Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,125€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Κοινό ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (Master of Arts in School Counseling and Guidance)

   Σκοπός του Προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα περιεκτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχολικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες, αλλά βασισμένο στη διεθνή πρακτική. Έτσι, θα υπάρξει μια επιπρόσθετη επαγγελματική επιλογή για πτυχιούχους Ψυχολογίας και πτυχιούχους Επιστημών της Αγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι να επιτευχθεί η σύσφιξη των σχέσεων των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων
   και αντίστοιχα των δύο Πανεπιστημίων με προφανείς θετικές συνέπειες και αμοιβαίο όφελος.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   * Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1217/10-04-2019, έχει διαπιστωθεί συνάφεια του ΔΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας 

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του κοινού Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΚ Επανίδρυσης 4053/17.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 75/23.01.2019) με τίτλο: «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Απονεμόμενος τίτλος 

   Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Το Π.Μ.Σ., επίσης, χορηγεί πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. 

   Αριθμός εισακτέων 

   Ο αριθμός εισακτέων στο Κοινό Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) με κατανομή κατ ́ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) στο ΕΚΠΑ και τριάντα (30) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι ως υπεράριθμοι. 

   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής 

   Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες: 

   α. Στο κοινό Διακρατικό Π.Μ.Σ με τίτλο «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής. 

   β. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις κατωτέρω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής: 

   Αγγλική γλώσσα 

   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
   • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations. 
   • Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 
   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 
   • (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). 
   • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
   • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 
   • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
   • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit). 
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009). 
   • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
   • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
   • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. 
   • Test of Interactive English, B2 + Level. 
   • Test of Interactive English, B2 Level. 
   • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
   • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
   • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
   • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
   • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

   (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

   ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

   Γαλλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 
   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2. 
   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Γερμανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. 
   • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Ιταλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA. 
   • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

   Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών- Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

   Ισπανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 
   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 
   • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 

   Απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως τα κατωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά: 

   • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. (Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr). 
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 
   • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). (Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr). 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
   • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

   Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (εάν υπάρχουν) 

   • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα). 
   • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 
   • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας. 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών, ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή συλλογικούς τόμους. 
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.). 
   • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά συναφών επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας ή 150 ωρών και άνω. 
   • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου. 

   Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του κοινού Διακρατικού Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Επανίδρυσης 4053/17.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 75/23.01.2019, τα οποία επισυνάπτονται) καλούνται να υποβάλουν από 10/02/2020 έως 30/04/2020 φάκελο υποψηφιότητας με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση: 

   Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30- 13:30. 

   Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. 

   Η διάρκεια σπουδών στο ανωτέρω Διακρατικό Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Τέλη φοίτησης 

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και υποχρεωτική πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στην Πρυτανική Πράξη επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των εργαστηρίων και των πρακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα και ώρες 15.00-21.00 (συνήθως Παρασκευή) και 9.00-15.00 (Σάββατο). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, εργαστήριο ή πρακτική άσκηση. 

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης του Διακρατικού Προγράμματος Π.Μ.Σ. καθορίζονται στο ποσό των 5.125 ευρώ και για τα δύο Ιδρύματα (Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστήμιο Κύπρου). Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως: 

   Το ποσό των 1.281,25 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου (1.281,25 € × 4 εξάμηνα). 

   Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   Περισσότερες λεπτομέρειες για τα παραπάνω αναφέρονται στο ΦΕΚ Επανίδρυσης (4053/17-09-2018) και στο ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού (75/23-01-2019). 

   Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 

   1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

    Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες (α.μ.)
    – Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. – βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων – διπλωματική ή πτυχιακή εργασία έως 10 α.μ
    – Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 έως 5 α.μ.
    – Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι. έως 5 α.μ.
    – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης έως 5 α.μ.
    – Διδακτορικό Δίπλωμα έως 5 α.μ.
    – Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή συλλογικούς τόμους έως 10 α.μ.
    – Συναφή επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας ή 150 ωρών έως 5 α.μ.
    – Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. 5 α.μ.

   1. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης αξιολογείται έως 50 α.μ. Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου ψυχοπαιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης. 
  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου / ECTS

   • Εισαγωγή στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Υποχρεωτικό) 7,5
   • Δεοντολογία στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Υποχρεωτικό) 7,5
   • Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση (Υποχρεωτικό) 7,5
   • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υποχρεωτικό) 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου / ECTS

   • Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας (Υποχρεωτικό) 7,5
   • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5
   • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5
   • Προαιρετικό** 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου ECTS

   • Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική (Υποχρεωτικό) 7,5
   • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5
   • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5
   • Προαιρετικό** 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Μαθήματα Δ΄ Εξαμήνου ECTS

   • Διπλωματική εργασία 30
    Σύνολο ECTS 30
    Γενικό σύνολο ECTS 120
    * Επιλογή από την κατηγορία μαθημάτων υποχρεωτικά επιλογής
    ** Επιλογή από κατηγορία μαθημάτων προαιρετικά

   Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής*
   Α.1. Μαθήματα Παιδαγωγικής (2 μαθήματα από τα παρακάτω 8)

   • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Σχεδιασμός-ΕφαρμογήΑξιολόγηση
   • Ειδική Παιδαγωγική
   • Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση
   • Εκπαιδευτικών Μονάδων
   • Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Κοινωνικός Αποκλεισμός-Διά
   • Βίου Μάθηση
   • Εκπαίδευση Ενηλίκων
   • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
   • Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση
   • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

   Α.2. Μαθήματα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής
   (2 μαθήματα από τα παρακάτω 8)

   • Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
   • Μαθησιακές Δυσκολίες
   • Συμβουλευτική Ψυχολογία
   • Σύγχρονες Θεωρίες Ανθρώπινης Ανάπτυξης
   • Ψυχολογία της Διδασκαλίας
   • Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού
   • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Μειονοτήτων
   • Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

   Μαθήματα Προαιρετικά** (2 μαθήματα από τα παρακάτω 4)

   • Ψυχοκοινωνιολογία του Σχολείου
   • Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο
   • Ενταξιακή Εκπαίδευση
   • Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email