Συστήματα Αυτοματισμού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι:

   – Η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστημάτων Κατασκευών & Παραγωγής και των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής.

   – Η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές.

   Στόχος του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι:

   – Η ειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας και αλλού, στις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Πρόγραμμα.
   – Η σε βάθος κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας στις διεπιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Πρόγραμμα αλλά και ευρύτερα.
   – Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους ως Μηχανικοί ή Επιστήμονες και να διευκολύνονται στην εύρεση ανάλογης εργασίας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   1. Οι Σχολές:

   – Μηχανολόγων Μηχανικών
   – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
   – Χημικών Μηχανικών
   – Μεταλλειολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Μεταλλείων
   – Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
   – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

   λειτουργούν Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) πλήρους φοίτησης στο αντικείμενο των «Συστημάτων Αυτοματισμού» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ (3ου μετά την επανίδρυσή του σύμφωνα με το Ν.4485/2017) θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

   2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε Μεταπτυχιακή Εργασία.

   3. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, όπως ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι καταστούν διπλωματούχοι/ πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής.

   4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη:

    Ο γενικός βαθμός διπλώματος.
    Η συγγένεια της Σχολής προέλευσης με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
    Η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
    Το θέμα και η επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, εφόσον υπάρχει.

   Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:

    τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων
    και οι συστατικές επιστολές

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/ και εξετάσεις.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (email: [email protected]), τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση – μόνο σε μορφή doc (word)
   2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
    Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο τής μέχρι τότε βαθμολογίας τους και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι αποδέχονται, η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την αίρεση απόκτησης του πτυχίου τους μέχρι και την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020 και έκδοσης του σχετικού επικυρωμένου αντιγράφου μέχρι 23/10/2020.
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.
   5. Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/ και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου (για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίγραφο του εξώφυλλου και της περίληψης).
   6. Δύο συστατικές επιστολές.
   7. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).

   Τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων πρέπει να υποβληθούν εντύπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κτήριο Ε΄ Μηχανολόγων – Ναυπηγών, Γραφείο 001, ισόγειο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) κατά την περίοδο των εγγραφών στο Α΄ εξάμηνο.

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ υπάρχουν στη διεύθυνση: http://dpms-as.mech.ntua.gr/

   ή παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ: Τηλ. 210-772-2330.
   e-mail: [email protected]

  • 1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα κάθε εξάμηνο. Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) μαθήματα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων παρέχονται προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Κατά την κρίση της Ε.Δ.Ε. τα μαθήματα μπορεί να δίνονται από άλλα Τμήματα του Ε.Μ.Π. ή και άλλα Α.Ε.Ι.. Είναι προφανές ότι πολλά από τα μαθήματα εμβάθυνσης των Δ.Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιμα από τα Μ.Π.Μ.Σ.

   2. Τα μαθήματα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ περιλαμβάνουν κατά το δυνατό ατομική εκπαίδευση των Μ.Φ.

   3. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην εκπαίδευση των Μ.Φ. κατά ομάδες με ουσιαστικά θέματα μικρής έκτασης, ώστε να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνθετική ικανότητά τους.

   4. Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστήματα Αυτοματισμού» υπάρχουν οι ακόλουθες δύο ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση Α: «Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής».

   Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Α΄ θα ειδικεύονται στα Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή του αυτοματισμού, καθώς και της υποστήριξης όλων των σχετικών διαδικασιών με Η/Υ.

   Ειδίκευση Β: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής».

   Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Β΄ θα ειδικεύονται σε Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής με έμφαση στις προηγμένες ρομποτικές διατάξεις και σε προηγμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email