Συστηματική Φιλοσοφία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Συστηματική Φιλοσοφία»

   Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» επιδιώκει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»:

   • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία,
   • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία και
   • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας.

   Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η Συστηματική Φιλοσοφία. Αυτή ορίζεται ως συνάρθρωση των θέσεων της φιλοσοφικής παράδοσης στη βάση των ουσιωδών ερωτημάτων που συγκροτούν το πεδίο και τις διαμάχες αυτού του γνωστικού κλάδου. Η Συστηματική Φιλοσοφία αποβλέπει στη διερεύνηση των δομικών εννοιών του φιλοσοφείν, και ειδικότερα της μεταφυσικής, της οντολογίας, της θεωρίας της γνώσης, του ηθικού και πολιτικού στοχασμού, καθώς και της αισθητικής θεωρίας.

   Ο στόχος όλων των παραπάνω είναι η συγκρότηση των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης για την κατανόηση και στοχαστική αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων αναφορικά με τη γνώση και την πράξη του ανθρώπου.

   Σκοπός του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.: Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» αποσκοπεί επιστημονικά στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στις επιμέρους γνωστικές περιοχές της Συστηματικής Φιλοσοφίας. Επιστημολογικά διερευνά τις μεθόδους και τους όρους εφαρμογής των συστηματικών εννοιών της φιλοσοφίας, που έχουν ως αποτέλεσμα τον εννοιολογικό προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του νοητικού και του πραγματικού.

   Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» περιέχει στοιχεία αναστοχαστικής θεώρησης του πεδίου της εμπειρίας, με έμφαση στην εφαρμογή των εννοιών και των φιλοσοφικών κατηγοριών σε αυτό. Κοινωνικά αποβλέπει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του γνωστικού κλάδου της Συστηματικής Φιλοσοφίας καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε
   ιδρυτικό Τμήμα του παρόντος Διιδρυματικού Π.Μ.Σ..

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Προκήρυξη για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία». 

   Ιδρυτικά Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. 

   Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Συστηματική Φιλοσοφία» προκηρύσσει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδ. έτος 2020-2021. 

   Ι. 

   (Α) Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   (Β) Αίτηση δικαιούνται να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 23 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους. 

   (Γ) Στην αίτηση εισαγωγής οι υποψήφιοι θα προσδιορίζουν την ξένη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν. 

   (Δ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

   (Δ. 1) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η ενδεχόμενη διδακτική εμπειρία ή και η επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων. (Δ. 2) Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ). (Δ. 3) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου. (Δ. 4) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκτασης 200-400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία». (Δ. 5) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν όποια άλλα στοιχεία κρίνουν κατάλληλα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους (αντίγραφο άλλου πτυχίου, διπλώματος ξένων γλωσσών, δημοσιεύματα). 

   (Ε) Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο αρ. 215) ή υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχεία pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αποκλειστικά στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 2 Οκτωβρίου 2020

   ΙΙ. 

   Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής: 

   (Α) Γενικός βαθμός πτυχίου 20% (έως 20 μόρια).
   (B) Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του υποψηφίου 10% (έως 10 μόρια).
   (Γ) Γραπτή εξέταση σε ύλη που ορίζεται από τους διδάσκοντες – μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία», καθώς και σε ξενόγλωσσο φιλοσοφικό κείμενο, ώστε να τεκμαίρεται η γνώση μίας τουλάχιστον ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, συνολικά 70% (έως 70 μόρια). 

   Για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων (δηλαδή τουλάχιστον 50 μόρια). 

   Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί. Ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, οι εξετάσεις να διεξαχθούν εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων. Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία ή, εφόσον απαιτηθεί, ηλεκτρονικά, αμέσως μετά. 

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πίνακας επιτυχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία», θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των τριών Τμημάτων. 

   Οι επιτυχόντες θα κληθούν, με διαδικτυακή ανακοίνωση, να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

   Έναρξη μαθημάτων: 12 Οκτωβρίου 2020. 

   Το έντυπο της αίτησης, η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία»: https://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil 

   Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997319. 

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, με την επιτυχή παρακολούθηση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων – σεμιναρίων και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία Ι Υ 10
   • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία Ι Υ 10
   • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας Ι Υ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10
   • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10
   • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙ Υ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10
   • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10
   • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙΙ Υ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 30
    Σύνολο ECTS 30
    Γενικό Σύνολο ECTS 120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email