Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Τo Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “ Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” με δύο (2) ειδικεύσεις: 

   α) Συστήματα CAD/CAM και
   β) Σχεδιασμός προϊόντων 

   Master of Science (MSc) in CAD/CAM Systems and Product Design
   a) Computer Aided Design and Manufacturing systems
   b) Product design 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο). Ειδικότερα: 

   • Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 
   • Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
   • Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού, 
   • Πτυχιούχοι θετικών επιστημών και 
   • Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επιλογής φοιτητών. 

   Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ όπως απονέμεται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι οι ακόλουθοι: 

   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στα Συστήματα CAD/CAM. 
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Προϊόντων. 

   Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας. 

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως σαράντα (40) φοιτητές. 

   Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000€ συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο. 

   Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους. 

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://ide.uowm.gr/msc/

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

   • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, ( https://ide.uowm.gr/msc/)
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. 
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές. 
   • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν). 
   • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν). 
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). 
   • Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
   • Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. 

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 24.07.2020 15 Σεπτεμβρίου καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier. 

   Ταχυδρομική Διεύθυνση
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
   ΠΜΣ «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων »
   Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ Κοίλα – Κοζάνης, 501 35 ΚΟΖΑΝΗ 

   Πληροφορίες:
   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ή το Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος: 

   Γραμματεία ΠΜΣ
   Κεντρικό Κτίριο – Γραμματεία ΠΜΣ Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
   Τηλ: 2461 0 56492, 2461 0 68225
   e-mail:
   [email protected] 

   Διευθυντής ΜΠΣ
   Καθηγητής Κων/νος Κακούλης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
   Τηλ: 2461 0 68293
   e-mail:
   [email protected] 

   Παράταση Αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου

  • Α Εξάμηνο

   • Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων
   • Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ
   • Επιλογή Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής

   Κατεύθυνση CAD/CAM

   • Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ
   • Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς

   Κατεύθυνση Product Design

   • Έρευνα αγοράς και ικανοποίηση πελατών
   • Σχεδιασμός Προϊόντων

   Β Εξάμηνο

   • Προχωρημένος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ
   • Ανάστροφη Μηχανική και Πρωτοτυποποίηση
   • Διαδραστικός Σχεδιασμός Προϊόντων

   Κατεύθυνση CAD/CAM

   • Ειδικά θέματα προγραμματισμού εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ
   • Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ

   Κατεύθυνση Product Design

   • Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
   • Προχωρημένος Σχεδιασμός Προϊόντων

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email