Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» είναι η ειδίκευση, η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μάθησης. Επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα και πράξη, καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που προωθούν τους στόχους της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μάθησης. Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποιηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Σε μία τέτοια εποχή ραγδαίων εξελίξεων η υποστήριξη της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ατόμου, τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Επιπλέον, μέσα στη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης» είναι βέβαιο ότι ο ρόλος της Διά Βίου Μάθησης θα συνεχίσει να ενισχύεται και να διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ επιδιώκει να προσφέρει στους πτυχιούχους οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μάθησης:
   α. επιστημονική εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και επαγγελματικών πεδίων των επιστημών της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Διά Βίου Μάθησης
   β. ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες, που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα και πράξη και συνεισφέρουν στην παραγωγή νέας γνώσης στα σχετικά πεδία, και
   γ. επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που προωθούν τους στόχους της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μάθησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες, πολυσύνθετες απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και του σύγχρονου εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου περιβάλλοντος στα σχετικά πεδία

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» (ΦΕΚ 1799 τεύχος B’ 11.05.2020) με απόφαση της 15 ης Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Παι.τ.ΔΕ στις 3/06/2020, καλεί τους ενδιαφερομένους και τις ενδιαφερόμενες να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για:

   Έως Είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση».

   Η εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

   Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

   Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   Οι υποψήφιοι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε αρχεία pdf, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   Σε όλα τα αποστελλόμενα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του αρχείου. Π.χ.: Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου_ Βιογραφικό σημείωμα

   Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην Προκήρυξη, διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή και από την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας https://uoacounselinglab.weebly.com).
   2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν είστε εγγεγραμμένος/η σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
   3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων).
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).
   5. Απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   6. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία – ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτοτύπου).
   7. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) για απαλλαγή από τις εξετάσεις (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).
   8. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν – φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλίου ή του περιοδικού).
   9. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ή από επαγγελματικό φορέα.
   10. 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας/ διαβατηρίου (με αναγραφόμενο το όνομα στο πίσω μέρος, όχι συραμμένες στην αίτηση).
   11. Πιθανή επαγγελματική εμπειρία (Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας: Φωτοαντίγραφα Καρτέλας Ενσήμων ΙΚΑ ή Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και Βεβαίωσης Έναρξης Επαγγέλματος).
   12. Αποδεικτικά ερευνητικών, διδακτικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχουν).

   (Προσοχή: Τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση διατηρούνται στα αρχεία της Γραμματείας και μπορούν να ζητηθούν, για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση καταστρέφονται.)

   Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης.

   Διαδικασία επιλογής

   Η επιλογή διεξάγεται σε δύο στάδια:

   Α. Αρχικά, εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας:

   α. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση άριστης γνώσης, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2),
   β. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής και άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον άλλης ξένης γλώσσας,
   γ. εξετάζονται στα αγγλικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

   Β. Όσοι/ες υποψήφιοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής (αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

   Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:

   1. της συνολικής εκπαιδευτικής τους πορείας και επίδοσης ιδιαίτερα σε τομείς και μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ,
   2. των σχετικών δημοσιεύσεων, της ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας,
   3. του περιεχόμενου των συστατικών επιστολών και
   4. της όλης συγκρότησης και επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου, της κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και του ενδιαφέροντος για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, όπως αυτή θα προκύψει και μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης.

   Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (www.eds.uoa.gr), και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα με καταβολή της σχετικής προκαταβολής.

   Υποχρεώσεις φοιτητών – Δίδακτρα

   Η λειτουργία του Προγράμματος απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή μεταξύ των ωρών 16.00 – 20.30μμ και Σάββατο 09.30-14.30μμ.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και συμπλήρωσης 400 ωρών πρακτικής άσκησης, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων, ανέρχονται στο ποσό των 3.200 Ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης.

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

   H Γραμματεία του ΠΜΣ «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» εδρεύει στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, (Γραφείο 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547.

   Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 10/06/2020 έως και την Παρασκευή 28.8.2020, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email