Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές» είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει την υψηλής ποιότητας θεωρητική κατάρτιση πάνω σε θεμελιώδη χημικά πεδία της Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας αλλά και την πρακτική εξει δίκευση των φοιτητών πάνω σε αυτούς τους τομείς και των εφαρμογών τους στις επιστήμες της ζωής. Το ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση για να κατανοήσουν διαφορετικές πτυχές στους τομείς της σύνθεσης και της ανάπτυξης νέων ενώσεων και υλικών, χημικών και βιοτεχνολογικών, του χαρακτηρισμού τους καθώς και των εφαρμογών τους. Με βάση τις αποκτηθείσες συνδυαστικές γνώσεις αλλά και την εξειδίκευση που θα παρέχει, το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία στελεχών ειδικών στη σύνθεση πιλοτικών ή εργαστηριακών χημικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να πλαισιώσουν ένα ευρύ πεδίο χημικών και βιοτεχνολογικών εφαρμογών αλλά και να συμβάλλουν δυναμικά στη βελτιστοποίηση της έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής πρόγνωσης, μέσω του προσδιορισμού μοριακών δεικτών που εμπλέκονται σε διάφορες βιοχημικές λειτουργίες.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Ανόργανης Χημεία, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2622/τ.Β’/05-07- 2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση αριθμ. 655/14-2-2018.

   Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ δίνονται στην ιστοσελίδα: http://synthchembioapp.chem.auth.gr/

   A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN
   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές», στις εξής Ειδικεύσεις:
   Ειδίκευση Α «Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές»,
   Ειδίκευση Β «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές» και
   Ειδίκευση Γ «Βιοχημεία».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι δεκαοκτώ (18) και ο αριθμός αυτός, κατανεμήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:
   Ειδίκευση Α «Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές» 6
   Ειδίκευση Β «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές» 8
   Ειδίκευση Γ «Βιοχημεία» 4

   Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ
   Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

   Δ. EIΣΔOXH YΠOΨHΦIΩN
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόμη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, οι οποίοι οφείλουν μέχρι 4 μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδεχομένως την πτυχιακή εργασία), τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας του ΠΜΣ με συμβατικό βαθμό «5,0», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 17/06/2020 έως 20/07/2020. Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ”».

   Την Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):

   1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
   2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
   3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
   5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
   6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)

   7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
   9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):

   – Βαθμός Πτυχίου (45%)
   – Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή Εργασία (10%)
   – Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες Γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (2%)
   – Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
   – Δήλωση 1ης προτίμησης (2%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά Ειδίκευση του ΠΜΣ, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ΠΜΣ την οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90.

   Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email