Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση».

   Αντικείμενο του ΔΠΜΣ που λειτουργεί στην ΙατρικήΣχολή Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
   α) στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών που συνδέονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ’ αυτούς τους τομείς
   β) στην εξειδίκευση ιατρών, βιολόγων?βιοτεχνολόγων, νομικών, θεολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων και γενικά επιστημόνων με σχετικές προς το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες, για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ.
   γ) στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτωνπου απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Tα Τμήματα Ιατρικής, Νομικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο “Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών” (ΔΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ».

   Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

   Κατηγορίες εισακτέων

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και: α) πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β) πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ΄έτος, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 πτυχιούχοι Ιατρικής και τουλάχιστον 9 πτυχιούχοι Νομικής. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις καλύπτονται από πτυχιούχους άλλων Επιστημών. Θέσεις των προαναφερόμενων κατηγοριών που παραμένουν κενές καλύπτονται από τους υποψηφίους κατά σειρά επιτυχίας.

   Αιτήσεις

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΠΜΣ [email protected] από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

   Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)
   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.
   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.
   στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
   ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1500 ευρώ (για όλη τη φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (750 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης δόσης (750 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο γ΄εξάμηνο.

   Περισσότερες πληροφορίες: στο τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr/

  • Για την απόκτηση του ΔΜΣ ο μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί
   με επιτυχία σε εννέα (9) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (σύνολο ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS), δηλαδή:

   • τρία μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο [τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)],
   • τρία στο Β΄ εξάμηνο [τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)]
   • και τρία μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο [τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)],

   και να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο, το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων σε εννέα (9) μαθήματα.

   Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο του ΔΠΜΣ είναι εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο (2) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά και σε τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα. Τα μαθήματα κατανέμονται στα τρία διδακτικά εξάμηνα ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Διεπιστημονική προσέγγιση του ιατρικού λειτουργήματος, της βιοϊατρικής έρευνας και των βιοτεχνολογικών εφαρμογών 10 ECTS
   • Δεοντολογικοί και νομικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος 10 ECTS
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ
    (επιλέγεται 1 από τα 2 μαθήματα επιλογής του Α΄εξαμήνου)
    1. Κοινωνική ηθική, βιοϊατρική και βιοτεχνολογία  10 ECTS
    2. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ψυχολογικές διαστάσεις της ιατρικής πράξης  10 ECTS
    Σύνολο Α΄ εξαμήνου  30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Ιατρική αμέλεια σε διεπιστημονική προσέγγιση  10 ECTS
   • Ηθικά, κοινωνικά, ιατρικά και νομικά προβλήματα της αρχής και του τέλους της ανθρώπινης ζωής 10 ECTS
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ
    (επιλέγεται 1 από τα 2 μαθήματα επιλογής του Β΄εξαμήνου)
    1. Κοινωνικο-Πολιτιστικός πλουραλισμός, ιατρική φροντίδα και ζητήματα βιοηθικής  10 ECTS
    2. Μεταμοσχεύσεις  10 ECTS
    Σύνολο Β΄εξαμήνου 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο:

   •  Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γενετική του Ανθρώπου, ειδικά θέματα βιοηθικής  10 ECTS
   •  Βιοϊατρική έρευνα και εφαρμογές  10 ECTS
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ
    (επιλέγεται 1 από τα 2 μαθήματα επιλογής του Γ΄ εξαμήνου)
    1. Αντιμετώπιση του Πόνου και χρονίως πασχόντων  10 ECTS
    2. Ιστοτεχνολογία-Προηγμένες κυτταρικές θεραπείες: Βιοηθική και Νομική Διάσταση  10 ECTS
    Σύνολο Γ΄εξαμήνου 30 ECTS

   Δ΄Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30 ECTS

   Σύνολο ECTS 120

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email