Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον τμήμα) σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στη Χίο.

   Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα αποτελεί δημιουργική επανίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα και εξαιρετικά επιτυχημένου μεταπτυχιακού προγράμματος τουριστικών σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» που λειτούργησε αδιαλείπτως στη Χίο από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

   Στόχοι του Μεταπτυχιακού είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Επιστήμη του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινόμενου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και αποκτώντας μια πολύ- επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19 (αρχική ίδρυση του ΔΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19.07.2018 τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στον Τουρισμό και ειδικότερα στην Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στις εξής ειδικεύσεις: 

   – Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

   – Διοίκηση Φιλοξενίας 

   Αντικείμενο και στόχοι του ΔΠΜΣ είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και ειδικότερα με τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης και τη διοίκηση των μονάδων φιλοξενίας. 

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων του ΔΠΜΣ και η επιτυχής εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (άρθρο 30, παρ. 3 του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17, παρ. α του Ν. 4559/2018) και ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου διάρκειας μίας εβδομάδας. 

   Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι πτυχίο/δίπλωμα, α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ. 

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88, Ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.09.2010, τ. Α’). Πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38, Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’). 

   Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΔΠΜΣ. 

   Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 3.000 €, κατανεμημένα σε δόσεις, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής για οποιαδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. 

   Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος. 

   Σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες του ΔΠΜΣ των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. 

   Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά τον χρόνο της επιλογής στο ΔΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΔΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 

   H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: 

   – Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 30%.
   – Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 5%.
   – Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον 
   πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
   – Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητη 
   προϋπόθεση, επιπέδου Β2 και άνω, σε ποσοστό 10%.

   Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
   • Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. 
   • Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. 
   • Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

   Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η σχετική άδεια. 

   – Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, σε ποσοστό 10%.
   – Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%. – Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.
   – Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%. 

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος. 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι 30 Ιουνίου 2020 31 Αυγούστου 2020 (παράταση προκήρυξης) και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. 

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (ενδεικτικά και πάντα λαμβανομένων υπόψη των νομικών προβλέψεων)

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Δύο συστατικές επιστολές.
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω.

   Οι υποψήφιοι/ες απόφοιτοι/ες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

   Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ και για κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους, κλπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Περισσότερες πληροφορίες: http://tourism-pms.aegean.gr/ & https://www.facebook.com/DPMSTOURISM/ 

   Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82 132, Χίος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710 35322, ώρες 08:00 – 15:00, fax: 22710 35129, e – mail: [email protected] 

  • Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:
   1. Οικονομική του Τουρισμού
   2. Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
   3. Διοίκηση Αερομεταφορών και Κρουαζιέρας
   4. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας στον Τουρισμό
   Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:
   1. Γεωγραφία του Τουρισμού και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
   2. Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Τουρισμού

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:
   1. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
   2. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

   Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

   Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:
   1. Τουριστική Στρατηγική και Πολιτική
   2. Βιώσιμη Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη

   Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

   Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:
   1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
   2. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
   Μαθήματα επιλογής και για τις 2 κατευθύνσεις:
   1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρηματική Καινοτομία σε Τουριστικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
   2. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Οργάνωση Εκδηλώσεων
   3. Μάρκετιγκ Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των τριών μαθημάτων επιλογής.

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική Εργασία.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email