Ψυχολογία

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε προπτυχιακό επίπεδο . Η αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών.
   Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Ψυχολογία» (Master’s Degree in Psychology) με τις παρακάτω κατευθύνσεις.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   1. Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων

   Η Σύγκρουση αποτελεί κομβικό ζήτημα της κοινωνικής ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (πχ ενδο-ατομικές συγκρούσεις και ταυτότητες, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διομαδικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κοινωνικών θέσεων και συγκρούσεις σε επίπεδο πεποιθήσεων και ιδεολογίας).
   Η θεωρητική ενασχόληση και η ερευνητική πρακτική σε θέματα συγκρούσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας επιτρέπει τη μελέτη της κοινωνικής σταθερότητας και μεταβολής καθώς και της καινοτομίας.  Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τόσο στο πεδίο της έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία όσο και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων σε πολλά πεδία της κοινωνικής ζωής (για παράδειγμα κοινωνική επιρροή και επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, διομαδικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων).

   2. Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής

   Αυτή η κατεύθυνση συνδυάζει τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας με την θεωρία πολυπλοκότητας και κοινωνικών δικτύων. Η έμφαση της Θετικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη των ταλέντων, κλίσεων, δυνατοτήτων και δυναμικών εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων και στην αλληλοεπίδραση ατόμου και κοινωνίας. Σ’ αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητικές προσεγγίσεις και ευρήματα και οι εφαρμογές στο χώρο της συμβουλευτικής.
   Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα παραπάνω πεδία μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία και την διεξαγωγή έρευνας, με έμφαση στη συμβουλευτική.  Η κατεύθυνση δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο.

   3.Ταυτότητα & Διαπρο-σωπικές Σχέσεις

   Η αντίληψη εαυτού και η ταυτότητα των ατόμων διαμορφώνεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπαγωγή σε κοινωνικές ομάδες, καθώς και την άμεση, έμμεση, νοερή και συμβολική επίδραση του κοινωνικού πλαισίου. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα πεδία του εαυτού, της ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία και την διεξαγωγή έρευνας.
   Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο.

   4.Εφαρμοσμένη Γνωστική & Αναπτυξιακή Ψυχολογία

   Οι τομείς της Γνωστικής και της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ανήκουν παραδοσιακά στα κλασικά θεωρητικά αντικείμενα της ψυχολογικής επιστήμης.  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς ζωηρό ενδιαφέρον για τα παραπάνω αντικείμενα, το οποίο εκφράζεται τόσο στο πεδίο της έρευνας όσο και στων εφαρμογών. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις του γνωστικού και αναπτυξιακού τομέα, με έμφαση στις τελευταίες, δηλαδή στις δυνατότητες εφαρμογής στο πεδίο.  Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας και των επαγγελματικών εφαρμογών που προκύπτουν από αυτήν.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» [“Master’s of Science (M.Sc.) in Psychology”] σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’αρ.2626/Τεύχος Δεύτερο/5 Ιουλίου 2018. 

   1. Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση και η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών.

   2. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Ψυχολογία (Master’s of Science (M.Sc) in Psychology ) με τις παρακάτω Ειδικεύσεις.

   Α. «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology)
   Η Ειδίκευση χρησιμοποιεί τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας στην εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία. Η έμφαση της Θετικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη ταλέντων, κλίσεων, δυνατοτήτων και δυναμικών εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ατόμου, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα ζωής του όσο και τις σχέσεις του με τους άλλους. Παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, και οι εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης, της εργασίας, της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Στόχος της Ειδίκευσης αυτής είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις παραπάνω πεδία μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή. Η Ειδίκευση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με θεραπευτικές παρεμβάσεις και πρακτικές εφαρμογές σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο.

   Β. «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities and Interpersonal Relationships)
   Η αντίληψη εαυτού και η ταυτότητα των ατόμων διαμορφώνεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπαγωγή σε κοινωνικές ομάδες, καθώς και την άμεση, έμμεση, νοερή και συμβολική επίδραση του κοινωνικού πλαισίου. Στόχος της Ειδίκευσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο πεδίο των κοινωνικών ταυτοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία, τη διεξαγωγή έρευνας και την άσκηση σε εφαρμογές στο πεδίο και την κοινότητα. Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της Ειδίκευσης τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν την έρευνα ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο. 

   Γ. «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology)
   H Γνωστική Ψυχολογία, με αντικείμενο τη μελέτη των βασικών γνωστικών διεργασιών, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, με αντικείμενο τη διά βίου ανάπτυξη και ο κλάδος της Γνωστικής Ανάπτυξης, ο οποίος αποτελεί την τομή των δύο παραπάνω, εκτός της συμβολής τους στην Επιστήμη σε θεωρητικό επίπεδο, συνεισφέρουν, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο διεπιστημονικών πρακτικών. Στόχος της Ειδίκευσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές προσεγγίσεις των κλάδων αυτών και στις δυνατές εφαρμογές τους. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της Ειδίκευσης τούς δίνει τις βάσεις ώστε να συνεχίσουν είτε στο πεδίο της βασικής έρευνας είτε της εφαρμοσμένης έρευνας και των παρεμβάσεων.

   3. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   4. Η Ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 5 εξάμηνα. 

   Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 άτομα (10 άτομα ανά 

   Ειδίκευση) ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής

   2. Κάθε υποψήφιος/α, δικαιούται να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά σε μία Ειδίκευση.

   3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των A.E.I. εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ).

   4. Απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας σε επίπεδο C2 ή έμμεση τεκμηρίωση (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου).

   Ελλείψει πιστοποίησης, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών

   5. Οι υποψηφιότητες κάθε Ειδίκευσης ελέγχονται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζεται από τη Συνέλευση, συνεκτιμώντας τα ακόλουθα τρία γενικά κριτήρια και την εξής αντίστοιχη μοριοδότηση:

   Α. Ακαδημαϊκά προσόντα (30%)
   i συνάφεια προτεινόμενου γνωστικού πεδίου έρευνας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
   ii γενικός βαθμός πτυχίου
   iii αναλυτική βαθμολογία από την οποία να φαίνονται οι επιδόσεις στα προπτυχιακά 
   μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
   iv. αν υπάρχει, πτυχιακή εργασία v. πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας ή έμμεση τεκμηρίωση (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου).

   Β. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (50%)  
   i ερευνητική δραστηριότητα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.)
   ii. επαγγελματική εμπειρία (αμειβόμενη ή/και εθελοντική)
   iii. πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας.

   Γ. Υποστηρικτικό υλικό (10%)
   i δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας
   ii. γραπτή δήλωση των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

   6. Η κατανομή της επί μέρους μοριοδότησης των τριών κριτηρίων ανά Ειδίκευση έχει ως εξής: 

   7. Οι είκοσι (20) επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά Ειδίκευση, σύμφωνα με το Γενικό Σύνολο της παραπάνω μοριοδότησης, καλούνται από την επιτροπή σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να επιλεγούν οι 10 εισακτέοι της Ειδίκευσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, κατ ́ανώτατο, με 10 μόρια.

   Η μη παρουσίαση στη συνέντευξη, για την ενημέρωση της οποίας είναι υπεύθυνοι οι υποψήφιοι καθώς αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση.

   8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων επιλογής, πέντε (5) Εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή τους. 

   ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή απλά αντίγραφα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Φωτοτυπία της ταυτότητας.
   3. Μία (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας / ή ψηφιακή στην αίτηση
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αντίγραφο πτυχίου ή ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αναγορευθεί πτυχιούχος μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση της αντίστοιχης Γραμματείας για την περάτωση των σπουδών του/της.
   6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών.
   7. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Η γλωσσομάθεια να περιγράφεται ρητά ως επιπέδου C2 ή Γ2, ή το επίπεδο αυτό να προκύπτει από τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Επίσης, είναι αποδεκτή η έμμεση τεκμηρίωση γλωσσομάθειας (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου)
   7.1. Ελλείψει πιστοποίησης, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.
   8. Πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).
   9. Πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (project): κείμενο 1000 λέξεων με ενδεικτική βιβλιογραφία το οποίο να περιγράφει το γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον του υποψήφιου, το θεωρητικό πλαίσιο, τα μεθοδολογικά εργαλεία που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει και τη θεωρητική ή/και πρακτική σημασία της έρευνάς του.
   10. Σύντομη έκθεση (έως μιάμιση σελίδα) των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ: κείμενο το οποίο να περιγράφει για ποιους λόγους (κίνητρα, στόχοι, επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα) ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη συγκεκριμένη Ειδίκευση του ΠΜΣ «Ψυχολογία».
   11. Συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικών εκθέσεων, βεβαιώσεις ανακοινώσεων σε συνέδρια, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
   12. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας 

   ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

   1. να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ 10.00-13.00 ή
   2. να στείλουν (σφραγίδα ταχυδρομείου/ή και ταχυμεταφοράς 04/09/2020) στη Διεύθυνση :
    Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671. την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά, κατά το χρονικό διάστημα 

   από 2 Ιουνίου μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου

  • Τα μαθήματα και σεμινάρια, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές/εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές, και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές  δραστηριότητες, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων για την απονομή του Μ.Δ.Ε., οι οποίες ανέρχονται σε 90 ECTS ανά Ειδίκευση, ενδεικτικά ορίζονται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ψυχολογία

   1. Γεια σας , ενδιαφέρομαι για το Δωρεάν Μεταπτυχιακό στην θετική ψυχολογία . Είμαι η Χριστίνα Ζαβού από Κυπρο είμαι πτυχιούχος ψυχολογίας από το Βαρνα πανεπιστήμιο που είναι αναγνωρισμένο και στην Κύπρο , για να μπορώ να ιδιωτεύσω ως συμβουλευτικός η σχολικός ψυχολόγος χρειάζομαι μεταπτυχιακό από αναγνωρισμένο Κρατικό ίδρυμα της Χώρας

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email