Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων – Strategic Product Design

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, διοίκησης και παραγωγής προϊόντων κάθε κλίμακας εντός του πλαισίου των σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων όπως και των σύγχρονων μορφών διοίκησης.Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

   • H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο του σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προϊόντων, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
   • H παροχή των βασικών τεχνολογικών, θεσμικών και διοικητικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων εκείνων των κλάδων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες.
   • Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον ολιστικό σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που τίθενται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος όπως την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων με προδιαγραφές που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, την οικονομία, την περιβαλλοντική ανταπόκριση με τη σύνθεση της μορφής από άποψη αισθητικής αρτιότητας, επιλογής υλικών και κατασκευαστικών μεθόδων.
   • Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που να μπορεί να παράγει μεγάλες προστιθέμενες αξίες και νέες τάσεις στον ευρύτερο τομέα του σχεδιασμού προϊόντων.

   Μεταπτυχιακοί τίτλοι
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

   • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design)
   • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων» (MSc in Research in Strategic Product Design) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
    1) Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών,
    2) Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός
    3) Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία

   Χρονική Διάρκεια
   Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (Δ.Μ.Σ. και ΕΡ.) είναι συνάρτηση της φύσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία) και της αντίστοιχης κατεύθυνσης που επιλέγεται από το φοιτητή.

   Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει 2 εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διπλασιάζεται. Για τους φοιτητές του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την ερευνητική κατεύθυνση και την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.E. και ΕΡ.), η χρονική διάρκεια ορίζεται σε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και δύο (2) εξάμηνα για την ολοκλήρωση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Μ.Δ.E. και ΕΡ.) διπλασιάζεται.


   The Programme
   The International Hellenic University’s MSc in Strategic Product Design offers to postgraduate students a thorough understanding of theory and practice in the areas of product design.

   The programme provides graduates from various discplines with a key set of skills, hands-on experience on advanced software along with state-of-the-art equipment of IHU’s Digital Manufacturing and Materials Characterization Laboratory – DMMC lab. It also equips students with knowledge of operations management for real world projects which are crucial to achieve success in the innovation and manufacturing industry and in the management and supply of high quality products

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο “Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα από ακαδημαϊκούς οι οποίοι προέρχονται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, καθώς και άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται.

   Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   Το Π.Μ.Σ. “Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων” (MSc in Strategic Product Design) έχει ως αντικείμενο την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, διοίκησης και παραγωγής προϊόντων κάθε κλίμακας εντός του πλαισίου των σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων όπως και των σύγχρονων μορφών διοίκησης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως διπλωματούχων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Καλών Τεχνών, Οικονομολόγων, Μηχανικών καθώς και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή/και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους σε τρεις (3) επιμέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών, β) Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός και γ) Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., τον βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 12 Οκτωβρίου 2020 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι ενδιαφερόμενοι που αναμένουν να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως τον Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο με την ως τώρα αναλυτική τους βαθμολογία)
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 12 Οκτωβρίου 2020
   • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στον φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων (Programme Μanager) της Σχολής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ.: 2310 807526/529, email: [email protected]).

   Συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • Courses

   During the second term students tailor their programme further by choosing elective courses. The choice of elective courses must sum up to 6 ECTS (2 courses or a consulting project). Some of the elective courses may not be offered in a particular year, depending entirely on student demand.

   1st Term Core Courses

   • Introduction to Strategic Product Design
   • New Product Development
   • Marketing Analysis and Brand Research Strategy

   Core Courses – Stream Product and Services Management

   • Design and Production
   • Strategies for Extroversion

   Core Courses – Stream Product Creativity and Design

   • 3D Computer Aided Design
   • Design Thinking

   Core Courses – Stream Industrial Design and Innovation

   • 3D Computer Aided Design(Rhino)
   • Industrial Design Project

   2nd Term Core Courses

   Core Courses – Stream Product and Services Management

   • Consumer Behaviour
   • Service Design
   • Project Management
   • Purchasing and Negotiations

   Core Courses – Stream Product Creativity and Design

   • Creative Digital Media
   • Ergonomics – Human Factors
   • Design Morphology and Aesthetics
   • Advanced Modeling and Fabrication

   Core Courses – Stream Industrial Design and Innovation

   • Materials Technology
   • Ergonomics – Human Factors
   • Design Morphology and Aesthetics
   • Advanced Manufacturing Systems

   2nd Term Elective Courses

   Elective Courses – Stream Product and Services Management

   • Consulting Project in Product Management
   • Operations Management
   • Strategic Innovation and Entrepreneurship
   • Design for Supply Chain and Logistics
   • Technology Management and Business Engineering
   • Cost Management and Financial Analysis
   • Open Topics in Strategic Product Design (TBA)

   Elective Courses – Stream Product Creativity and Design

   • Consulting Project in Product Creativity Product and Design
   • Advanced Materials and Processes
   • Human Computer Interaction, Design and User Experience
   • Design for the Environment
   • Communication Design
   • Product Photography
   • Open Topics in Strategic Product Design (TBA)

   Elective Courses – Stream Industrial Design and Innovation

   • Consulting Project in Industrial Design and Innovation
   • Computational Mechanics
   • Reverse Engineering and 3D Printing
   • Advanced Surface Modelling
   • Biomimicry in Design
   • Automation and Robotics
   • Open Topics in Strategic Product Design (TBA)

   Dissertation

   During the third semester, students work on their Master’s Dissertation project, the thematic area of which is relevant to their programme of studies and their interests. The dissertation is the opportunity to apply theory and concepts learned in different courses to a real-world problem or research question. Students are supervised throughout their projects by a member of the academic faculty and the academic associates of the School. After submission of the dissertation, students present their projects to classmates and faculty.

   Students have the option to pursue a research-based dissertation of two semesters which leads to MSc in Research in Strategic Product Design and they are awarded with 120 ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email