Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,είναι η προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας στην επιστημονική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

   Οι στόχοι του εν λόγω Προγράμματος είναι:

   1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στον μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη & τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προ-έρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
   2. Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.
   3. Ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία του κλίματος, προωθώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα μας (ν. 3851/2010).
   4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε, τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

   Η φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στέρεα θεμέλια γνώσεων και αρχών, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Εκτιμάται πως, μόνον έτσι μπορεί να καλυφθεί το κενό μεταξύ των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της εγχώριας και ξένης βιομηχανίας για εξειδίκευση και αριστεία πάνω σε θέματα που αφορούν στις ΑΠΕ, και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (M.Sc.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους διπλωματούχους (ή/και τελειόφοιτους) Πανεπιστημίων (και πτυχιούχους πρώην ΤΕΙ), που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]. Όσοι επιλεγούν να φοιτήσουν, θα πρέπει στην συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά στην γραμματεία του Τμήματος, τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν ( ΔΙΠΑΕ- Γραμματεία Μηχανολόγων Μηχανικών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124- Πανεπιστημιούπολη Σερρών) .

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ επανίδρυσης 3624/Β/2019) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο κύκλος σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Πανεπιστημιούπολη των Σερρών.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων (και πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το Δίπλωμα των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το Δίπλωμά τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων. έστω κι αν εκκρεμεί η ορκωμοσία.

   Η συνολική διάρκεια των σπουδών (πλήρους φοίτησης) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 Διδακτικές μονάδες /ECTS εκ των οποίων, στα δύο πρώτα διεξάγονται μαθήματα, ενώ κατά το τρίτο λαμβάνει χώρα η εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.400 € και η πληρωμή τους λαμβάνει χώρα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την εγγραφή, η δεύτερη με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου και η 3η με την έναρξη της Διπλωματικής Εργασίας.

   Με στόχο την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» προσφέρει, κάθε χρόνο, μια υποτροφία εισαγωγής σε αυτό, με κριτήριο το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που θα λάβουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Με αυτήν, ο εκάστοτε υπότροφος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του Α’ εξαμήνου των σπουδών του, ήτοι, 800 € (ανά κύκλο σπουδών).

   Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ορίζεται από την Παρασκευή 5 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 .

   Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 (15:00).

   Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο του Προγράμματος http://engineering.teiser.gr/msc, καθώς επίσης και στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Τσιάρα Ευαγγελία τηλ. 2321049124 & κ. Ντόκα Μελπομένη, τηλ.: 23210-49125 email : [email protected] ).

  • Το αναλυτικό περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου, έχει ως εξής:

       Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ


   Κωδ.Τίτλος Μαθήματος

   Θ

   Ε

   ΩΔ

   ΦΕ

   ΔΜ

   101Εφαρμοσμένη Θερμο-δυναμική

   3

   0

   3

   10

   6

   102Προηγμένα Υλικά

   3

   0

   3

   10

   6

   103Υπολογιστική Μηχανική

   3

   0

   3

   10

   6

   104Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κόστους

   3

   0

   3

   10

   6

   105Ειδικά Θέματα Μετάδοσης Θερμότητας

   3

   0

   3

   10

   6

   Σύνολο15

   0

   15

   50

   30

        Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ


   Κωδ.Τίτλος Μαθήματος

   Θ

   Ε

   ΩΔ

   ΦΕ

   ΔΜ

   201Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση

   3

   0

   3

   10

   6

   202Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

   3

   0

   3

   10

   6

   203Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας

   3

   0

   3

   10

   6

   204Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

   3

   0

   3

   10

   6

   205Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

   3

   0

   3

   10

   6

   Σύνολο

   15

   0

   15

   50

   30

    

     Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


   Κωδ.Τίτλος Μαθήματος

   Θ

   Ε

   ΩΔ

   ΦΕ

   ΔΜ

   301Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   50

   30

   Σύνολο

    

   50

   30

   Υπόμνημα:
   Θ: Θεωρία
   ΦΕ: Φόρτος Εργασίας
   ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας
   ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες


   ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξάμηνου των σπουδών, ο κάθε φοιτητής του Προγράμματος θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας που θα αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του και να επιλέξει τον αντίστοιχο Επιβλέποντα Καθηγητή (ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας εκ των διδασκόντων στο ΠΜΣ), λαμβάνοντας και τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Στο προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας θα πρέπει να προς-διορίζεται το πρόβλημα που θα μελετηθεί, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία διενεργείται ατομικά

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email