των φοιτητών και αντανακλάται στο σημαντικό αριθμό των αποφοίτων που εξελίχθηκαν επιστημονικά και επαγγελματικά μέχρι σήμερα.

   Κατηγορίες εισακτέων

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και Φυσικών Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να φέρουν τον τίτλο του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται επιπλέον και σε επιστήμονες, από τους τομείς που αναφέρθηκαν, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη μελέτη της εφαρμοσμένης φυσιολογίας του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος καθώς και στην εφαρμογή της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αφορά κυρίως σε ιατρούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για ειδίκευση στην καρδιοχειρουργική, θωρακοχειρουργική, καρδιολογία, πνευμονολογία, αναισθησιολογία, εντατικολογία, καθώς και σε άλλες συναφείς ειδικότητες.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος συν πέντε (5) αποφοίτους (ως ειδική κατηγορία) Πανεπιστημιακών Τμημάτων που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμα του Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (perfusionist).

   Αιτήσεις

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΠΜΣ [email protected] από Δευτέρα 1 1ουνίου 2020 έως Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

   Περισσότερες πληροφορίες: στο  τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στις ιστοσελίδες: www.perfusionmaster.gr , https://www.med.auth.gr  (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ)

  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τεσσάρων (4)
   εξαμήνων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα οκτώ (18) μαθήματα:

   • έξι (6) υποχρεωτικά στο Α΄ εξάμηνο σπουδών,
   • έξι(6) υποχρεωτικά στο Β΄ εξάμηνο σπουδών και
   • έξι (6) υποχρεωτικά στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

   Στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Στα Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξάμηνα σπουδών, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, υποχρεούται να παρακολουθήσει τουλάχιστον 150 χειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   •  Φυσική (Physics) Y 5 ECTS
   • Χημεία (Chemistry) Y 4 ECTS
   • Αγγλικά (Ιατρική Ορολογία) English (Medical Terminology) Y 4 ECTS
   • Ανατομία (Anatomy) Y 5 ECTS
   • Καρδιοχειρουργική I (Cardiac Surgery I) Y 6 ECTS
   • Τεχνολογία της Εξωσωματικής Κυκλοφορίας Ι (Perfusion Tech¬nology I) Y 6 ECTS

   Σύνολο ECTS Α’ εξαμήνου 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία I (Physiology and Pathophysiology I) Υ 4 ECTS
   • Τεχνολογία εξωσωματικής κυκλοφορίας II (Perfusion Technology II) Υ 4 ECTS
   • Καρδιολογία I (Cardiology I) Υ 4  ECTS
   • Πνευμονολογία (Pulmonology) Υ 4 ECTS
   • Καρδιοχειρουργική II (Cardiac Surgery II) Υ 4 ECTS
   • Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics) Υ 4 ECTS
   • Πρακτική άσκηση Ι Υ 6 ECTS

   Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία II (Physiology and Pathophysiology I) Υ 4 ECTS
   • Φαρμακολογία – Αναισθησιολογία (Pharmacology-Anesthesiology) Υ 4 ECTS
   • Βιοστατιστική (Biostatistics) Υ 4 ECTS
   • Καρδιολογία II (Cardiology II) Υ 4 ECTS
   • Καρδιοχειρουργική III (Cardiac Surgery III) Υ 4 ECTS
   • Τεχνολογία εξωσωματικής κυκλοφορίας III (Perfusion Technology III) Υ 4 ECTS
   • Πρακτική άσκηση II Υ 6 ECTS

   Σύνολο ECTS Γ’ εξαμήνου 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Σύνολο ECTS Γ΄ εξαμήνου 30 ECTS
   Σύνολο ECTS ΠΜΣ 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email