Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Τo Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο στα ελληνικά «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» και στα αγγλικά: «Composition for Film, Theatre and the Performing Arts» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των πιο
   πρόσφατων σχετικών νομοθετημάτων.

   Αντικείμενο – Σκοπός:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts), έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης Μουσικής για τον Κινηματογράφο και κατ’ επέκταση την Τηλεόραση και για κάθε μορφή κινούμενης εικόνας αναλογικής ή ψηφιακής όπως ενδεικτικά
   video-art, mapping projection, video games κλπ. Επίσης την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης της Μουσικής για το θέατρο σε όλες τις μορφές του όπως ενδεικτικά Αρχαίο Δράμα, και όλες τις νεώτερες μορφές του από την Αναγέννηση μέχρι τον 21ο αιώνα, Σωματικό Θέατρο, Παντομίμα, κλπ. Ακόμα την εξειδίκευση στην Σύνθεση της Μουσικής για τον χορό σε όλες τις μορφές του από τον κλασικό μέχρι τον σύγχρονο και τέλος την ειδίκευση στη Σύνθεση Μουσικής για όλα τα σύγχρονα πολύτεχνα θεάματα στα οποία συνυπάρχουν πολλές και διαφορετικές τέχνες όπως κίνηση, λόγος, εικόνα, εικαστικές δράσεις με την ισχυρή παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας.

   Οι σπουδές θα εμβαθύνουν στις ειδικές σχέσεις και απαιτήσεις συνθετικές και τεχνικές που δημιουργούνται στην Σύνθεση Μουσικής όταν η τελευταία συναντά την Εικόνα και τις Παραστατικές Τέχνες που επανακαθορίζουν το περιεχόμενο, την λειτουργικότητα και την φόρμα του μουσικού έργου με τελικό στόχο την ικανότητα του σύγχρονου συνθέτη να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε ένα πιο πολύπλοκο και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό περιβάλλον.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα:

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:
   1) έχουν εμβαθύνει και διευρύνει τις συνθετικές τους ικανότητες τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε τεχνικό, στην δημιουργία μουσικής που
   συνδέεται με τον Κινηματογράφο, ευρύτερα την Εικόνα, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες
   2) όσο αναφορά τον Κινηματογράφο και την Εικόνα θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους στο σχεδιασμό και στην σταδιακή ολοκλήρωση μιας
   κινηματογραφικής παρτιτούρας (film scoring) καθώς και στην επεξεργασία και στον εικονικό σχεδιασμό της κινηματογραφικής μουσικής σύνθεσης (VsT Programming Score) δίνοντας όμως ειδική έμφαση στην χρήση φυσικών ακουστικών οργάνων και της ανθρώπινης φωνής, μέσα από διάφορους συνδυασμούς, σόλο, μικρά σύνολο, συμφωνικά σύνολα, χορωδίες
   3) παράλληλα και σε μικρότερο βαθμό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις δυνατότητες τους για την Σύνθεση και Χρήση
   Ηλεκτροακουστικών Ήχων και Ηλεκτροακουστικής Μουσικής είτε σε αμιγή μορφή είτε σε συνδυασμό με τα ακουστικά όργανα και την ανθρώπινη φωνή.
   4) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα αναπτύξουν επίσης όλες τις δυνατότητες για την αυτόνομη λειτουργία τους για την Σύνθεση Μουσικής για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες σε περιβάλλοντα οργανωμένα από τους ίδιους (home studios, κλπ)
   5) τέλος, θα αναπτύξουν την δυνατότητα τους να λειτουργούν ισότιμα και αποδοτικά μέσα σε μια δημιουργική ομάδα (σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, εικαστικός, φωτιστής), συν-σχεδιάζοντας έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας από την αρχική σύλληψη τους μέχρι την ολοκλήρωση τους.

   Υποβολή Αιτήσεων

   Στο ΠΜΣ Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

   Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από τις 15 Απριλίου 2019 μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2019 (ημέρα σφραγίδας ταχυδρομείου). Οι ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   α) Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

   β) Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

   γ) Βιογραφικό σημείωμα

   δ) Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose), όπου αναφέρουν αναλυτικά τους λόγους που συνδέουν την δραστηριότητά τους (παρελθούσα – παρούσα – μέλλουσα) με την προοπτική της παρακολού-θησης του Προγράμματος αυτού.

   ε) Φάκελος συνθέσεων, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 έργα, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 4 να αφορούν τη μουσική για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο ή τις Τέχνες της Παράστασης. Για 3 τουλάχιστον από τα τελευταία, ζητείται και η υποβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, αποθηκευμένου σε usb, CD ή DVD.

   Ο Φάκελος των δικαιολογητικών αυτών πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Ιόνιο Πανεπιστήμιο
   Παλαιό Φρούριο
   49100, Κέρκυρα
   με την ένδειξη “Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης — Υπ’όψιν κας Καίτης Μπούζη”.

   Πρόσθετες Πληροφορίες

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Κα. Καίτη Μπούζη, Τηλ. 26610 87523, e-mail: [email protected]). Για πληροφορίες επί του περιεχομένου του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ειδικό σύμβουλο του Προγράμματος κ.Δημήτρη Μαραγκόπουλο ([email protected] ).

    

  • Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα Εκπαιδευτικές Ενότητες (modules) που υλοποιούνται με την μορφή είτε διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων), είτε της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (υπό συστηματική επίβλεψη), ή του συνδυασμού των ανωτέρω. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών κορυφώνεται το ερευνητικό περιεχόμενο της εργασίας του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30).

   Συγκεκριμένα, η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων υλοποιείται με το συνδυασμό θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη
   δημιουργική πράξη. Ενδεικτική θεματολογία των ανωτέρω εργασιών μπορεί να αποτελεί και η βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως όμως περιλαμβάνονται διδακτικά και ερευνητικά ζητούμενα η σύνθεση μουσικής για φιλμ, θεατρικές και πολύτεχνες παραστάσεις καθώς και πραγματοποίηση ζωντανής παρουσίασης των εργασιών τους.

   Γενικότερα η επίσημη παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου που παράγεται από την εκπόνηση των παραπάνω ερευνητικών εργασιών δύναται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο διοργανώσεων όπως Φεστιβάλ ή Θερινής Ακαδημίας.

   Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Βασική γλώσσα του ΠΜΣ είναι τα Ελληνικά και δευτερεύουσα τα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.

   Η διδασκαλία, λόγω του εφαρμοσμένου / δημιουργικού χαρακτήρα των σπουδών, αλλά και της ενσωμάτωσης σε αυτήν της υλοποίησης θεματικών εργασιών, θα πραγματοποιείται διά ζώσης. Ειδικά για τις εργασίες, η υλοποίησή τους θα
   πραγματοποιείται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπό την διαρκή επίβλεψη των αντίστοιχων διδασκόντων, οι οποίοι θα παρακολουθούν την πρόοδο της υλοποίησης σε συγκεκριμένες ομαδικές ή ατομικές εκπαιδευτικές συνεδρίες. Εξαίρεση από την διά ζώσης διδασκαλία μπορεί να αποτελέσει η πραγματοποίηση μέρους των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων σημαντικού σύμφωνα και με πρόσφατη νομοθεσία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία θα μπορεί κατ’επιλογή του εκάστοτε διδάσκοντα να υποστηρίζεται από πλατφόρμα ασύγχρονης
   τηλε-εκπαίδευσης (τύπου e-class).

   Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του προγράμματος σπουδών και η κατανομή τους ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση 3 (τριών) Εκπαιδευτικών Ενοτήτων στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και την εκπόνηση μιας διπλωματικής στο Γ΄ εξάμηνο και συγκεκριμένα: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ: α)Σύνθεση I, β) Ειδικά Θέματα
   Σύνθεσης I, γ) Σεμινάριο I , Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: α) Σύνθεση II, β) Ειδικά Θέματα Σύνθεσης II, γ) Σεμινάριο II, Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Διπλωματική Εργασία.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email