Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλής στάθμης σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή σηράγγων και υπογείων έργων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σειράς μαθημάτων, που συνοδεύονται κατά περίπτωση από τις ανάλογες πρακτικές ασκήσεις εργαστηρίου και υπαίθρου, από ειδικές διαλέξεις και σεμινάρια και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.
   Το μεταπτυχιακό στην 20ετή του λειτουργία έχει εκπαιδεύσει το σύνολο σχεδόν του προσωπικού που ασχολείται με το σχεδιασμό και κατασκευή υπογείων έργων και στελεχώνει μελετητικές, τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και Δημόσιους φορείς. Στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανανεώθηκε το ακαδ. έτος 2018-19, παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις για την ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού υπόγειων κατασκευών, νέα κατασκευαστικά εργαλεία και μέθοδοι, κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας των έργων, κ.α. Συμμετέχουν δε διδάσκοντες που προέρχονται από τις Σχολές Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την οργάνωση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» (ΣΚΥΕ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Οι ενδιαφερόμενοι / υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν από το διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ (https://www.tunnelling.ntua.gr) για το αντικείμενο, τη φιλοσοφία, τους στόχους, τη δομή και οργάνωση του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων». 

   Οι σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Ε.Μ.Π., το οποίο αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΔΠΜΣ παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα οποία διδάσκονται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), καθώς και η εκπόνηση, κατά τη διάρκειας ενός (1) επιπλέον εξαμήνου, και η επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη. 

   Ιδιαίτερα για εργαζόμενους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης (part-time), με κατανομή των μαθημάτων σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού Σπουδών του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων». 

   Γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ή τελειοφοίτων) και ειδικότερα: 

   • Αποφοίτων των συνεργαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π., (Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών), καθώς και αντίστοιχων Σχολών/Τμημάτων άλλων ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και κατόχων αντιστοίχων και ισοτίμων διπλωμάτων από αναγνωρισμένες Σχολές του εξωτερικού. 
   • Αποφοίτων λοιπών Τμημάτων, Διπλωματούχων Μηχανικών άλλων ειδικοτήτων που κατέχουν συναφές δίπλωμα, καθώς και πτυχιούχων Γεωλόγων, εφόσον κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο ή έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και κατασκευής υπογείων έργων (η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα).
   • Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ (Οκτώβριο 2020). 
   • Αποφοίτων άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 

   Οι αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετα η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση ενός αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων. 

   Για την προεπιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου, η βαθμολογία στα σχετικά με το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι γνώσεις πληροφορικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές, η προσωπικότητα του υποψηφίου (μέσω συνέντευξης εφόσον απαιτηθεί), και, τέλος, η συνολικότερη έκφρασης της επιθυμίας του υποψηφίου να επιλεγεί ως μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων». 

   Για το ακαδ. έτος 2020-21, ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΔΠΜΣ είναι είκοσι (20). Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών θα γίνει με συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα και οι πίνακες επιτυχόντων, με βάση τη σειρά κατάταξης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, καλούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, έως και την 30η Ιουνίου 2020. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής τους και θα τους ενημερώνει σχετικά με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει. Μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση. 

   Πιο αναλυτικά, η υποβολή της υποψηφιότητας θα γίνεται ηλεκτρονικά (σε μορφή doc ή pdf), κατά προτίμηση, μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής δικαιολογητικών στον ιστοχώρο του ΔΠΜΣ: www.tunnelling.ntua.gr/studies/new_students/ypobolh_dikaiologitikon. Εναλλακτικά, για την αντιμετώπισης όποιας αδυναμίας αποστολής ή άλλου προβλήματος, η υποβολή των δικαιολογητικών θα μπορεί να γίνει (ως συνημμένο αρχείο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το e-mail της Γραμματείας του ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ [email protected] 

   Με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι συναινούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΔΠΜΣ και το Ε.Μ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR – ΕΕ 2016/679). Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο του ΔΠΜΣ: www.tunnelling.ntua.gr/personal_data

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της υποψηφιότητας δίνονται ως ακολούθως: 

   1. Αίτηση και συνοπτικό πληροφοριακό έντυπο, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: www.tunnelling.ntua.gr
   2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες), το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες/δημοσιεύσεις του υποψηφίου. 
   3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (διπλωματούχοι/πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους από τη Σχολή φοίτησης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του μεταπτυχιακού τον Οκτώβριο του 2020 (τελειόφοιτοι). 
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. 
   6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή και άλλων ξένων γλωσσών. Για αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 
   7. Μία πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας). 
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές, η υποβολή των οποίων θα πρέπει να γίνει απευθείας από τον υπογράφοντα την επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το e-mail της Γραμματείας του ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ ([email protected])
   9. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο από τους εργαζόμενους υποψηφίους) ότι θα προσκομίσουν έγγραφη άδεια από τον εργοδότη τους, προκειμένου να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα σπουδών (πρωινά και απογευματινά μαθήματα, ειδικές διαλέξεις εκτός του προγράμματος σπουδών, εκπαιδευτικές εκδρομές και ασκήσεις πεδίου). Η άδεια αυτή θα προσκομιστεί στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ εφόσον ο υποψήφιος εργαζόμενος επιλεγεί προς φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

   Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» στο τηλέφωνο 210 772-2066, καθώς και στο e-mail: [email protected] 

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες. Στο ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν ένα σύνολο μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής για την απόκτηση του ΔΜΣ πρέπει να συμπληρώσει 90 πιστωτικές μονάδες οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των δώδεκα (12) μαθημάτων εκ των οποίων οκτώ (8) υποχρεωτικών και τεσσάρων (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (δύο από κάθε εξάμηνο) καθώς και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ΔΕ. Κάθε μάθημα είναι τρίωρο και αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες. Εφόσον η ΕΔΕ κρίνει απαραίτητο, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και η, δύναται να ζητήσει από τους φοιτητές του ΔΠΜΣ, με βάση το γνωσιακό τους υπόβαθρο, να λάβουν πρόσθετα προπτυχιακά μαθήματα. Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου, έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (ΕΔΕ, ΣΕ, Σύγκλητος, ΕΜΠ) και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μπορεί να γίνει διδασκαλία μαθήματος με μέσα εξ αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, περί επάρκειας των σχετικών μέσων, και απόφαση της ΣΕ. Η ύλη των μαθημάτων περιγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ και στον Οδηγό Σπουδών.

   Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, δύνανται να ενημερώσουν, σε ενιαία συνεδρία, το περιεχόμενό τους στους φοιτητές του προγράμματος. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που ανήκουν αποκλειστικά στο ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ, θα διδάσκονται εφόσον τα επιλέξουν τουλάχιστον 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ.

   Εφόσον κάποια από αυτά δεν διδαχθούν για δύο συνεχόμενα έτη καταργούνται από τον κατάλογο των μαθημάτων, εκτός αν η ΕΔΕ, μετά από εισήγηση των διδασκόντων, αποφασίσει για τη συνέχισή τους για τα επόμενα δύο έτη, οπότε αν και πάλι δεν διδαχθούν καταργούνται οριστικά. Στους επόμενους πίνακες αναγράφονται ενδεικτικά οι τίτλοι των μαθημάτων, οι σχολές που τα υποστηρίζουν,
   και οι πιστωτικές μονάδες τους. Στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα δύνανται να περιληφθούν, κατόπιν αποφάσεως της ΕΔΕ, και μαθήματα, που αναγράφονται στους επόμενους πίνακες ως ΕΧ_ & ΕΕ_, από άλλα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων ΕΔΕ, και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επιλέξει από αυτά μέχρι 2 συνολικά.

   Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email