Loading...

Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,είναι η προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας στην επιστημονική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

   Οι στόχοι του εν λόγω Προγράμματος είναι:

   1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στον μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη & τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προ-έρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
   2. Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.
   3. Ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία του κλίματος, προωθώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα μας (ν. 3851/2010).
   4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε, τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

   Η φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στέρεα θεμέλια γνώσεων και αρχών, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Εκτιμάται πως, μόνον έτσι μπορεί να καλυφθεί το κενό μεταξύ των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της εγχώριας και ξένης βιομηχανίας για εξειδίκευση και αριστεία πάνω σε θέματα που αφορούν στις ΑΠΕ, και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (M.Sc.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους (ή/και τελειόφοιτους) Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 2ο κύκλο σπουδών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 2793Β/13-7-2018) και οδηγεί στην απόκτησηΜεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Μετά την συγχώνευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Νόμος υπ΄αρίθμ.4610/2019), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος εγκρίθηκε προς επανίδρυση από την Διοικούσα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με την αριθμ.3/26-6-2019 απόφασή της. Ο 2ος
   κύκλος σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Πανεπιστημιούπολη των Σερρών.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και Σχολών Θετικών Επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το Πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το Πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω κι αν τους απομένει η ορκωμοσία.

   Η συνολική διάρκεια των σπουδών (πλήρους φοίτησης) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων, στα δύο πρώτα διεξάγονται μαθήματα, ενώ κατά το τρίτο λαμβάνει χώρα η εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι διαλέξεις των μαθημάτων διεξάγονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

   • Παρασκευή 15:30 – 21:30
   • Σάββατο 09:00 – 17:00
   • ή και Τρίτη 16.00 – 19.00

   Τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.400 € και η πληρωμή τους λαμβάνει χώρα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την εγγραφή, η δεύτερη με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου και η 3η με την έναρξη της Διπλωματικής Εργασίας

   Με στόχο την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» προσφέρει, κάθε χρόνο, μια υποτροφία εισαγωγής σε αυτό, με κριτήριο το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που θα λάβουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Με αυτήν, ο εκάστοτε υπότροφος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του Α’ εξαμήνου των σπουδών του, ήτοι, 800 € (ανά κύκλο σπουδών).

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κύκλο σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ορίζεται η Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 (15:00).

  • Το αναλυτικό περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου, έχει ως εξής:

       Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ


   Κωδ. Τίτλος Μαθήματος

   Θ

   Ε

   ΩΔ

   ΦΕ

   ΔΜ

   101 Εφαρμοσμένη Θερμο-δυναμική

   3

   0

   3

   10

   6

   102 Προηγμένα Υλικά

   3

   0

   3

   10

   6

   103 Υπολογιστική Μηχανική

   3

   0

   3

   10

   6

   104 Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κόστους

   3

   0

   3

   10

   6

   105 Ειδικά Θέματα Μετάδοσης Θερμότητας

   3

   0

   3

   10

   6

   Σύνολο 15

   0

   15

   50

   30

        Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ


   Κωδ. Τίτλος Μαθήματος

   Θ

   Ε

   ΩΔ

   ΦΕ

   ΔΜ

   201 Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση

   3

   0

   3

   10

   6

   202 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

   3

   0

   3

   10

   6

   203 Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας

   3

   0

   3

   10

   6

   204 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

   3

   0

   3

   10

   6

   205 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

   3

   0

   3

   10

   6

   Σύνολο

   15

   0

   15

   50

   30

    

     Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


   Κωδ. Τίτλος Μαθήματος

   Θ

   Ε

   ΩΔ

   ΦΕ

   ΔΜ

   301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   50

   30

   Σύνολο

    

   50

   30

   Υπόμνημα:
   Θ: Θεωρία
   ΦΕ: Φόρτος Εργασίας
   ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας
   ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες


   ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξάμηνου των σπουδών, ο κάθε φοιτητής του Προγράμματος θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας που θα αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του και να επιλέξει τον αντίστοιχο Επιβλέποντα Καθηγητή (ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας εκ των διδασκόντων στο ΠΜΣ), λαμβάνοντας και τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Στο προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας θα πρέπει να προς-διορίζεται το πρόβλημα που θα μελετηθεί, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία διενεργείται ατομικά

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ