Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» του Τμήματος ΓΦΠΠΧ εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας.

   Πιο συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. αποβλέπει στη συγκριτική, δηλαδή κυρίως υπερεθνική, μελέτη της γραμματείας των παρευξείνιων χωρών, στην ενίσχυση των περιφερειακών γλωσσών, όπως είναι αυτές που μιλιούνται στον παρευξείνιο χώρο, στη γνωριμία με τους λαούς του παρευξείνιου χώρου και στην ανάπτυξη καλών σχέσεων αλληλοκατανόησης και ανεκτικότητας στο πνεύμα του ουμανισμού, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής φιλολογίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο, στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους στη συγκριτική φιλολογία στον παρευξείνιο χώρο στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές τρίτου κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των σπουδών της συγκριτικής φιλολογίας στον παρευξείνιο χώρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (ΤΓΦΠΠΧ – Κομοτηνή) του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει συνολικά δεκατέσσερεις (14) θέσεις του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο  Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (03) εξάμηνα  και τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 1.500 ευρώ. 

   To Π.Μ.Σ. αποβλέπει στη συγκριτική, δηλαδή κυρίως υπερεθνική, μελέτη της γραμματείας των  παρευξείνιων χωρών, στην ενίσχυση των περιφερειακών γλωσσών, όπως είναι αυτές που μιλιούνται  στον παρευξείνιο χώρο, στη γνωριμία με τους λαούς του παρευξείνιου χώρου και στην ανάπτυξη  καλών σχέσεων αλληλοκατανόησης και ανεκτικότητας στο πνεύμα του ουμανισμού, στην προαγωγή  της επιστημονικής γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των  νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής φιλολογίας με έμφαση στον παρευξείνιο  χώρο. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών σχολών και τμημάτων  ανθρωπιστικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.   

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου  κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.  3328/2005 (Α’ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που οργανώνει το Π.Μ.Σ. O Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε  αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου (νόμος 4547/2018,  παρ. 5 άρθρο 101 ΦΕΚ Α΄102). 

   Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που κατέχουν τίτλο σπουδών  ανθρωπιστικών επιστημών, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο  ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο  45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο  Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

   Προϋπόθεση επιλογής στο Π.Μ.Σ «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» είναι η πολύ  καλή γνώση (τουλάχιστον Γ1) μιας παρευξείνιας γλώσσας πλην της ελληνικής (βουλγαρική,  ρουμανική, ρωσική, τουρκική) και οι βασικές γνώσεις του αντικειμένου της συγκριτικής φιλολογίας. Η πολύ καλή γνώση της παρευξείνιας γλώσσας και οι γνώσεις συγκριτικής φιλολογίας  διαπιστώνονται με εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων  (τουλάχιστον 5 στην κλίμακα του 10). Οι υποψήφιοι που έχουν ως μητρική μια από αυτές τις  τέσσερεις γλώσσες απαλλάσσονται από την εξέταση αυτής της γλώσσας. Η επάρκεια των  αλλοδαπών υποψηφίων στην ελληνική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο διαπιστώνεται με τις εξετάσεις  στο μάθημα της συγκριτικής φιλολογίας. Όσοι υποψήφιοι βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 5 τόσο  στην παρευξείνια γλώσσα όσο και στο αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας θα αξιολογηθούν για την τελική επιλογή και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

   1. Γενικό βαθμό πτυχίου από 6,5 και πάνω (10%). Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων πτυχίων  υπολογίζεται ο μέσος όρος των πτυχίων, εφόσον υποβληθούν και εμπίπτουν στο α΄ εδάφιο του  άρθρου 6 του κανονισμού σπουδών. 
   2. Οι βαθμοί των προπτυχιακών μαθημάτων που εμπίπτουν στην ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (δηλ.  μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης) αθροίζονται και διαιρούνται διά του τέσσερα (30%). 3. Τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα [σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών  

   άρθρων, σύνταξη και δημοσίευση δοκιμίων, συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών  βιβλίων, πτυχιακή εργασία, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.τ.λ.] η οποία εμπίπτει στην  ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (10%), 

   1. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (15%). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της  αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:  

   α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν. 3149/2003,  

   β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,  

   γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε  αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

   δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν  αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ.  347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν  επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

   1. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (10%). Το  επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται όπως και στην περίπτωση 4, 
   2. Προφορική συνέντευξη (25%). Ένας από τους βασικούς σκοπούς της συνέντευξης είναι και ο  έλεγχος της φιλολογικής και γλωσσικής υποδομής των υποψηφίων. 

   Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής: 

   α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.  β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια. γ) Καλεί σε γραπτές εξετάσεις το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου για την πιστοποίηση της  επάρκειας στην παρευξείνια γλώσσα και στο αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας. δ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις. Η συνέντευξη  πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.  

   ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή. στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από  την Συνέλευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του  Τμήματος. 

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων, εισάγονται όλοι  οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι. 

   Η εξεταστέα ύλη για την παρευξείνια γλώσσα και το αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας για το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ως εξής:

   ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ) Η εξέταση (επιπέδου Γ1) θα αποτελείται από τέσσερα μέρη: 1. Κατανόηση γραπτού λόγου (50%), 2.  Παραγωγή γραπτού λόγου (30%), 3. Ακουστική κατανόηση (10%), και 4. Παραγωγή προφορικού  λόγου (10%). Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση, η ελάχιστη βαθμολογία σε καθένα από τα  τέσσερα μέρη πρέπει να είναι το 50% της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε μέρος. Η κλίμακα  βαθμολόγησης είναι 1-10. 

   ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

   Θα εξεταστεί το σύγγραμμα των Αναστασία Αντωνοπούλου, Κατερίνα Καρακάση, Εύη  Πετροπούλου, Συγκριτολογία. Θεωρία και Πράξη, 2015 (ηλεκτρονικό σύγγραμμα διαθέσιμο στο  αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4329 ). Η κλίμακα βαθμολόγησης  είναι 1-10. 

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με θέματα που αφορούν το Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Φιλολογία  στον Παρευξείνιο Χώρο» δείτε τον Κανονισμό Σπουδών στην ιστοσελίδα του ΤΓΦΠΠΧ  (https://bscc.duth.gr/ : Κανονισμοί Λειτουργίας). 

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΤΓΦΠΠΧ (Παναγή Τσαλδάρη 1,  69100 Κομοτηνή – με τη σημείωση «Για το ΠΜΣ ‘Συγκριτική Φιλολογία στον Π.Χ.’) από 10  Νοεμβρίου 2020 έως και 15 Δεκεμβρίου 2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία να αναγράφεται η παρευξείνια γλώσσα (βουλγαρικά,  ρουμανικά, ρωσικά, τουρκικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν. 
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
   3. Αντίγραφο πτυχίου (και αναγνώριση ισοτιμίας, εφόσον υπάρχει). 
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος  βαθμολογίας. 
   5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται παραπάνω. 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία κτλ., εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται  παραπάνω. 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του  προγράμματος (https://comparativeliterature.bscc.duth.gr/) ή/και να απευθύνονται στους Γιώργο  Σαλακίδη ([email protected]) και Χριστίνα Μάρκου ([email protected]).  

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄και Β΄). Όλα είναι υποχρεωτικά.

   Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

   Α΄Εξάμηνο

   • Ζητήματα Συγκριτικής Φιλολογίας 10 ECTS
   • Ιστορία των Εθνικών Λογοτεχνιών στον Παρευξείνιο Χώρο 10 ECTS
   • Θέματα Συγκριτικής Φιλολογίας στον Παρευξείνιο Χώρο Ι 10 ECTS

   Β΄Εξάμηνο

   • Ζητήματα Μετάφρασης και Λογοτεχνική Μετάφραση 10 ECTS
   • Θέματα Συγκριτικής Φιλολογίας στον Παρευξείνιο Χώρο ΙΙ 10 ECTS
   • Μεθοδολογία συγγραφής Δ.Μ.Ε. 10 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email