Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και τη «Συμβουλευτική». Το ΠΜΣ είναι ένα διττό πρόγραμμα με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

   1. Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/ Ψυχοθεραπεία
   2. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική

   Το πρόγραμμα ουσιαστικά βασίζεται στην «Συνθετική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική/ Ψυχοθεραπεία» με έναν ισχυρό «Υπαρξιακό» και «Πολιτισμικό/ Πολυπολιτισμικό» προσανατολισμό. Η προσέγγιση αυτή ενσωματώνει πτυχές θεωριών και πρακτικών από πέντε κύριες θεραπευτικές παραδόσεις: υπαρξιακή-ανθρωπιστική, πολιτισμική-πολυπολιτισμική, συστημική, γνωστική-συμπεριφορική και ψυχοδυναμική. Oι φοιτητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τις ψυχολογικές διεργασίες και εμπειρίες μέσα από αυτές τις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η «Συνθετική Προσέγγιση» (θεωρία και πράξη) είναι διεθνώς στην αιχμή των εξελίξεων στο χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και απαιτεί μεγαλύτερη κριτική σκέψη ως προς τις παρεμβάσεις και την κατανόηση των ψυχολογικών θεμάτων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεμονωμένες προσεγγίσεις. Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι οι συνθετικές προσεγγίσεις προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την κάλυψη του ευρύτατου φάσματος αναγκών και ομάδων ατόμων που χρήζουν συμβουλευτικής/ ψυχοθεραπείας.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων συμβουλευτικής/ ψυχοθεραπείας σε ζητήματα που αφορούν:

   • Την Εκπαίδευση γενικότερα και την Ειδική Αγωγή ειδικότερα,

   • Τη Ψυχική Υγεία, τη Ψυχολογική Ευεξία και την Εργασία,

   • Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,

   • Την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική διάσταση της Συμβουλευτικής σε άτομα με Αναπηρίες και σε Άτομα Μειονοτήτων.

   Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική έρχεται να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό στην Ελληνική πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η διαπιστωμένη πλέον ανάγκη για οργανωμένη παροχή κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και η ανάγκη για την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό σειράς πλαισίων στο χώρο της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής, της υγείας και της εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μία άλλη σημαντική διαπίστωση είναι ότι πολλοί επιστήμονες στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και της ψυχολογίας δεν έχουν, στο πλαίσιο των βασικών σπουδών τους, κατάλληλα ευαισθητοποιηθεί και συνειδητοποιήσει το συμβουλευτικό τους ρόλο και την ποιότητα που αυτός προσδίδει στο λειτούργημά τους, αλλά και όταν έχουν αυτή τη συνειδητοποίηση συχνά υστερούν σημαντικά σε γνώσεις για να ανταποκριθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε αυτόν το ρόλο. Συνεπώς το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες συμβουλευτικής, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο και πρακτικό επίπεδο, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας σε παροχή συμβουλευτικού έργου.

   Στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδευτούν ειδικοί στη Συμβουλευτική, ικανοί για αποτελεσματική συμβουλευτική παρέμβαση που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων:

   1. Στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και τη στήριξη αφενός των μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, προσαρμογής και μάθησης και αφετέρου των οικογενειών τους και των δασκάλων/καθηγητών τους,
   2. Στη συμβουλευτική/ ψυχοθεραπευτική στήριξη ατόμων, που παρουσιάζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και των ατόμων του περιβάλλοντός τους και
   3. Στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας καθώς και στην ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των γυναικών και άλλων ευπαθών και/ή πολιτισμικά μειονοτικών ομάδων στην Ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας.

   Όσον αφορά την εκπαίδευση, το ΠΜΣ εστιάζεται στο συμβουλευτικό ρόλο του εκπαιδευτικού και του ειδικού παιδαγωγού, δίνοντας έμφαση σε ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης που συχνά παραμελούνται. Στόχος είναι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ως ειδικοί στη Συμβουλευτική, να μπορούν να απευθυνθούν στο χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και να κατανοηθεί, μεταξύ άλλων, ότι η εκπαίδευση και ο ρόλος του δασκάλου για να είναι αποτελεσματικός δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτός και να περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων. Η στήριξη που δέχεται ο μαθητής από τον εκπαιδευτικό και η ποιότητα της σχέσης που ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλλιεργήσει με τους μαθητές του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες ή που ανήκουν σε μειονότητες, είναι εξαιρετικά σημαντικές, αφενός για την ψυχική τους ισορροπία και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας τους (μία ουσιαστική πλευρά του ρόλου του εκπαιδευτικού) και αφετέρου γιατί αποτελούν ένα ισχυρότατο (και συχνά το μόνο) κίνητρο μάθησης.

   Σε σχέση με την ψυχολογική ευεξία και υγεία καθώς και την εργασία, στόχος είναι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ως ειδικοί στη Συμβουλευτική, να είναι σε θέση να στελεχώσουν συμβουλευτικές/ ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και άλλου τύπου θεραπευτικά πλαίσια και κέντρα αποκατάστασης, αλλά και σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικά όσον αφορά την ψυχική υγεία, αλλά και τις ψυχολογικές δυσκολίες/προβλήματα που δευτερογενώς συνοδεύουν τα οργανικά προβλήματα, στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη του συμβουλευτικού ρόλου επιστημόνων και επαγγελματιών που βρίσκονται σε αυτόν το χώρο (ψυχολόγων, ψυχιάτρων, γιατρών, νοσηλευτών, θεραπευτών…), που εκτός από το συνηθισμένο παραδοσιακά έργο τους, είναι ικανοί και για κατάλληλη συμβουλευτική/ ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, γεγονός που θα ολοκληρώσει την αποστολή τους και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά τους.

   Τέλος, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στόχος του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει ειδικούς στη Συμβουλευτική άριστα καταρτισμένους επιστημονικά, πολιτισμικά και πολυπολιτισμικά ευαισθητοποιημένους, ικανούς να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στη Συμβουλευτική, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων συμβουλευτικών/ ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
   (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 2890/19-07-2018/τ.B’) με τίτλο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

   Πρόκειται για ένα διετές εντατικό πρόγραμμα (150 μονάδες ECTS) με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:
   Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/ Ψυχοθεραπεία
   Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική

   Το πρόγραμμα βασίζεται στην «Συνθετική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική/ Ψυχοθεραπεία» με έναν ισχυρό «Υπαρξιακό» και «Πολιτισμικό/ Πολυπολιτισμικό» προσανατολισμό και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων συμβουλευτικής/ ψυχοθεραπείας σε ζητήματα που αφορούν:

   α) την Εκπαίδευση γενικότερα και την Ειδική Αγωγή ειδικότερα, β) την Ψυχική Υγεία, την Ψυχολογική Ευεξία και την Εργασία και γ) τον χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των Ατόμων που ανήκουν σε Μειονότητες. Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται ταυτόχρονα σε πέντε επίπεδα:

   α) Βιωματικό επίπεδο : 40 ώρες (ένα έτος: 1 ώρα/εβδομάδα) «Ατομικής Συμβουλευτικής» προσωπικά για τον/την κάθε φοιτητή/τρια και 60 ώρες (ένα έτος: 1,5 ώρα/εβδομάδα) «Ομαδικής Συμβουλευτικής»,
   β) Θεωρητικό επίπεδο : 10 θεωρητικά μαθήματα στον χώρο της «Συμβουλευτικής»,
   γ) Εργαστηριακό επίπεδο : 3 εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνικών Συμβουλευτικής Παρέμβασης» και σειρά εντατικών εξειδικευμένων «Σεμιναρίων Συμβουλευτικής» εφαρμοσμένου-εργαστηριακού χαρακτήρα,
   δ) Ερευνητικό επίπεδο : 2 μαθήματα στις «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας» και «Διπλωματική Εργασία»,
   ε) Πρακτικό επίπεδο : 1210 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με 110 ώρες «Ατομικής & Ομαδικής Εποπτείας» ή στην περίπτωση μη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 1620 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με εκατόν είκοσι 120 ώρες «Ατομικής και Ομαδικής Εποπτείας».

   Κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του ΠΜΣ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί:

   1) Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας, ΦΠΨ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής,
   2) Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Διατροφής, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας, Μαιευτικής, Δημόσιας Υγιεινής και γενικά των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και
   3) Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι «καθηγητικών σχολών» (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί κ.λπ.). Σε κάποιες περιπτώσεις, με απόφαση της Συνέλευσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων (π.χ. άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό
   έργο στο χώρο της Συμβουλευτικής κ.λπ.).

   Διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ
   α) Δικαιολογητικά:
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1) Αίτηση υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και υποβάλλεται απαραιτήτως και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]),
   2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,
   3) Αντίγραφο πτυχίου για πτυχιούχους (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού). Για τελειοφοίτους απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 ότι: προϋπόθεση για την εγγραφή τους αποτελεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους στην εξεταστική του Ιουνίου 2019 και η προσκόμιση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών με την προεγγραφή.
   4) Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών (βλ. ιστοσελίδα ΠΜΣ),
   5) Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον, αν είναι εφικτό, να προέρχεται από καθηγητή/τρια (μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ) του/της υποψηφίου/ας στο πλαίσιο των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών του/της σπουδών,
   6) Σύντομη δακτυλογραφημένη επιστολή (ως μιάμιση σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα που δικαιολογούν την επιθυμία του/της να σπουδάσει Συμβουλευτική,
   7) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων),
   8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί: α) να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, β) να συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση των 1220 ή 1620 ωρών και γ) να αναλάβει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα. Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

   Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
   Μεταπτυχιακοί τίτλοι,
   Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, βιβλία ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού,
   Βεβαιώσεις συμμετοχής με ανακοίνωση σε συνέδρια – ημερίδες – διημερίδες,
   Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά – εκπαιδευτικά προγράμματα,
   Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά με τη συμβουλευτική,
   Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
   Βεβαιώσεις εμπειρίας στη συμβουλευτική που μπορεί να πιστοποιείται και με εργασία σε εθελοντική βάση,
   Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ).

   β) Γραπτή εξέταση – Συνέντευξη:
   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), συμμετέχουν αρχικά σε γραπτή εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου στα αγγλικά. Εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού – μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή αγγλικής φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου.
   Οι επιτυχόντες στην προηγούμενη εξέταση και όσοι έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας, λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση στα μαθήματα: α) Συμβουλευτική Ψυχολογία και β) Σχολική Ψυχολογία. Η ύλη και τα προτεινόμενα βιβλία περιγράφονται
   αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
   Ένας αριθμός ίσος με τον τριπλάσιο των εισακτέων στο ΠΜΣ, με την υψηλότερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, συμμετέχει σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής.

   γ) Σύστημα επιλογής εισακτέων:
   Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή που ορίζει το Τμήμα με σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. ιστοσελίδα ΠΜΣ).

   Ημερομηνίες – Προθεσμίες:
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 6 έως και 26 Μαΐου 2019, να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
   Οι ημερομηνίες των εξετάσεων για την επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, τη γραπτή εξέταση στα δύο μαθήματα και την προφορική συνέντευξη θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (βλ. ιστοσελίδα).

   Διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (παραλιακό συγκρότημα), Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Γραμματεία ΠΜΣ – Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, Ελλάδα. Τηλέφωνο και ώρες λειτουργίας της γραμματείας:

   Τηλέφωνο: 24210-74831
   Δευτέρα & Πέμπτη: 10:30 – 17:00, Τετάρτη: 13:00 – 17:00
   Παρασκευή: 14:00 – 21:00, Σάββατο: 12:00 – 16:00
   Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
   Ιστοσελίδα: http://www.sed.uth.gr (σελίδα ΠΜΣ)

  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ, όπως περιγράφηκε παραπάνω, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 15 μεταπτυχιακά μαθήματα, 12 θεωρητικού και 3 εργαστηριακού περιεχομένου. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν τουλάχιστον 30 ώρες διδασκαλίας. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και το διδακτικό υλικό καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές.

   Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του ΠΜΣ προσφέρεται σειρά εντατικών εξειδικευμένων “Σεμιναρίων Συμβουλευτικής” από Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες και ερευνητές σε ειδικά θέματα και συγκεκριμένους πληθυσμούς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμβουλευτική άποψη. Τα σεμινάρια αυτά έχουν κατά κύριο λόγο εφαρμοσμένο-εργαστηριακό χαρακτήρα, είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και οι φοιτητές αξιολογούντα.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών ορίζεται στο 15% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος/σεμιναρίου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά…) και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να υπερβεί αυτό το ποσοστό. Περισσότερες απουσίες έχουν ως συνέπεια ο φοιτητής να μη γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος/σεμιναρίου, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξαρχής. Ειδικές περιπτώσεις υπέρβασης ορίου απουσιών εξετάζονται από τη Συνέλευσης του Τμήματος.

   Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μαθημάτων/σεμιναρίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των υπευθύνων διδασκόντων και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή στο κάθε μάθημα. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το 5 σε 10-βάθμια κλίμακα.

   Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση το θέμα παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία εισηγείται στη Συνέλευσης του Τμήματος είτε την οριστική διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το ΠΜΣ είτε την παρακολούθηση του ίδιου ή άλλου μαθήματος. Σε περίπτωση που η Συνέλευσης του Τμήματος αποφασίσει την παρακολούθηση του ίδιου ή άλλου μαθήματος και υπάρξει μια δεύτερη αποτυχία στο μάθημα αυτό, τότε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται από το ΠΜΣ, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Μαθήματα

   • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι (Θ-Υ)
   • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΙΙ – Αρχές Δεοντολογίας (Θ-Υ)
   • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών σε Θέματα Διαχείρισης Συμπεριφορικών και Συναισθηματικών Δυσκολιών Μαθητών (Θ-Υ)
   • Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική (Θ-Υ)
   • Συμβουλευτική Ψυχολογία στον χώρο της Υγείας και των Ατόμων με Δυσλειτουργίες (Θ-Υ)
   • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Σχολείο – Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτικού (Θ-Υ)
   • Συμβουλευτική Ομάδων (Θ-Υ)
   • Συμβουλευτική Ψυχολογία Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες (Θ-Υ)
   • Επαγγελματική Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Θ-Υ)
   • Ψυχολογική Συμβουλευτική σε Άτομα με Αναπηρία (Θ-Υ)
   • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – Ι (Θ-Υ)
   • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – ΙΙ (Θ-Υ)
   • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
   • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
   • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email