Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία – Οινολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία – Οινολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. θετικών επιστημών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. – εφόσον επιλεγούν – υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πριν την εισαγωγή τους, προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ειδικεύσεις: 1. «Γαλακτοκομία» ή 2. «Οινολογία». Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης «Οινολογία» έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απόκτηση της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Οινολόγου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ι) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ ΙΙ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά από 25 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος: [email protected] τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://fst.aua.gr/el/node/313.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους νόμους Ν. 2083/92 και Ν. 2327/95. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ., σε περίπτωση όμως εισαγωγής τους ενδέχεται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα:

   1. «Γαλακτοκομία»
   2. «Οινολογία»,

   οι απόφοιτοι της παρούσας ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απόκτηση της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Οινολόγου.

   Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα εισαχθούν μέχρι τριάντα (30) φοιτητές και στις δύο ειδικεύσεις. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέξουν στην αίτησή τους ειδίκευση με σειρά προτεραιότητας.

   Οι σπουδές για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. του ανωτέρω προγράμματος διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται σε 4.000 ευρώ και για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Ποσοστό έως 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν επιλεγεί με ακαδημαϊκά κριτήρια, μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Στο Π.Μ.Σ. παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης και, για την ειδίκευση της Οινολογίας, παρέχεται και η δυνατότητα της μερικής φοίτησης.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μη επικυρωμένα αντίγραφα. Η κατάθεση, όμως, των επικυρωμένων δικαιολογητικών πρέπει να γίνει κατά την ημερομηνία εγγραφής.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του Π.Μ.Σ. αρμόδια κα Δ. Κομματά (τηλ.: 210-5294677, e-mail: [email protected]) και στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ http://fst.aua.gr/el/node/276.

  • Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία – Οινολογία» δομείται σε δύο Ειδικεύσεις:

   Α. Ειδίκευση: Γαλακτοκομία

   Β. Ειδίκευση: Οινολογία

   Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα ή ερευνητικά κέντρα ή άλλους δημόσιους φορείς/ υπηρεσίες. Πέραν τούτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθώνεται ως εξής:

   Ι) Κατεύθυνση «Γαλακτοκομία»

   Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων, από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον Παρακάτω Πίνακα) και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων 4 ECTS
   • Χημεία τροφίμων  6 ECTS
   • Βιοχημεία τροφίμων  6 ECTS
   • Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία 6 ECTS
   • Μηχανική τροφίμων 6 ECTS
   • Νομοθεσία τροφίμων και συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP) 6 ECTS
   • Βιοπολυμερή (ή υδροκολλοειδή) τροφίμων 4 ECTS
   • Χημεία, βιοχημεία και ανάλυση γάλακτος 7 ECTS
   • Μικροβιολογία γάλακτος και των προϊόντων του 7 ECTS
   • Διαχείριση παραγωγής γάλακτος 6 ECTS
   • Φυσικές ιδιότητες τροφίμων 4 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Τεχνολογία γαλακτοκομικών προϊόντων (Υ) 7 ECTS
   • Ειδική τυροκομία (Υ) 7 ECTS
   • Κανονισμοί και έλεγχος γαλακτοκομικών προϊόντων (Υ) 4 ECTS
   • Οργανοληπτικός έλεγχος γαλακτοκομικών προϊόντων (Υ) 2 ECTS
   • Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής – Τεχνο-οικονομικές μελέτες (Υ) 4 ECTS
   • Ανάπτυξη γαλακτοκομικών προϊόντων (Ε) 4 ECTS
   • Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε) 5 ECTS
   • Σεμινάρια (Υ) 2 ECTS

   ΙΙ) Κατεύθυνση «Οινολογία»

   Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων από τον Παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Οίνου και Αμπέλου (Τraining programs for oenologists – Resolution OIV/ECO 563/2016). Οι απόφοιτοι της παρούσας Κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (A΄57), για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Οινολόγου.

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Τεχνολογία οίνου Ι 7 ECTS
   • Μικροβιολογία οίνου – Τεχνολογία ζυμώσεων  7 ECTS
   • Χημεία γλεύκους και οίνου – Μέθοδοι ανάλυσης 7 ECTS
   • Αμπελουργία για οινολόγους Ι 5 ECTS
   • Γευσιγνωσία οίνων και αποσταγμάτων 2 ECTS
   • Μηχανική τροφίμων 6 ECTS
   • Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων 6 ECTS
   • Χημεία τροφίμων 4 ECTS
   • Βιοχημεία τροφίμων 4 ECTS
   • Νομοθεσία τροφίμων και Συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP) 6 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Τεχνολογία οίνου ΙΙ 6 ECTS
   • Νομοθεσία αμπελο-οινικής παραγωγής και αποσταγμάτων 5 ECTS
   • Αλκοολούχα Ποτά 4 ECTS
   • Εμπορία οίνου και αποσταγμάτων 4 ECTS
   • Αμπελουργία για οινολόγους ΙΙ 4 ECTS
   • Οικονομική διαχείριση οινοποιείων και αποσταγματοποιείων  3 ECTS
   • Γευσιγνωσία οίνων και αποσταγμάτων 2 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   Τρίτο Εξάμηνο (κοινό για τις κατευθύνσεις)

   Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   Στο Π.Μ.Σ. η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν προβλέπεται η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

   Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email