Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο το σχεδιασμό υποδομών όπως είναι κτίρια, γέφυρες, φράγματα, γεωτεχνικά έργα, συγκοινωνιακές υποδομές, υδραυλικά έργα, έργα προστασίας περιβάλλοντος κ.ά., κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι ανθεκτικές, βιώσιμες και να λειτουργούν κατά αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τις θεωρητικές αρχές του σχεδιασμού όσο και την εμπειρία που πηγάζει από την υλοποίηση αντίστοιχων υποδομών.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   α. η εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
   β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα αντικείμενα αυτά,
   γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο για την παραγωγή ανθεκτικών βιώσιμων και ευφυών υποδομών, να διεξάγουν ανεξάρτητη και πρωτότυπη έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
   δ. η παραγωγή επαγγελματικών στελεχών που έχουν τα εφόδια να εργαστούν ως στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

   Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
   Ειδίκευση Α’: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
   Ειδίκευση Β’: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
   Ειδίκευση Γ’: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Διαχείρισης Έργων

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών με τις εξής Ειδικεύσεις:

   Α. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
   Β. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
   Γ. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
   (α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Υποψήφιοι απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών οφείλουν, εφόσον προεπιλεγούν, να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος πριν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.
   (β) Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών των Τμημάτων της παραγράφου (α) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου τους μέχρι την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου του ΠΜΣ. Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών Τμημάτων μη Πολυτεχνικών Σχολών, για τους οποίους κατά την προεπιλογή τους έχουν καθορισθεί εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης. Στην αίτησή του, κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την Ειδίκευση, την οποία επιθυμεί να ακολουθήσει.

   Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για απόκτηση ΔΜΣ είναι δύο (2) εξάμηνα. Για εργαζόμενους φοιτητές και σε ειδικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών στις περιπτώσεις αυτές δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν μια από τις παρακάτω δύο εναλλακτικές: (α) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ μεταπτυχιακά μαθήματα (τέσσερα ανά εξάμηνο) ή (β) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι μαθήματα (τέσσερα στο πρώτο και δύο στο δεύτερο εξάμηνο) και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο δεύτερο εξάμηνο. Ο κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων επισυνάπτεται.

   Το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ μέχρι 35 φοιτητές. Η ενδεικτική κατανομή των εισαγομένων στις Ειδικεύσεις του ΠΜΣ είναι:
   – Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας : 16
   – Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές : 12
   – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων : 7

   Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια τη συνάφεια των σπουδών του υποψηφίου (προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών) με τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ, την απόδοση στις σπουδές του [βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, διάρκεια σπουδών], την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα (αν υπάρχει), τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη (εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή επιλογής) και τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς). Ειδικά για την Αγγλική γλώσσα (ή την Ελληνική) και όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή επιλογής.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 15-09-2020 τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 265 04 Ρίο Πατρών, τηλ.: 2610 996 502 –2610 996 504), όπως επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

   1) Έντυπη αίτηση (* ) όπου δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τους τίτλους σπουδών τους καθώς και την ειδίκευση της επιλογής τους
   2) Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου (σε περίπτωση εκκρεμότητας οι υποψήφιοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρουν το λόγο καθώς και το πότε θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους)
   3) Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις. Σε περίπτωση που καταθέσουν Αναλυτική Βαθμολογία μόνο με τους προβιβάσιμους βαθμούς, καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η Σχολή τους δεν χορηγεί Αναλυτική Βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές στις εξετάσεις.
   4) Απόφαση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού.
   5) Βιογραφικό σημείωμα.
   6) Περιγραφή στόχων (* ) του υποψηφίου/ας ως προς την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   7) Περίληψη διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφ’ όσον προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του/της υποψηφίου/ας).
   8) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν).
   9) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου) (* ) . Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected].
   10) Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).

   (*) Έντυπα αίτησης, περιγραφής στόχων και συστατικών επιστολών στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος και έχουν επίσης καταχωρηθεί στο σύνδεσμο Εγγραφές της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα (60).

   Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική και/ή αγγλική κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό.

   Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ εξάμηνο και Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β’ εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) μαθήματα επιλογής από τον πίνακα των μαθημάτων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο είναι ως εξής:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email