Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing

 • polytexneio kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€ EU / 6,000€ non EU
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing» καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας.

   Απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευση τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος θα εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεση του στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα εργαστούν.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   To Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με το Φ.Ε.Κ. 4479/9-10-2018.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing’ καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας.

   Τα μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης.

   Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Διάρκεια Προγράμματος & E.C.T.S.

   Στο Π.Μ.Σ., η διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και η σχετική δεσμευτική δήλωση γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε (75).

   Εισαγωγή Φοιτητών

   Ο συνολικό αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα ανά έτος.

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), η οποία θα συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία καθώς και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές.

   Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

   Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing (ProDes)’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication/?lang=el_GR), των ακόλουθων δικαιολογητικών:

   • Αίτηση,
   • Βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής.
   • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
   • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
   • Δύο συστατικές επιστολές, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από το Π.Μ.Σ. (ιστοσελίδα).
   • Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..
   • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

   Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000€ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6.000€ για τους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται ως εξής:

   • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε δύο (2) ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη των δύο (2) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και
   • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε τέσσερις ισόποσες (4) δόσεις πριν την έναρξη των τεσσάρων (4) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2.

   Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η: 6η Σεπτεμβρίου 2020

   Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.prodes.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: κα. Λουκία Παπαδάκη Τηλ. +30.2821.37161 e-mail: [email protected]

  • Α’ Εξάμηνο

   Παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων επιλογής ή ενός (1) μαθήματος επιλογής και δύο (2) σεμιναρίων.

   Υποχρεωτικά Μαθήματα (ECTS)

   • Computer Aided Design (CAD) 7.5
   • Computer Aided Engineering (CAE) 7.5

   Μαθήματα Επιλογής (ECTS)

   • Intelligent Product Design Optimization 7.5
   • Inventories & Supply Chains 7.5
   • Industrial Robots 7.5
   • Additive & Non Traditional Manufacturing 7.5
   • Quality Engineering 7.5

   Σεμινάρια (ECTS)

   • Ergonomic Product Design and Development 5
   • Introduction to Computer Integrated Design & Manufacturing (CAD – CAE – CAM) 2.5

   Σύνολο 30 (ECTS)

    

   Β’ Εξάμηνο

   Παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων επιλογής ή ενός (1) μαθήματος επιλογής και δύο (2) σεμιναρίων.

   Υποχρεωτικά Μαθήματα (ECTS)

   • Computer Aided Manufacturing (CAM) 7.5
   • Production Planning and Control 7.5

   Μαθήματα Επιλογής (ECTS)

   • Micro – Manufacturing 7.5
   • Analysis & Design of Production Lines and Networks 7.5
   • Intelligent/Flexible Manufacturing Systems (FMS) 7.5
   • Computational Engineering Software 7.5

   Σεμινάρια (ECTS)

   • Economics in Manufacturing 5
   • Green & Sustainable Manufacturing 2.5

   Σύνολο 30 (ECTS)

    

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  15 (ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email