Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

   Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ) στο «Σχεδιασμό και Κατασκευή Τεχνικών Έργων».

   Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) είναι 3 εξάμηνα.

   Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επικουρούν καθηγητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) σε φροντιστηριακές ασκήσεις  και εργαστήρια καθώς και να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

   Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ύψους 2000,00 €.  Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται τμηματικά ήτοι: με την εγγραφή 700 € και στην έναρξη του 2ου και 3ου εξαμήνου 700 € και 600 € αντίστοιχα.

   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ ή έχουν καταθέσει αίτηση για αναγνώριση) που επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ και προέρχονται από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών.

   Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους (ή θα έχουν περατώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών) και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου.

   Μέλος των Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΤΕΙ-Θ που πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017, μπορεί μετά από αίτησή του να εγγραφεί ως υπεράριθμος, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 νόμου 4485/2017 και εφόσον το παρόν ΠΜΣ είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών του και του έργου που επιτελεί στο ΑΤΕΙ-Θ.

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου):

   • Γενικός  βαθμός πτυχίου 20%
   • Επίδοση στην πτυχιακή εργασία 10%
   • Αριθμός συναφών προπτυχιακών μαθημάτων 20%:
    (α) έως και δέκα (10) μαθήματα, συντελεστής 0,50
    (β) περισσότερα από δέκα (10) μαθήματα, συντελεστής 1,00
   • Βιογραφικό Σημείωμα, από το οποίο αξιολογούνται κυρίως 30%:
    (α) συναφής επαγγελματική, επιστημονική – ερευνητική εμπειρία, συντελεστής 0,60
    (β) πρόσθετοι τίτλοι ακαδημαϊκών σπουδών (πτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) πλέον του βασικού, συντελεστής 0,30
    (γ) υποτροφίες και άλλες διακρίσεις, συντελεστής 0,10
   • Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων 15%
   • 2η ή περισσότερες ξένες γλώσσες 5%.
    Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ.

   ΣΥΝΟΛΟ 100%

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΤΕΙΘ σε έντυπη μορφή μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020:

   1. Έντυπη αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και τη Γραμματεία του Τμήματος
   2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
   3. Αντίγραφο πτυχίου (πτυχιούχοι/διπλωματούχοι), ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου. Για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού, Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας που για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης ισοτιμίας του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
   5. Η επάρκεια μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας καθορίζει την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή. Ως ελάχιστη απαίτηση για την αποδεδειγμένη γνώση των αγγλικών είναι:
   6. Πτυχίο Lower
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή Γ2 του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ
   • αποτελέσματα εξετάσεων με βαθμολογία 550 μονάδες TOEFL ή με βαθμολογία 6,5 IELTS.
   1. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται  µε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.
   2. Σε περίπτωση μη κατοχής κάποιου από τα παραπάνω πιστοποιητικά, η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.

   Προαιρετικά οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

   1. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία από μέλος ΔΕΠ. Οι συστατικές μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά.
   2. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
   3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών της Ε.Ε. (εάν υπάρχουν).
   4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

   Σχετικές πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στα τηλέφωνα  2310 013934/5 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vainakis@admin.teithe.gr

   Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γραμματεία
   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων», Τ.Θ. 141, 574 00 Θεσσαλονίκη
   Τηλ  2310 013934/5, fax 2310 791156
   Web: http://www.cie.teithe.gr/
   Ε-Mail: [email protected]

  •  

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email