Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.  είναι η διερεύνηση φαινομένων και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, από τη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτισμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, την εκπαίδευση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτισμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του.

   Σκοποί του προγράμματος είναι:

   • Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.
   • Η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές  και στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του πολιτισμού
   • Η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κειμένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημιστικών, κ.ά.)
   • Η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες Επιστήμες του Ανθρώπου
   • Η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειωτικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών.
   • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική.
   • Η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπικότητας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.
   • Η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων.
   • Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  στη συνεδρίαση αριθμ.11/11-06-2020 αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή τριάντα (30) πτυχιούχων στο πρόγραμμα.

   Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

   Γλώσσα διδασκαλίας η ελληνική.

   Ημέρες διδασκαλίας: Πέμπτη και Παρασκευή

   Το τέλος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 1.500€.

   Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες ότι σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος και τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως πραγματοποιήθηκαν και κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.    

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

   Υποχρεωτικά

   • Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://dpms-semiotics.frl.auth.gr/)
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

   Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.

   Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.

   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών

   Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.

   Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.

   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα: Επίπεδο τουλάχιστον Β2.

   Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

   Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ Cambridge, Michigan κ.λπ.).

   Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.

   Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.   

   • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
   • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

   Προαιρετικά

   • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών

   Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.

   Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.

   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών

   Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

   Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ CambridgeMichiganSorbonne κ.λπ.).

   Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.

   Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.   

   • Συστατικές επιστολές
   • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
   • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά  από 22 Ιουνίου 2020 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή.

   Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο.

   Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   Παλαιό Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής
   Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Πάγκαλου
   Πανεπιστημιούπολη
   54124 Θεσσαλονίκη

   Κριτήρια επιλογής ορίζονται τα εξής::

   1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (μέχρι 10 μόρια)
   2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία – όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών – σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με το πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. (μέχρι 10 μόρια).
   3. Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο Β2 (10 μόρια)

   Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους:

   α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003).

   Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.   

   1. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 (5 μόρια για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες).

   Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ισχύουν τα προαναφερόμενα. 

   1. Συστατικές επιστολές (προαιρετικές)
   2. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30 μόρια)
   3. Επαγγελματική Εμπειρία στην οποία να τεκμηριώνεται η διάρκεια και η συναφούς με το περιεχόμενο του προγράμματος ειδικότητα απασχόλησης του υποψηφίου (μέχρι 10 μόρια)
   4. Ερευνητική Εμπειρία στο χώρο της σημειωτικής, του πολιτισμού και της επικοινωνίας (μέχρι 10 μόρια)
   5. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα στο χώρο της σημειωτικής, του πολιτισμού και της επικοινωνίας (μέχρι 10 μόρια).

   Βάση εισαγωγής θεωρείται το 60 στα 100 μόρια. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

   Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.  http://dpms-semiotics.frl.auth.gr/ μετά το τέλος των αιτήσεων.  

   Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2310997514 & 2310997538.

  • Το  πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Θεωρία σημειωτικής και πολιτισμού 7,5 ECTS

   Επιλεγόμενα Μαθήματα

   • Σημειωτική και ιστορία της τέχνης 7,5 ECTS
   • Σημειωτική της γραφιστικής και της οπτική επικοινωνίας 7,5 ECTS
   • Πολυτροπική σημειωτική: θεωρία και εφαρμογές 7,5 ECTS
   • Σημειωτική και εκπαίδευση 7,5 ECTS
   • Σημειωτική και οπτικοακουστική προσαρμογή 7,5 ECTS
   • Διαμεσική αφηγηματολογία 7,5 ECTS
   • Σημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας 7,5 ECTS
   • Σημειωτικά και ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική της λογοτεχνίας 7,5 ECTS
   • Σημειωτική και Σπουδές Μνήμης 7,5 ECTS
   • Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδομένων 7,5 ECTS

   Β΄Εξάμηνο 

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Σχεδιασμός και συγγραφή διπλωματικής εργασίας 7,5 ECTS

   Επιλεγόμενα Μαθήματα

   • Σημειωτική και πολιτισμική κληρονομιά 7,5 ECTS
   • Σημειωτική της εικόνας 7,5 ECTS
   • Σημειωτική και φωτογραφίαν7,5 ECTS
   • Σημειωτική του οπτικοακουστικού λόγου (κινηματογράφος, τηλεόραση) 7,5 ECTS
   • Διασημειωτικότητα και πολιτισμική προσαρμογή 7,5 ECTS
   • Σημειωτικές και διασημειωτικές προσεγγίσεις στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες 7,5 ECTS
   • Ζητήματα διακειμενικότητας στη σημειωτική του ποιητικού και εικαστικού λόγου 7,5 ECTS
   • Κοινωνική σημειωτική, ιδεολογίες και ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας 7,5 ECTS
   • Σημειωτική της δημοφιλούς κουλτούρας 7,5 ECTS
   • Μη γλωσσική επικοινωνία 7,5 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο 

   • Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email