Σχολική Ψυχολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε δύο ειδικεύσεις:

   • Σχολική Ψυχολογία και
   • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
   Σχολής του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του συγκεκριμένου γνωστικού κλάδου, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Ψυχολογίας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία»

   Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» το οποίο περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφορά ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και απονέμει:
   – Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Σχολική Ψυχολογία σε μία από τις δύο (2) ειδικεύσεις:
   (α) Σχολική Ψυχολογία
   (β) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες, δέκα (10) ανά ειδίκευση σπουδών.

   Κατηγορίες πτυχιούχων με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.:

   Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» είναι:

   Α. Ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»
   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από Τμήματα Ψυχολογίας.
   2.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α’ 80).
   Η ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» αφορά αποφοίτους Τμημάτων Ψυχολογίας οι οποίοι κατέχουν ή δύναται να κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην ημεδαπή.

   Β. Ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση»
   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής από Τμήματα που οδηγούν σε διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
   2.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   Η ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» αφορά εκπαιδευτικούς/στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνον ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.

   Διαδικασίες Επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.
   Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
   α) Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος, σταθμισμένο με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου ως πτυχιούχου, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης (20%).
   β) Αναλυτική Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και της επιλεγείσας ειδίκευσης (15%),
   γ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η εθελοντική εργασία, η συμμετοχή σε συνέδρια, και οι συστατικές επιστολές (25%).
   δ) Συνέντευξη επιλογής κατά την οποία θα αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, οι γνώσεις και οι ικανότητες των υποψηφίων να ανταποκρίνονται σε έργα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (40%). Οι συνεντεύξεις θα είναι ομαδικές και θα περιλαμβάνουν προφορική εξέταση των υποψηφίων, βάσει της βιβλιογραφίας που προτείνεται παρακάτω.

   Βιβλιογραφία για τις ομαδικές συνεντεύξεις

   Βιβλιογραφία για ψυχολόγους
   1. Bibou-Nakou, I. (2003). Helping teachers to help children living with a mentally ill parent. School Psychology International, 24 (3), 5-21.
   2. Deklyen, M., & Greenberg, M. T. (2016). Attachment and psychopathology in childhood. In Cassidy, J. & Shaver, R. P. (Eds) Handbook of Attachment. Theory, Research and Clinical Applications (3rd edition) (pp. 639-666). New York: The Guilford Press.
   3. Drake, K., Belsky, J., & Fearon, R. M. P. (2014). From early attachment to engagement with learning in school: The role of self-regulation and persistence. Developmental Psychology, 50(5),
   1350-1361.
   4. Kennedy, M., Kreppner, J., Knights, N., Kumsta, R., Maughan, B., Golm, D., Rutter, M., Schlotz, W., & Sonuga-Barke, J. S. (2016). Early severe institutional deprivation is associated with a persistent variant of adult attention-deficit/hyperactivity disorder: clinical presentation, developmental continuities and life circumstances in the English and Romanian adoptees study. Journal of Child Psychology and Psychiatry. DOI: 10.1111/jcpp.12576.
   5. Kratochwill, T. R. (2007) Preparing psychologists for evidence-based school practice: Lessons learned and challenges ahead. American Psychologist, 62, 843–845.
   6. Ogg, J., & Anthony, C. J. (2019). Parent involvement and children’s externalizing behavior: Exploring longitudinal bidirectional effects across gender. Journal of School Psychology, 73, 21-40.
   7. Smith, E. J. (2006). The strength-based counseling model. The Counseling Psychologist, 34(1), 13-79. DOI: 10.1177/0011000005277018
   8. Theron, L. C. (2016). The everyday ways that school ecologies facilitate resilience: Implications for school psychologists. School Psychology International, 37(2), 87-103. DOI: 10.1177/0143034315615937
   9. Walsh, M. E., Galassi, J. P., Murphy, J. A., & Park-Taylor, J. (2002). A Conceptual framework for counseling psychologists in schools. The Counseling Psychologist, 30(5), 682-704. DOI:
   10.1177/0011000002305002
   10. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2011). Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.
   11. Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47, 302-314.

   Βιβλιογραφία για εκπαιδευτικούς
   1. Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8, 289-308.
   2. Al-Yagon, M. (2016). Perceived close relationships with parents, teachers, and peers: Predictors of social, emotional, and behavioral features in adolescents with LD or comorbid LD and ADHD. Journal of Learning Disabilities, 49(6), 597-615.
   3. Dimakos. I. C. (2006). The attitudes of Greek teachers and trainee teachers towards the development of school psychological and counselling services. School Psychology International, 27(4), 415-425. DOI: 10.1177/0143034306070427
   4. Kourkoutas, E., & Giovazolias, Th. (2015). School-based counselling work with teachers: An integrative model. The European Journal of Counselling Psychology, 3(2), 137-158. DOI: 10.5964/ejcop.v3i2.58
   5. Magi., K., & Kikas, E. (2009). School psychologists’ role in school. Expectations of school principals on the work of school psychologists. School Psychology International, 30(4), 331-346. DOI. 101177/0143034309106943
   6. O’ Connor, E. E., Dearing, E., & Collins, A. B. (2011). Teacher-child relationship and behavior problem trajectories in Elementary school. American Educational Research Journal, 48(1), 120-162.
   7. Romano, E., Babchishin, L., Marquis, R., & Frechette, S. (2015). Childhood maltreatment and educational outcomes. Trauma, Violence, & Abuse, 16(4), 418-437.
   8. Rosenzweig, E. Q., & Wigfield, A. (2016). STEM motivation interventions for adolescents: A promising start, but further to go. Educational Psychologist, 51, 146-163.
   9. Stroet, K., Opdenakker, M-C, & Minnaert, A. (2016). Effects of need supportive teaching on early adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 65-87.
   10. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2011). Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το επιλεγμένο Π.Μ.Σ. και η ειδίκευση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   Α. Αίτηση Συμμετοχής
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα-γραμματείας)

   Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
   1. Η ειδίκευση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται
   2. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που κατέχει ο/η υποψήφιος/α

   Β. Τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής:
   1. Βασικό Τίτλο Σπουδών
   2. Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης Αποφοίτησης/Ορκωμοσίας
   3. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών
   4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
   5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει το παραπάνω αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας αποκλείεται από τη διαδικασία. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου
   Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.

   Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) και εφόσον υπάρχουν μία ή δύο συστατικές επιστολές.

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 έως και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019.
   α. δια ζώσης υποβολή στην Γραμματεία του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
    Γραφείο 208, 2ος όροφος Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής , τηλ. 2310 997313
   β. ταχυδρομική αποστολή μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
   ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 208
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Α.Π.Θ.
   54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΤΕΛΗ & ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
   Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 2.400 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου φοίτησης. Επίσης, υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα 3 ημέρες την εβδομάδα και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
   Οι ομαδικές συνεντεύξεις-προφορικές εξετάσεις ανά ειδίκευση στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 23-27 Σεπτεμβρίου 2019. Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση

  • Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS
   φόρτου εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στην κάθε κατεύθυνση. Το πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»

   Α΄ Εξάμηνο(30 ECTS):

   • Νευρο-Αναπτυξιακές Διαταραχές Υ 10
   • Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων Υ 10
   • Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας Υ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο(30 ECTS):

   • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα Υ 10
   • Αξιολόγηση μαθησιακών και συμπεριφορικών δυσκολιών Υ 10
   • Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων Υ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο(30 ECTS):

   Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

   • Σύνδεση Σχολείου-Οικογένειας ΥΕ 10
   • Ανάπτυξη και Κοινωνικοπολιτισμικό Περιβάλλον ΥΕ 10
   • Συμβουλευτική στο Σχολείο. Δεξιότητες Συμβουλευτικής ΥΕ 10
   • Επιλογή Θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΕΡΓ 10
   • Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ  10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄ Εξάμηνο(30 ECTS):

   • Συλλογή Δεδομένων, Ανάλυση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  10
   • Πρακτική Άσκηση 20
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

   Ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση»

   Α΄ Εξάμηνο(30 ECTS):

   • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Υ 10
   • Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης: Σύγχρονοι Προβληματισμοί και Επίκαιρα Ζητήματα Υ 10
   • Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας Υ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο(30 ECTS):

   • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα Υ 10
   • Δυσκολίες Μάθησης: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις Υ 10
   • Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση Υ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS):

   • Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας Υ 10
   • Ανάπτυξη και Κοινωνικοπολιτισμικό Περιβάλλον Υ 10
   • Συμβουλευτική στο Σχολείο. Δεξιότητες Συμβουλευτικής Υ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄ Εξάμηνο(30 ECTS):

   • Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις Υ 10
   • Σχέδιο Εργασίας/Παρέμβασης (Project) Υ 20
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email