Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στα αντίστοιχα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει (Κλασικές Σπουδές, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία), στην προαγωγή και προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και δημιουργική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Τμήματος και στη διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσης τους. Το Π.Μ.Σ αποσκοπεί, επίσης, στην ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδας, χωρών-μελών της Ε.Ε. και άλλων χωρών του εξωτερικού.

   Στόχος του προγράμματος είναι:
   α. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
   β. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του συγχρόνου ερευνητικού περιβάλλοντος στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών,
   γ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, μεταξύ άλλων, στους τομείς της φιλολογικής έρευνας, της διδασκαλίας, των πολιτιστικών φορέων, των εκδοτικών φορέων, του δημοσίου, του τουρισμού, των MME

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής έως πενήντα (50) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Κλασικών Σπουδών
   2. Βυζαντινής Φιλολογίας
   3. Νεοελληνικής Φιλολογίας

   με την εξής κατανομή: έως είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπουδές, έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία, και έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι διαθέτουν συνολικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς».

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους με συνολικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται εν ευθέτω χρόνω. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την έναρξη  του Α’ εξαμήνου.

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΜΔΕ ορίζονται σε 1.500 ευρώ.

   Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) μέσω της πλατφόρμας
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
   από 17/8/2020 μέχρι 5/10/2020 και είναι τα εξής:

   1. Αίτηση (υπάρχει στην πλατφόρμα), στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση που τους ενδιαφέρει (μόνο μια  από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).
   2. Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα μιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση του υποψηφίου για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ.
   3. Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή, εφόσον τους ζητηθεί.
   5. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).
   6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   7. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
   8. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή ή προφορική εξέταση).
   9. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Τα δικαιολογητικά που θα επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση η υποψήφιοι οφείλουν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά και στη γραμματεία του τμήματος στο philsec@upatras.gr .

   Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:  τον γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα εντός των ειδικεύσεων του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο  και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: http://philology.upatras.gr/postgraduate/  ή από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-969757 – 760  fax: 2610-997305, email[email protected].

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. H διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα.

   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α’ εξάμηνο, 2 στο Β’ εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά. Διδασκαλία μαθημάτων στα αγγλικά μπορεί να γίνει μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η σύνταξη της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνεται στα αγγλικά. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 90 ECTS και η Μ.Δ. με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι επιλογής εφόσον προσφέρονται περισσότερα από δυο ανά εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση και ανά εξάμηνο ως εξής:

   Κατεύθυνση: Κλασικές Σπουδές με θέμα «Αρχαίες και σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαιότητας: κατοπτρισμοί και προσλήψεις»

   Α’ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας Ι 15 ECTS
   • Πεζογραφία Ι 15 ECTS
   • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 15 ECTS
   • Έπος, λυρική ποίηση και δράμα Ι 15 MALT_A105 Λατινική Φιλολογία Ι 15 ECTS

   Β ‘ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Έπος, λυρική ποίηση και δράμα II 15 ECTS
   • Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας II 15 ECTS
   • Κριτική και σχολιασμός κειμένου (χειρόγραφα πάπυροι, επιγραφές) Ι 15 ECTS
   • Μύθος και θρησκεία Ι 15 ECTS
   • Λατινική Φιλολογία II 15 ECTS

   Γ ‘ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας III 15 ECTS
   • Λατινική Φιλολογία III 15 ECTS
   • Κριτική και σχολιασμός κειμένου (χειρόγραφα πάπυροι, επιγραφές) II 15 ECTS
   • Μύθος και θρησκεία II 15 ECTS
   • Πεζογραφία II 15 ECTS

   Δ ‘ εξάμηνο

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Κατεύθυνση: Βυζαντινή Φιλολογία με θέμα «Βυζαντινή Φιλολογία: κειμενικές, διακειμενικές, εκδοτικές και γραμματολογικές προσεγγίσεις»

   Α’ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 15 ECTS
   • Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία Ι 15 ECTS
   • Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική κειμένων Ι 15 ECTS
   • Θέματα Μεσαιωνικής Ελληνικής Γλώσσας 15 ECTS
   • Θεωρία της Λογοτεχνίας 15 ECTS

   Β ‘ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία II 15 ECTS
   • Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική κειμένων II 15 ECTS
   • Ερευνητικά Ζητήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας Ι 15 ECTS
   • Βυζαντινή Αγιολογία 15 ECTS
   • Γραμματειακά Είδη και Θέματα Ι 15 ECTS

   Γ ‘ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Δημώδης Βυζαντινή Γραμματεία 15 ECTS
   • Ερευνητικά Ζητήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας II 15 ECTS
   • Γραμματειακά Είδη και Θέματα II 15 ECTS
   • Βυζαντινή Ρητορική και Επιστολογραφία 15 ECTS
   • Ύστερη Αρχαιότητα και Βυζάντιο 15 ECTS

   Δ ‘ εξάμηνο

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Κατεύθυνση: Νεοελληνική Φιλολογία με θέμα «Νεοελληνική φιλολογία: ιστορικές, θεωρητικές, συγκριτολογικές προσεγγίσεις»

   Α’ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας 15 ECTS
   • Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας 15 ECTS
   • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 15 ECTS
   • Λογοτεχνία και τύπος 15 ECTS
   • Ερευνητικά θέματα της νεοελληνικής φιλολογίας 15 ECTS

   Β ‘ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Συγκριτική φιλολογία Ι 15 ECTS
   • Ρεύματα και κινήματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 15 ECTS
   • Νεοελληνική κριτική 15 ECTS
   • Ζητήματα ποιητικής και θεωρίας 15 ECTS

   Γ ‘ εξάμηνο (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

   • Συγκριτική φιλολογία II 15 ECTS
   • Λογοτεχνικά είδη και θέματα 15 ECTS
   • Εκδοτική κειμένων 15 ECTS
   • Μετάφραση: Ιστορία και θεωρία 15 ECTS

   Δ ‘ εξάμηνο

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Όπου τα ομότιτλα μαθήματα διαφοροποιούνται με αρίθμηση (π.χ. Πεζογραφία Ι, Πεζογραφία ΙΙ) η αρίθμηση δηλώνει διαφορετικό περιεχόμενο μέσα στην ίδια θεματική κατηγορία (π.χ. Ιστοριογραφία, Ρητορική, Φιλοσοφία, Μυθιστόρημα) και όχι ότι το 1 είναι προαπαιτούμενο για το 2.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email