Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα την Τέχνη και την Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα την Τέχνη και την Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», στις εξής ειδικεύσεις:

   • Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους,
   • Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους και
   • Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου Όρους.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα την Τέχνη και την Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξιδείκευση επιλεγμένων πτυχιούχων σε συστηματικές και ειδικές σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα και Θεολογία, την Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική, την Τέχνη τη Μουσικολογία και την Ψαλτική Παράδοση του Αγίου Όρους, όπως ορίζεται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο χώρο των αγιορείτικων σπουδών, που παρουσιάζει μεγάλο διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον, και ο καταρτισμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις στααντικείμενα της αγιορείτικης ιστορίας, της αγιορείτικης πνευματικότητας, της τέχνης, της αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής, καθώς και της μουσικής και ψαλτικής παράδοσης του Αγίου Όρους.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   1. Στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:
   α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους.
   β) Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους.
   γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου Όρους.

   Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, που ανέρχονται στο ποσό των 1600€ (100€ για την εγγραφή και 500€ για κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα). Η καταβολή της κάθε δόσης ορίζεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
   Μετά από σπουδές δύο (2) εξαμήνων και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο ολοκληρώνεται η φοίτηση με μέγιστη διάρκεια τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και στην περίπτωση της μερικής φοίτησης τα έξι (6) εξάμηνα.

   2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 48 υποψήφιοι και θα καταταγούν, ανάλογα με τη δήλωση προτιμήσεως και την προβλεπόμενη από την Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ διαδικασία επιλογής, ως εξής:
   α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους: 16 θέσεις
   β) Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους: 16 θέσεις
   γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου Όρους: 16 θέσεις

   3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους» γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Παραγωγικών Σχολών. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. άρθρο 5).
   4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση να υφίσταται συνάφεια με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Σημειώνεται ότι θα χορηγούνται υποτροφίες, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των εγγραφέντων/φεισών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, με ακαδημαϊκά και αντικειμενικά κριτήρια.

   Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το ΠΜΣ.

   4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν από 21 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος), που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή:
   α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Α. ή σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Παραγωγικών Σχολών. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

   Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι:

   • Επικυρωμένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
    Όσα δικαιολογητικά έχουν APOSTILLE δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό.
   • Μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.

   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
   ε) Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ίας και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του Π.Μ.Σ.
   στ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω), σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια διοίκηση. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
   i) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
   ii) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
   iii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
   iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιμo των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ες που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και
   ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
   Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση αντιστοιχεί με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ.

   Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.
   Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά, από ειδική Επιτροπή καθηγητών με αντίστοιχη γλωσσομάθεια, για να αποδείξουν την επαρκή γνώση της γλώσσας. Η ημερομηνία εξέτασης ορίζεται στις 23 Οκτωβρίου, και ώρα 3:00-5:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής.

   Οι αλλοδαποί/ές καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

   ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

   Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε με συστημένη επιστολή από τα ΕΛΤΑ, είτε με ταχυμεταφορέα (εταιρίες Courier), όπου λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη η ημερομηνία σφραγίδας/αποστολής, στην εξής διεύθυνση: ΠΜΣ «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και την Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»,
   Γραμματεία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,
   Γραφείο 212, 2ος όροφος (υπόψη κας Σουκαρά),
   Θεολογική Σχολή,
   Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ,
   ΤΚ 541 24 Θεσσαλονίκη

   Για αυτοπρόσωπη παρουσία απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού (τηλέφωνο 2310996681 Αλεξία Σουκαρά) και ισχύει μόνο για την περίπτωση που είναι αδύνατη η αποστολή με άλλο τρόπο.

   5.Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:
   α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 4.5, με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια.
   β) Προηγούμενη σχετική ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: δέκα (10) μόρια.
   γ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου: δέκα (10) μόρια.
   δ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: πέντε (5) μόρια.
   ε) Προφορική συνέντευξη. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2.5, δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μόρια. Η ημερομηνία προφορικής συνέντευξης ορίζεται στις 23 Οκτωβρίου, και ώρα 5:00-8:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής.
   Τα αποτελέσματα με τους Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών/ούσα δεν εγγραφεί, θα κληθεί ο πρώτος επιλαχών/ούσα από τον σχετικό πίνακα.

  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Βασικοί Σταθμοί της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Τέχνης του Αγίου όρους 01 Υ  10
   • Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους 02 Υ  10

   1η Ειδίκευση: Ιστορίας και Τέχνης του Αγίου Όρους

   • Θεσμοί και Δίκαιο του Αγίου Όρους ΙΑΟ 01 ΥΕ 10
   • Ο καθημερινός βίος στο Άγιο Όρος κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο 02 ΥΕ  10

   2η Ειδίκευση: Θεολογίας και Πνευματικής Ζωής του Αγίου Όρους

   • Η αγιολογική και υμνογραφική παράδοση του Αγίου Όρους 01 ΥΕ  10

   3η Ειδίκευση: Μουσικής Παράδοσης και Ψαλτικής Τέχνης του Αγίου Όρους

   • Η Ψαλτική παράδοση στο Άγιο Όρος κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο 01 ΥΕ  10
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   1η Ειδίκευση: Ιστορίας και Τέχνης του Αγίου Όρους

   • Πηγές της Ιστορίας του Αγίου Όρους 03 ΥΕ 10
   • Ο Αθωνικός χώρος και οι κτήσεις των Αγιορειτικών Μονών 04 ΥΕ 10
   • Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή ζωγραφική στο Άγιο Όρος: μνημειακά σύνολα και εικόνες 05 ΥΕ 10
   • Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή γλυπτική και μικροτεχνία στο Άγιο Όρος 06 ΥΕ 10
   • Η οικοδομική ιστορία και η αρχιτεκτονική των Μονών του Αγίου Όρους 07 ΥΕ10
   • Η νεότερη τέχνη στη χερσόνησο του Άθω (18ος-20ος αι.) 08 ΥΕ 10
   • Διαφύλαξη και συντήρηση των κειμηλίων του Αγίου Όρους 09 ΥΕ10

   2η Ειδίκευση: Θεολογίας και Πνευματικής Ζωής του Αγίου Όρους

   • Ζητήματα της μοναστικής θεολογίας και πνευματικότητας του Αγίου Όρους από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα 02 ΥΕ 10
   • Η λειτουργική παράδοση και ζωή στο Άγιο Όρος θεωρία και πράξη (Τυπικά, Διατάξεις, Συλλογές, Χειρόγραφα) 03 ΥΕ 10

   3η Ειδίκευση: Μουσικής Παράδοσης και Ψαλτικής Τέχνης του Αγίου Όρους

   • Αγιορείτες Μελουργοί και Μαΐστορες του αγιορειτικού μέλους 02 ΥΕ10
   • Τα Μουσικά Χειρόγραφα του Αγίου Όρους 03 ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email