Loading...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Συστηματική Φιλοσοφία»

  Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» επιδιώκει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλουθες
  γνωστικές περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»:

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία,
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία και
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας.

  Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η Συστηματική Φιλοσοφία. Αυτή ορίζεται ως συνάρθρωση των θέσεων της φιλοσοφικής παράδοσης στη βάση των ουσιωδών
  ερωτημάτων που συγκροτούν το πεδίο και τις διαμάχες αυτού του γνωστικού κλάδου. Η Συστηματική Φιλοσοφία αποβλέπει στη διερεύνηση των δομικών εννοιών του φιλοσοφείν, και ειδικότερα της μεταφυσικής, της
  οντολογίας, της θεωρίας της γνώσης, του ηθικού και πολιτικού στοχασμού, καθώς και της αισθητικής θεωρίας.

  Ο στόχος όλων των παραπάνω είναι η συγκρότηση των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης για την κατανόηση και
  στοχαστική αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων αναφορικά με τη γνώση και την πράξη του ανθρώπου.

  Σκοπός του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.: Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» αποσκοπεί επιστημονικά στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στις επιμέρους γνωστικές περιοχές της Συστηματικής Φιλοσοφίας. Επιστημολογικά διερευνά τις μεθόδους και τους όρους εφαρμογής των συστηματικών εννοιών της φιλοσοφίας, που έχουν ως αποτέλεσμα τον εννοιολογικό προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του
  νοητικού και του πραγματικού.

  Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» περιέχει στοιχεία αναστοχαστικής θεώρησης του πεδίου της εμπειρίας, με έμφαση στην εφαρμογή των εννοιών και των φιλοσοφικών κατηγοριών σε αυτό. Κοινωνικά αποβλέπει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του γνωστικού κλάδου της Συστηματικής Φιλοσοφίας καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε
  ιδρυτικό Τμήμα του παρόντος Διιδρυματικού Π.Μ.Σ..

  Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριώνωστο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία».

  Ιδρυτικά Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
  Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Συστηματική Φιλοσοφία» προκηρύσσει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του πρώτου κύκλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2019-20.

  Ι. (Α) Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  (Β) Αίτηση δικαιούνται να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 25 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.

  (Γ) Στην αίτηση εισαγωγής οι υποψήφιοι θα προσδιορίζουν την ξένη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

  (Δ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  (Δ. 1) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η ενδεχόμενη διδακτική εμπειρία ή και η επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων.
  (Δ. 2) Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).
  (Δ. 3) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
  (Δ. 4) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκτασης 200-400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία».
  (Δ. 5) Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν όποια άλλα στοιχεία κρίνουν κατάλληλα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους (αντίγραφο άλλου πτυχίου, διπλώματος ξένων γλωσσών, δημοσιεύματα).

  (Ε) Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο αρ. 215) από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 4 Οκτωβρίου 2019.

  ΙΙ. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:
  (Α) Γενικός βαθμός πτυχίου 20%
  (Β) Μέσος όρος οκτώ τουλάχιστον φιλοσοφικών μαθημάτων 10% της βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. (έως 10 μόρια).
  (Γ) Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του υποψηφίου (έως 10 μόρια).
  (Δ) Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειμένου και αξιολογεί τη γνώση της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας που προσδιορίζεται ως εξεταστέα από τους υποψηφίους στην αίτησή τους (έως 10 μόρια).
  (Ε) Γραπτή θεματική εξέταση σε ύλη που ορίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης (έως 40 μόρια) και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία».

  Για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων (δηλαδή τουλάχιστον 40 μόρια)· επίσης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του ανώτατου αριθμού μορίων σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, πλην του κριτηρίου (Β). Στο κριτήριο (Β) τα μόρια προσμετρώνται σε υποψηφίους:
  Της Ειδίκευσης «Συστηματική Φιλοσοφία», εάν έχουν πτυχίο Φιλοσοφίας, βάσει του
  μέσου όρου βαθμολογίας τους στα φιλοσοφικά μαθήματα.

  Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 Οκτωβρίου 2019, 15:00-18:00, στην αίθουσα 215 του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί αμέσως μετά.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πίνακας επιτυχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία», θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των τριών Τμημάτων.

  Οι επιτυχόντες θα κληθούν, με διαδικτυακή ανακοίνωση, να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έως τις 14 Οκτωβρίου 2019.
  Έναρξη μαθημάτων: 14 Οκτωβρίου 2019.
  Το έντυπο της αίτησης, η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
  «Συστηματική Φιλοσοφία»:
  https://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil
  Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997319

 • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, με την επιτυχή παρακολούθηση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων – σεμιναρίων και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
  Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία Ι Υ 10
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία Ι Υ 10
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας Ι Υ 10
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙ Υ 10
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙΙ Υ 10
   Σύνολο ECTS 30

  Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 30
   Σύνολο ECTS 30
   Γενικό Σύνολο ECTS 120
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΆΡΘΡΑ