Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Education)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»:
   [1] προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας και της πειθούς
   [2] παρέχει γνώσεις, αφενός σχετικά με την ιστορία της ρητορικής και την καταλυτική της επίδραση στην εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, αφετέρου σχετικά με τις τεχνικές παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και ανάλυσης και παραγωγής ποικίλων πολυτροπικών κειμένων, για χρήση στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο
   [3] οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους, διοικητικά, επιχειρησιακά ή άλλα, με στόχο την ανάδειξη τους σε στελέχη με συμβουλευτικά και διοικητικά καθήκοντα.

   Στοχεύει:
   [1] στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών, οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον χώρο της εκπαίδευσης, όσο και από τον χώρο των επιστημών, της πολιτικής, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των MME και οι οποίοι επιζητούν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μέσα και έξω από τον εργασιακό τους χώρο. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, το ΔΠΜΣ αποβλέπει [2] και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών ως στελεχών ειδικών στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και την ενίσχυση μαθημάτων ρητορικής και επιχειρηματολογίας, καθώς και σχετικών πρακτικών ασκήσεων, και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου- δών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ επανίδρυσης 4002/17-09-2018, ΦΕΚ Κανονισμού 5120 / 15-11-2018), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Απονεμόμενος τίτλος Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Ρητορική, Επι- στήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Εducation)».

   Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγεί Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι σαράντα (40) συνολικά. Η εισαγωγή φοιτητών προβλέπεται σε ετήσια βάση.

   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής: Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

   (α) Οι υποψήφιοι για το ως άνω ΔΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανε- πιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμη- μάτων της αλλοδαπής.

   (β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελ- ληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

   (γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επί- πεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω γλώσσες της ΕΕ. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής:

   Αγγλική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
   • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cam- bridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
   • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
   • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION  του EDEXCEL.
   • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
   • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
   • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA.
   • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
   • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
   • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
   • Test of Interactive English, B2 + Level.
   • Test of Interactive English, B2 Level.

   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

   (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

   ή (ii) βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώ- ρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

   Γαλλική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο εχορηγείτο μέχρι το 1996).
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de Francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
   • Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.

   Γερμανική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
   • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
   • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.
   • Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

   Ιταλική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
   • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
   • Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.
   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

   Ισπανική γλώσσα

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
   • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

   Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

   • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ. (Το έντυπο επισυνάπτεται στην προκήρυξη, διατίθεται από τη γραμματεία, εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr).
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύ- ματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντί- γραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της ΕΕ στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφι- κού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΠΜΣ). (Επισυνάπτεται στην προκήρυξη ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

   Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)

   • Άλλα πτυχία ΑΕΙ (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
   • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυ- πο έγγραφο).
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

   (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ)

   • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνι- αίας διάρκειας.
   • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

   Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση, και λειτουργία του αναμορφωμένου ΔΠΜΣ (Εσωτερικός Κανονι- σμός ΔΠΜΣ ΦΕΚ 5120/15-11-2018), καλούνται να υποβάλουν από 11/05/2020 μέχρι 31/07/2020 φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) ή στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία ΠΤΔΕ, Ναυαρίνου 13 α ισόγειο, ΤΚ 10680.

   Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η λειτουργία του ΔΠΜΣ θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών – Δίδακτρα

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσε- ων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπό- νηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρα- κτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά απογευματινές ώρες.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του ΔΠΜΣ καταβάλλοντας το ποσό των 2800€ (700 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου, με τον τρόπο καταβολής που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ).

   Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α ́ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες δικαιούνται:

   • Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
   • Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   • Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
   • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητές το ΕΚΠΑ και το ΠΔΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ).

   Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ

   1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, εκτός των υποχρεωτικών για την συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

   Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες

   • Βαθμός πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
   • βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων
   • διπλωματική ή πτυχιακή εργασία μέχρι 10 α.μ.
   • Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 μέχρι 5 α.μ.
   • Περισσότερα του ενός πτυχία ΑΕΙ μέχρι 5 α.μ.
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι 5 α.μ.
   • Διδακτορικό Δίπλωμα μέχρι 5 α.μ.
   • Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων μέχρι 10 α.μ.
   • Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας μέχρι 5 α.μ.Πτυχίο ΠΤΔΕ / ΕΚΠΑ 5 α.μ.
   1. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

   Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

   Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισ- σότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

   Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας και προεγγραφείτε: https://forms.gle/4VyUqHAMsDpnBfvj9

  • Το ΠΜΣ ξεκινά είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35%.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, σε συμμετοχή σε ρητορικά αγωνίσματα, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα δύο (92), δηλαδή 8 υποχρεωτικά με 8 ECTS το καθένα, και 4 επιλογής με 7 ECTS το καθένα, αριθμό στον οποίο προστίθενται οι 28 ECTS της διπλωματικής εργασίας (γενικό σύνολο 120 ECTS). Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα,
   ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Education)

   1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email