Σχολική Ψυχολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€/1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:
   α) «Σχολική Ψυχολογία» και
   β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» με διακριτούς στόχους ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του.

   Σκοπός του Προγράμματος της ειδίκευσης «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και πρακτικές στη Σχολική Ψυχολογία και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία. Βασίζεται στον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου που αφορά:
   α) στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών,
   β) στη διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική και συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας, γονείς, κ.ά.),
   γ) στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειαςκοινότητας,
   δ) στην ενίσχυση των θετικών σχέσεων και της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα,
   ε) στη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών και
   στ) στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.

   Το Πρόγραμμα της ειδίκευσης «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» αποσκοπεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών με ειδικές γνώσεις οι οποίες βασίζονται στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικών εφαρμογών στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα επαγγελματία της Σχολικής Ψυχολογίας με βάση σύγχρονα δεδομένα διαφόρων κλάδων της Ψυχολογίας και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε σχέση με:
   α) τη μάθηση, τη θετική ανάπτυξη και την προσαρμογή όλων των μαθητών στο σχολείο,
   β) τη μάθηση, προσαρμογή και υποστήριξη των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά ανάπτυξης, καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
   γ) την προώθηση και ενίσχυση της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου τους ως εκπαιδευτικών, που αποσκοπεί στην κατάλληλη στήριξη των μαθητών και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα,
   δ) την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, παρέμβασης και διαχείρισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα
   ε) τη συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων και
   στ) τη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

   Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (ΦΕΚ 3825 Τεύχος Β/ 6 Σεπτεμβρίου 2018).

   Δικαίωμα υποψηφιότητας:

   Α) για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» υποψήφιοι ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Β) για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολών ή/και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμη ορκισθεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

   Πρόγραμμα Σπουδών- Μεταπτυχιακοί τίτλοι
   Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εποπτεία καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ «Σχολική Ψυχολογία». Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).

   Το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχολική Ψυχολογία», στις εξής ειδικεύσεις:
   – «Σχολική Ψυχολογία»
   – «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»
   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά
   Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 16/03/2020 έως και 30/04/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, γραφείο 534, 5ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκεύ (10.00 – 14.00). Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2107277965 – 2107277965.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή μόνο με εταιρεία ταχυμεταφορών-courier (τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα) έως και 30 Απριλίου 2020 παράταση έως τις 15 Μαΐου 2020. Διεύθυνση αποστολής: Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφ. 534, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Τ.Κ. 15703, Αθήνα. Τηλ. Επικοινωνίας 2107277965-2107277965.

   Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν:
   1. Αίτηση εγγραφής στην κατεύθυνση του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», που επιθυμούν. Η αίτηση στην ιστοσελίδα
   2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική ή/και κοινωνική δραστηριότητα
   3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
   4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
   5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
   6. Τεκμήριο επαρκούς κατοχής ξένης γλώσσας
   7. Αντίτυπα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν)
   8. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

   Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη ως εξής: Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε δύο γνωστικά αντικείμενα. Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

   Α . Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» η εξέταση θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα:
   α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία
   β) Γνωστική Ψυχολογία

   Β. Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» η εξέταση θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα:
   α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία
   β) Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

   Ύλη εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία :

   Γνωστική Ψυχολογία
   Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η
   θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Aναλογικές αναπαραστάσεις: Nοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη. Ορισμός και φύση της σκέψης. Χαρακτηριστικά της σκέψης σε αντιδιαστολή προς άλλες γνωστικές λειτουργίες. Μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της μελέτης της σκέψης. Θεωρίες για τη σκέψη και πειραματικά πρότυπα πάνω στα οποία στηρίζονται. Λύση προβλημάτων. Συλλογιστική: Τα δύο βασικά είδη λογικής σκέψης (παραγωγή, επαγωγή) και οι αντίστοιχες ψυχολογικές απόψεις. Αναλογική σκέψη – Η σημασία της για τη λύση προβλημάτων. Τα χαρακτηριστικά, η κατανόηση και η κατάκτηση της γλώσσας. Το γνωστικό πλαίσιο της χρήσης της γλώσσας. Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης. Σύγχρονα διεπιστημονικά θέματα: συγκινήσεις, συνείδηση.
   Ενδεικτική βιβλιογραφία:
   1. Eysenck, M. W. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg.
   2. Goldstein, E. B. (2018). Γνωστική Ψυχολογία: Σύνδεση Νου, Έρευνας & Καθημερινής Ζωής. Επιμ. Ν. Μακρής. Αθήνα: Gutenberg.
   3. Πόθος, Ε., & Οικονόμου, Η. (2010). Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg.
   4. Ρούσσος, Π. Λ. (2012). Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
   5. Ρούσσος, Π. Λ. (Επιμ.) (2014). Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες.Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.

   Αναπτυξιακή Ψυχολογία
   Έννοια και έργο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Η έννοια της Ανάπτυξης, τα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτήν και οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη. Ο ρόλος της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος. Βιολογική, Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη στην προσχολική, την σχολική (μέση παιδική) και την εφηβική ηλικία.
   Ενδεικτική βιβλιογραφία:
   1.Feldman, R. (2009). Εξελικτική Ψυχολογία. Δια Βίου Ανάπτυξη. Αθήνα: Gutenberg
   2. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S.R. (2000). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα:Gutenberg
   3. Baucum, D., & Craig, J.C. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Αθήνα: Παπαζήση.
   4. Shaffer, D. R. (2004). Εξελικτική Ψυχολογία. Παιδική Ηλικία και Εφηβεία. Αθήνα:Έλλην.

   Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων
   α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, κρίση της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πειραματικές και μη πειραματικές μέθοδοι της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, ερευνητική δεοντολογία, β) Στάσεις και η σχέση τους με τις Αξίες και τις Ιδεολογίες, διαμόρφωση Στάσεων, δομή και λειτουργία των Στάσεων, ανακολουθία ΣτάσεωνΣυμπεριφοράς και οι σχετικές θεωρίες, γ) Αλλαγή των Στάσεων, Ενδοτικότητα, Γνωστική Ασυμφωνία, δ) Ομάδα και διαστάσεις διαμόρφωσης της ομάδας, Επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, Ομαδική συνεκτικότητα, Ομαδική κοινωνικοποίηση, Νόρμες, Δομή της ομάδας, ε) Διαπροσωπικές σχέσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία, η Θεωρία του Bales για την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ομάδες, μη λεκτική συμπεριφορά και διαφυλικές σχέσεις, δομικές και λειτουργικές προσεγγίσεις της μη λεκτικής συμπεριφοράς, μοντέλα περιγραφής της αλληλεπίδρασης και ο ρόλος της γλώσσας (προσέγγιση D. Graddol), τελετουργίες-εθιμοτυπίες (θεωρία του E. Goffman), στ) Πρώιμες σχέσεις και διαπολιτισμικές διαφορές, Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών του G. Kelly, Αιτιακές αποδόσεις στις στενές/οικείες και στις κοινωνικές σχέσεις, και ζ) Δίκτυα σχέσεων και οι επιδράσεις τους στις σχέσεις, η κοινωνική συμμετοχή, οι αρχές της συναλλαγής, θεωρίες της αλληλεξάρτησης και της ισότητας.
   Ενδεικτική βιβλιογραφία
   1. Hogg, M. A. & Vaughan, G. A. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: εκδ. Gutenberg, Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
   2. Miell D. & Dallos, R. (2011). Διαπροσωπικές Σχέσεις: Mια συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση, Αθήνα, εκδ. Πεδίο.
   3. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη Μελέτη της Κοινωνικής Συμπεριφοράς. Αθήνα: Gutenberg Γ. Δαρδανός Κ. Δαρδανός Ο.Ε., Αθήνα
   4. Γεώργας, Δ. (1995). Κοινωνική Ψυχολογία, τόμ. α’ και β’ (4η έκδοση). Αθήν:Ελληνικά Γράμματα.

   Εξετάσεις
   Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν 25 Μαΐου και 26 Μαΐου 2020 στη Φιλοσοφική Σχολή.

   Δευτέρα 25η Μαΐου 2020, 15.00-17.00
   Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία
   Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία

   Τρίτη 26η Μαΐου 2019, 15.00-17.00
   Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία
   Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:
   Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

   Όσοι υποψήφιοι δεν θα έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές αυτές εξετάσεις, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.
   Θα υπάρξει ανακοίνωση των αμφιθεάτρων που θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις.
   *Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για νεότερες πληροφορίες : http://www.psych.uoa.gr.

   Τέλη φοίτησης
   Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας
   α) το ποσό των 2.400,00€ ετησίως για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» (1.200 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου) και
   β) το ποσό των 1.800,00 € ετησίως για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» (900€ για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

   *** Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία της υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» έως τις 15/05/2020.  Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας  ηλεκτρονικά στα ακόλουθα e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας: cvakartzi[at]psych.uoa[dot]gr ή στο secr[at]psych.uoa[dot]gr .

   Επίσης για τις προγραμματισμένες εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» και για την ενδεχόμενη αλλαγή των ημερομηνιών, λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση ανάλογα με τις εξελίξεις

    

  • 1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) τόσο για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία», όσο και για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα», οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες προέρχονται από το πρόγραμμα μαθημάτων, την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδόσεις (στην ελληνική γλώσσα), διαλέξεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστήρια (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα), διά ζώσης ή και μέσω διαδικτύου, πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται ως επί το πλείστον με διά ζώσης διδακτικές συναντήσεις/σεμινάρια/εργαστήρια και με μέσα «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 35%. Η ΣΕ μπορεί να απαιτήσει από μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός ή περισσότερων προπτυχιακών μαθημάτων, για τη συμπλήρωση πιθανών ελλείψεων στο πρόγραμμα του Α΄ κύκλου μαθημάτων Ψυχολογίας.

   Α. Πρόγραμμα μαθημάτων
   α. Ειδίκευση: «Σχολική Ψυχολογία»

   β. Ειδίκευση: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Σχολική Ψυχολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email