Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies), έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και διπλωματία, και γενικά τον πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.

   Απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Φιλοσοφικών, Νομικών, Οικονομικών και άλλων συναφών Σχολών, που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στο χώρο της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

   • Η εμβάθυνση στις ιστορικές γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στις ολοένα και αυξανόμενες ακαδημίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την ιστορία και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου και το ρόλο τους στο ευρύτερη πολιτισμικό περιβάλλον (π.χ. Μεσόγειος, Ευρώπη).
   • Η απόκτηση εξειδικευμένων αρχαιολογικών και ιστορικών γνώσεων σχετικά με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου για τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε αρχαιολογικές υπηρεσίες είτε των παρευξείνιων χωρών, είτε χωρών που βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε αρχαιολογικές αποστολές ξένων κρατών στις χώρες αυτές. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών σε ανασκαφές, καθώς και οι επισκέψεις και ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία.
   • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την πολιτική και διπλωματική ιστορία των παρευξείνιων χωρών και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο διπλωματικό σώμα ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.
   • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική κατάσταση στον παρευξείνιο χώρο και στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, δύο ιδιαίτερα νευραλγικές και σημαντικές πολιτικά και οικονομικά περιοχές με παγκόσμια γεωπολιτική και οικονομική σημασία, που θα αποτελέσουν σημαντικό προσόν για τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση στις συγκεκριμένες περιοχές ή με επιχειρηματικές σχέσεις με τις συγκεκριμένες περιοχές.
   • Γενικά, η σφαιρική εμβάθυνση στην ιστορική, πολιτισμική και σύγχρονη κατάσταση δύο περιοχών με διαρκώς αυξανόμενη σημασία στο σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό.

   Μεταπτυχιακοί τίτλοι
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies), στις ακόλουθες δύο (2) κατευθύνσεις: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master
   of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies) με κατεύθυνση «Αρχαιολογία» (Archaeology Stream). Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies) με κατεύθυνση «Νεότερη Ιστορία και Πολιτική» (Modern Politics and Economy Stream).

   Κατηγορίες Πτυχιούχων
   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των Σχολών Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Γεωγραφίας, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Χρονική Διάρκεια
   Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.


   The Programme

   The Programme is based on an interdisciplinary approach to the study of the history and culture of the Black Sea and the Easter Mediterranean region. The study and interpretation of the historical and cultural data of these regions, areas of great geopolitical and economic importance, will provide the student with an outstanding opportunity to specialize in a research domain of such significance in our times.

   The Black Sea region and the Eastern Mediterranean basin with their special geophysical and cultural characteristics, are gaining significance as a geopolitical link between Europe and Asia. The important natural resources and the crucial position of these regions at the hub of international routes have aroused the interest of many nations over the ages, leading to numerous events of great cultural and historical significance.

   The Black Sea and the Eastern Mediterranean constitute two great international gateways, of considerable importance for Europe as well as for Asia and the East. Over the last few decades, research institutions and university departments all over the world have promoted research programmes concentrating on these regions with such rich scientific material.

   The MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies provides specialised education in diverse areas of interest such as Archaeology, Ethnography, Historical Geography, Art, Religion, Mythology, Ancient and Modern History, International Relations, Politics, Diplomacy and Economy. The Master’s Programme ‘MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies’ promotes learning and teaching characterized by a diversity of teaching methods.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειος» (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλέον του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (σύνολο τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια των σπουδών διπλασιάζεται.

   Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των Σχολών Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Γεωγραφίας, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογεια- κών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και διπλωματία, και γενικά τον πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020 (ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων) ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 12 Οκτωβρίου του 2020
   • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310– 807529/526 email: [email protected] ).

   Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • First Semester

   Core Courses

   • Historical Geography and Cartography of the Black Sea in Antiquity
   • The Black Sea and the Eastern Mediterranean in the Hellenistic Period: The Hellenistic Kingdoms.
   • The Black Sea and the Eastern Mediterranean in the Middle Ages
   • Hellenism in the Black Sea countries

   Second Term

   -Archaeology Stream

   Stream Elective Courses (4 out of 6)

   • Topics in the Prehistoric Archaeology of the Black Sea and the Eastern Mediterranean
   • Ancient Art and Monumental Topography in the Black Sea
   • Ancient Religion and Mythology in the Black Sea
   • Historical and Cultural Aspects of the Black Sea and the Eastern Mediterranean in the Hellenistic and Roman periods
   • Topics in Byzantine and Islamic Art in the Black Sea and the Eastern Mediterranean
   • Excavation

   Modern History & Politics Stream

   • Where Civilizations Meet. Thessaloniki, Multiculturalism and Port Cities in the Black Sea and the Eastern Mediterranean.
   • The Black Sea and the Eastern Mediterranean from the 19th until the end of the 20th century
   • The Silk Road and the Black Sea/Eastern Mediterranean Region: Classical Geopolitics, Energy and Security Dilemmas in a Historical Perspective
   • Political Islam across three Continents
   • Mass Violence and Population Transfers in 20th century
   • Archival research and Internship in Historical Archives and NGOs

   Third Semester

   • Dissertation

   Schedule

   The MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies is a 3-semester full-time programme of study. It is taught mainly on weekdays over three-hour teaching periods. The first two semesters cover the core courses of the programme. Each teaching term has 13 teaching weeks followed by a 10-day exam period. The third period is taken up with work on the Master’s dissertation.

   The programme is also available in part-time mode.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email