Ψυχική Υγεία

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.800
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΕΠ του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς επίσης και μελών ΔΕΠ και ΕΠ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η μεγάλη σημασία της Ψυχικής Υγείας, αλλά και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται σε όλες τις βαθμίδες της φροντίδας ψυχικής υγείας καθιστούν αναγκαία την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προτείνεται, με σκοπό την δημιουργία επιστημόνων με ειδικές γνώσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας.

   Διδακτικοί στόχοι

   – Απόφοιτοι με εξειδικευμένες γνώσεις στην Ψυχική Υγεία.
   – Κατανόηση των τεχνικών και μεθόδων πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και έρευνας που εφαρμόζονται στην ψυχική υγεία.
   – Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των μεθόδων πρόληψης θεραπείας και φροντίδας νοσημάτων στα πλαίσια της ψυχικής υγείας.
   – Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην ψυχική υγεία.

   Κλινικοί στόχοι

   – Διεύρυνση των σύγχρονων κλινικών μεθόδων σχετικά με την πρόληψη, θεραπεία και διάγνωση των ασθενειών στα πλαίσια της ψυχικής υγείας.
   – Ικανότητα λήψης εξειδικευμένων κλινικών αποφάσεων σχετικών με τη φροντίδα των ψυχικά πασχόντων.
   – Ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας έτσι ώστε αφενός να γνωρίζουν και να κατανοούν την ουσία των ερωτημάτων που θέτουν οι βιοψυχοκοινωνικές επιστήμες και αφετέρου να γνωρίζουν την έκταση και τους περιορισμούς των πιθανών απαντήσεων.

   Κοινωνικοί στόχοι

   Προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούν:
   – Να γνωρίζουν και να παρεμβαίνουν στα συστήματα ψυχικής υγείας.
   – Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης στην κοινότητα.
   – Να εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας.

   Οικονομικοί στόχοι

   – Ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος (πρώην τμήμα Νοσηλευτικής) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Ψυχική Υγεία» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2021 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   7. Φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
   9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

   Το έντυπο αίτησης και το πρότυπο του βιογραφικού σημειώματος σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών υπάρχουν στις εξής ιστοσελίδες:

   Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ από 8 Μαΐου 2019 έως και 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρες 10:00 έως 13:00.

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (http://teilar.gr/tei_msc.php)

   και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pgmentalhealth.teilar.gr)

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην ψυχική υγεία.

   Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων.

   Ο αριθμός των εισακτέων είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

   Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών.

   Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

   Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 950 € ανά εξάμηνο.

   Στοιχεία Επικοινωνίας
   Γραφείο Π.Μ.Σ στην «Ψυχική Υγεία» Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
   Γραμματεία: Τσακιστάρα Κατερίνα τηλ. 2410684449 e-mail: [email protected]

   Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΜΣ
   Καθηγήτρια
   Κοτρώτσιου Ευαγγελία
  • Πρόγραμμα Σπουδών Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) ανά μάθημα Σύνολο ΠΜ

   1ο Ακαδημαϊκό έτος

   Υποχρεωτικά 6 8 48
   Επιλογής 2 από 6 6 12

   2ο Ακαδημαϊκό έτος

   Υποχρεωτικά 3 8 24
   Επιλογής 1 από 3 6 6

   Διπλωματική εργασία 20
   Πρακτική άσκηση 10

   Σύνολο 120

   1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α    Μαθήματα     ΚΜ      Ώρες/Εξάμηνο     ΠΜ

   1   Φροντίδα Ψυχικής Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις   Υ   26   8
   2   Αγωγή – Προαγωγή ψυχικής υγείας   Υ   26   8
   3   Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχική Υγεία   Υ   26   8
   4α   Ψυχιατρική Συμπτωματολογία: Περιγραφή και αντιμετώπιση   ΕΥ   26   6
   4β   Εθισμός   ΕΥ   26   6
   4γ   Ψυχολογία των Ασθενών και των οικογενειών τους   ΕΥ   26   6
   Σύνολο 104 30

   2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α   Μαθήματα   ΚΜ   Ώρες/Εξάμηνο   ΠΜ

   1   Διαπολιτισμική Φροντίδα στην Ψυχική Υγεία   Υ   26   8
   2   Ψυχοπαθολογία   Υ   26   8
   3   Φροντίδα του ψυχικά πάσχοντος   Υ   26   8
   4α   Βιοηθική   ΕΥ   26   6
   4β   Ψυχοφαρμακολογία   ΕΥ   26   6
   4γ   Πένθος   ΕΥ   26   6
   Σύνολο 104   30

   3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α   Μαθήματα   ΚΜ   Ώρες/Εξάμηνο   ΠΜ

   1   Κοινωνική Ψυχιατρική   Υ   26   8
   2   Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας   Υ   26   8
   3   Επιδημιολογία στην ψυχική υγεία   Υ   26   8
   4α   Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας   ΕΥ   26   6
   4β   Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου   ΕΥ   26   6
   4γ   Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία   ΕΥ   26   6
   Σύνολο 104   30

   4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α   Μαθήματα   ΚΜ   Ώρες/Εξάμηνο   ΠΜ

   1   Πρακτική Άσκηση   Υ   10
   2   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας   Υ   20

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email