Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων (Μ.Sc in «Environmental, Disasters and Crises Management Strategies»)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
   Καταστροφών και Κρίσεων»-(Μ5ε in «Environmental, Disasters and Crises Management Strategies») με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς – Disasters
    and Crises Management Strategies in Administrative and Development Sectors.
   2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Environmental Management Strategies – Environmental Education.
   3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση – Sustainable Development Strategies in Local
    Government.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δημιουργήσει την επόμενη γενιά ερευνητών και στελεχών που εμπλέκονται στη διαχείριση περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων, εμφυσώντας τη διεπιστημονικότητα και καλλιεργώντας τη νοοτροπία της ολιστικής προσέγγισης σε όσο το δυνατόν πλατύτερο οριζόντιο φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων.

   Στοχεύει αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο των Στρατηγικών Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, αφετέρου δε στην εμβάθυνση και η εξειδίκευση των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μ.Sc) και ενδεχόμενα σε επίπεδο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (PhD), παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα στο σύγχρονο διεθνές τοπίο.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 4-4-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, επανιδρύθηκε και θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αρθ. 32 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α ́/4-8-2017). 

   Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στην 11η Συνεδρίασή της για το Ακαδ. Έτος 2019-20, που πραγματοποιήθηκε στις 7/2/2020, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση της προκήρυξης του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το Ακαδ. Έτος 2020-21, ως ακολούθως: 

   Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης» [M.Sc] του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (DISASTERS AND CRISES MANAGEMENT STRATEGIES IN ADMINISTRATIVE AND DEVELOPMENT SECTORS). (Αφορά στη διαχείριση κρίσεων στη Διοίκηση φορέων, στις εκπαιδευτικές δομές, στις τουριστικές και βιομηχανικές υποδομές σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον). 

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRATEGIES – ENVIRONMENTAL EDUCATION). (Αφορά στην προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση). 

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN LOCAL GOVERNEMENT). (Αφορά στη διαχείριση περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία). 

   Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κάτοχοι τίτλων ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Ε.Ι.), Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Σχολής Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος καθώς και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες είναι ισότιμες με ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (κεντρικές υπηρεσίες, Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας), Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Προστασίας του πολίτη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών.

   Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στους διακόσιους δέκα (210) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

   Διαδικασία αίτησης 

   Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» την αίτηση υποψηφιότητάς τους. Παράλληλα υποχρεούνται να αποστείλουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μόνο εφόσον η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει λάβει τόσο την ηλεκτρονική αίτηση, όσο και τα δικαιολογητικά. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή να τα αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: 

   Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ΤΚ 15784 Αθήνα 

   Η Γραμματεία του ΠΜΣ, όταν λάβει τα δικαιολογητικά, θα αποστείλει στον υποψήφιο με email τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του. 

   Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. www.edcm.edu.gr 

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή: 

   1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου (εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός Πτυχίου, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο για όλα τα πτυχία του). – Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). – Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ισοτιμίας με τα Ανώτατα Παιδαγωγικά Τμήματα. – Οι τελειόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τις 31/8/2020, θα πρέπει να προσκομίσουν Αναλυτική Βαθμολογία και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι τελειόφοιτοι και θα προσκομίσουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την 1/9/2020.
   3. Πιστοποιητικό Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία 1ου Πτυχίου (εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός Πτυχίου, θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό σπουδών και αναλυτική βαθμολογία για όλα τα πτυχία του).
   4. Αντίγραφα διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών (εφόσον υπάρχει).
   5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. – Ως πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτά όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα αγγλικής γλώσσας. Επίσης γίνονται δεκτά και τα πτυχία από αγγλόφωνα πανεπιστήμια και οι αναλυτικές βαθμολογίες στην οποίες αναγράφονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας – Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας με γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή διαδικασία μπορεί να είναι α) συγγραφή έκθεσης στα αγγλικά με θέμα που θα επιλέξει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ή β) διαγώνισμα με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσω email, κατόπιν απόφασης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
   6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής (εφόσον υπάρχει).
   7. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
   8. Βιογραφικό Σημείωμα.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

   Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 έως την Τρίτη 30 Ιουνίου, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η νέα προθεσμία να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.edcm.edu.gr και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

   Επιλογή Υποψηφίων 

   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα εξετάζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με σειρά αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη. 

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ύστερα από αξιολόγηση των προσόντων τους και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους στο ΠΜΣ με email. Οι απορριφθέντες θα ειδοποιηθούν για την απόρριψή τους με email στο οποίο θα αναφέρεται σαφώς και ο λόγος απόρριψης της αίτησής τους.

   Δίδακτρα 

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται σε 4.800,00 € για το σύνολο της φοίτησης, η καταβολή των οποίων μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά πακέτα που ορίζει η Σ.Ε. και κοινοποιεί στους επιλεγέντες υποψήφιους φοιτητές πριν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

   Απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 κατατίθεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. και την ανάρτηση των ονομάτων των επιλεγέντων στο Πρόγραμμα Διαύγεια, κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του ΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Η ακολουθητέα διαδικασία περιγράφεται στο ΦΕΚ 114Α/04-08-2017.

   Ενστάσεις 

   Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση και αίτημα επαναξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ email στο οποίο θα ενημερώνονται για την απόρριψή τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω email ([email protected]). 

   Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.edcm.edu.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στα τηλέφωνα: 210 7274752, 210 7274414, 210 7274777, 210 7274377, 210 7274783. 

   * Παράταση για τις αιτήσεις υποψηφιότητας της Προκήρυξης νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων” και το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έως και την 25η Ιουλίου 2020 10 Σεπτεμβρίου 2020.

   Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στην 22η Συνεδρίασή της για το Ακαδ. Έτος 2019-20, που πραγματοποιήθηκε στις 6/7/2020, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το Ακαδ. Έτος 2020-21 έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς – Disasters and Crises Management Strategies in Administrative and Development Sectors

   Α΄ Εξάμηνο:

   • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT 6
   • ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ GEOPHYSICAL DISASTERS 6
   • ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ HYDROMETEOROLOGIC DISASTERS AND CLIMATE CHANGE 6
   • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ HUMANITARIAN CRISES AND BIOLOGICAL HAZARDS 6
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ NATECH ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ TECHNOLOGICAL AND NATECH DISASTERS 6
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο) 

   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ECONOMIC CRISES 6
   • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ GLOBAL DISASTERS AND CRISES 6
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL DISASTER AND CRISIS
    MANAGEMENT 6
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF DISASTERS 6
   • ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ MASS AND SOCIAL MEDIA IN DISASTERS AND CRISES 6
   • ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF DISASTERS AND
    CRISES 6
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES – RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 6
   • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CRISIS MANAGEMENT 6
   • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ NEGOTIATIONS AND CRISIS RESOLUTION 6
   • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ COMMUNICATION, LEADERSHIP AND SOCIAL INFLUENCE 6
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ RISK AND PSYCHOLOGICAL IMPACT MANAGEMENT IN SCHOOL
    ENVIRONMENTS 6
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ RISK MANAGEMENT IN TOURISTIC INFRASTRUCTURES AND HOTELS 6
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ RISK MANAGEMENT IN BUSINESS AND INDUSTRIES 6
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ RISK MANAGEMENT, OPERATIONAL PLANNING AND EMERGENCY MANAGEMENT 6
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS 30
    Σύνολο ECTS 30

   2. Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση -Environmental Management Strategies – Environmental Education

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ PLANET EARTH 6
   • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ EARTH SYSTEMS AND NATURAL RESOURCES 6
   • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ECOLOGY AND BIODIVERSITY MANAGEMENT 6
   • ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MANMADE ENVIRONMENT 6
   • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ CLIMATE CHANGE 6
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο):

   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – PROTECTION AND RESTORATION 6
   • ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK 6
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTALECONOMICS 6
   • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 6
   • ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL IMPACT OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL
    DISASTERS 6
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ENVIRONMENTAL EDUCATION 6
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES – RESEARCH AND MANAGEMENT
    TOOLS 6
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ENVIRONMENTAL ETHICS 6
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS 30
    Σύνολο ECTS 30

   3. Ειδίκευση: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση – Sustainable Development Strategies in Local Government

   Α΄ Εξάμηνο:

   • ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS – LOCAL GOVERNMENT 6
   • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ADMINISTRATION STRATEGIES, ELECTRONIC GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNMENT 6
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 6
   • ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LOCAL AND REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT – REGIONAL OPERATIONAL PLANNING 6
   • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ CLIMATE CHANGE 6
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο)

   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – PROTECTION AND RESTORATION 6
   • ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK 6
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL ECONOMICS 6
   • ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ NATURAL RESOURCES 6
   • ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ECONOMIC SECTORS AND DEVELOPMENT TOOLS 6
   • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ SOCIAL AND EDUCATIONAL POLICY IN LOCAL GOVERNMENT 6
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES – RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 6
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS 30
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email