Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.750€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

   Επιθυμητός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη επιστημονική κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πτυχιούχους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν αν στελεχώσουν θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, τόσο σε διοικητικό όσο και επιστημονικό-καθοδηγητικό επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 3743/31.08.2018, Τ. Β΄) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στον 7 ο Κύκλο φοίτησης. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η έναρξη των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου προσδιορίζεται για την 1η Φεβρουαρίου του 2021. Μέρος των μαθημάτων, με βάση το Ν. 4485/17, μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι σε ποσοστό 35% εξ΄ αποστάσεως με τηλεκπαίδευση.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων.

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:

   • Αίτηση υποψηφιότητας https://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/2020/06/08/aitisi-eisagwgis20-21/ (παράκληση: τα στοιχεία στην Αίτηση να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά).
   • Αντίγραφο πτυχίου/ων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή.
   • Πιστοποιητικό/α αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
   • Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
    α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,
    β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής).
   • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
   • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν). Απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου του πλήρους κειμένου της δημοσίευσης, του εξώφυλλου του Περιοδικού ή του Τόμου Πρακτικών, και του Πίνακα Περιεχομένων. Αν η δημοσίευση αφορά σε βιβλίο, τότε κατατίθεται ένα αντίτυπο.
   • Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
   • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει τη γνησιότητα των αντιγράφων που προσκόμισε ο υποψήφιος.

   Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

   Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, όπως περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

   Η μοριοδότηση των υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι η παρακάτω:

   1. Γενικός βαθμός Πτυχίου προπτυχιακών σπουδών 10-20 (Βαθμός Χ 2)
   2. Βαθμών συναφών με την ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων 0-5 (μέσος όρος βαθμών Χ 0,5)
   3. Άλλα Πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ (δεύτερο πτυχίο) 0-5 (Βαθμός Χ 0,5)
   4. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (πτυχιακή εργασία, συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά) 0-15
   5. Επίπεδο γλωσσομάθειας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) 0-5 C2: 4 μόρια 2 η ξένη γλώσσα: (Β2): 1 μόριο
   6. Ατομική συνέντευξη 0-20

   ΣΥΝΟΛΟ 70

   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν και όσοι αποκτήσουν το Πτυχίο τους έως την Παρασκευή 23η Οκτωβρίου 2020.

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αλληλογραφίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68100, από Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 έως Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020.

   Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 25510300-23 και -28 ή στην ηλεκτρ. διεύθυνση [email protected], καθώς και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος https://eled.duth.gr/ ή στη νέα Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/

   Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος, με πιθανότερο χρόνο διεξαγωγής το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη του 2020.

   Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών ανέρχονται στα 2.750 Ευρώ, συνολικά, και θα πρέπει να καταβληθούν ως εξής:

   • Εγγραφή Α΄ εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (1.375 Ευρώ)
   • Εγγραφή Β΄ εξαμήνου: 30% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (825 Ευρώ)
   • Εγγραφή Γ΄ εξαμήνου: 20% του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης (550 Ευρώ)

   Σε περιπτώσεις αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής. Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της  πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε (20).

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email