Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προτεινόμενου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο διαθεματικό επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

   Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

   • στην καλλιέργεια απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης,
   • στη διαμόρφωση ειδικών στον τομέα της εκπαιδευτικής ψηφιακής τεχνολογίας για τη στελέχωση δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμών, επιχειρήσεων, φορέων διαμόρφωσης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών και άλλων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
   • στην προετοιμασία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης,
   • στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής θεωρητικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άρτια τεχνολογική εξειδίκευση που θα οδηγήσει τους αποφοίτους στην ανάπτυξη της ικανότητας και των απαραίτητων δεξιοτήτων κριτικής και ερευνητικής σκέψης, σύνδεσης της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική, ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική σταδιοδρομία στο χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

   Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει: α) στην εισαγωγή των φοιτητών του στις θεωρίες της μάθησης και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική, β) στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αποφοίτων του σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης και στις τεχνικές και μεθόδους της Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας, ώστε να γνωρίζουν σε θεωρητικό επίπεδο ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα και ποια τα συγκεκριμένα εργαλεία με τη συνδρομή των οποίων θα καταρτίζουν αξιόπιστες ερευνητικές εργασίες, γ) στην απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής καινοτομικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων με αξιοποίηση συμβατικών αλλά και αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, δ) στην εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνολογία και τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, ε) στην εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές του σχεδιασμού και στην αξιοποίηση των διαφόρων εργαλείων συγγραφής και ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένου διαδραστικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακά παιχνίδια, προσομοιώσεις, εικονικοί κόσμοι), ζ) στην εισαγωγή των φοιτητών στα διαπροσωπικά και κοινωνικά πλαίσια μέσα στα οποία πραγματοποιείται η καινοτομία στην εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων ψηφιακών και οπτικοακουστικών τεχνολογιών και ε) στην αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για το σχεδιασμό και σύνθεση σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»  μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει ηψηφιακή διάσταση του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Στοχεύει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών με υψηλού επιπέδου επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιοτήτες, οι οποίοι να συνεισφέρουν ενεργά και να συμμετέχουν στην εξέλιξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική και το μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από το σχεδιασμό μαθησιακών πλαισίων που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες.

   Στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων απότονΔΟΑΤΑΠ,ιδρυμάτωντηςαλλοδαπήςθετικώνκαιθεωρητικώνσπουδών.

   Το ΔΠΜΣ έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Εκπαιδευτική Πράξη». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Digital Transformation and Educational Practice». Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (dissertation), που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, και παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια και Επάρκεια Πληροφορικής.

   Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2020 και θα διεξάγονται απογευματινές ώρες, δύο ή τρείς μέρες ανά εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, ή εξ’αποστάσεως.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής (παρέχεται στο δικτυακό τόπο http://msc-ditrep.uniwa.gr/) από 15 Μαΐου 2020 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικούΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   • Aναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Δύο συστατικές επιστολές.
   • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις).
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

   Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων και επιλογής θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

   Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

   1) Ηλεκτρονικά, με email στη διεύθυνση [email protected]
   2) Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»
   Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
   Πανεπιστημιούπουλη 1, Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 ΚτήριοΚ.16,Ισόγειο,ΓραφείοΚ16.018

   Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2105385581, καθώς και με το [email protected].

  • Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (dissertation), που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   1ο Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Επιστήμες της Αγωγής στον 21ο Αιώνα και Ψηφιακές Τεχνολογίες 7.5 ECTS
   • Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 7.5 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής

   • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 7.5 ECTS
   • Εκπαίδευση και μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία στην ψηφιακή εποχή 7.5 ECTS
   • Οπτικοακουστικός Γραμματισμός 7.5 ECTS
   • Εκπαιδευτική Ρομποτική 7.5

   2ο Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Μαθησιακές Διαδικασίες και Διδακτικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες 7.5 ECTS
   • Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες 7.5

   Μαθήματα Επιλογής

   • Ομαδοσυνεργατική μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνικά Δίκτυα 7.5 ECTS
   • Εκπαιδευτική αξιολόγηση και ψηφιακές τεχνολογίες 7.5 ECTS
   • Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web 7.5 ECTS
   • Εξόρυξη Εκπαιδευτικών Δεδομένων και Ανάλυση της Μάθησης 7.5 ECTS

   3ο Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Ειδικές Διδακτικές γνωστικών αντικειμένων 7.5 ECTS
   • Ερευνητική εργασία 15 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής

   • Ψηφιακά παιχνίδια και Εικονικοί κόσμοι 7.5 ECTS
   • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων 7.5 ECTS
   • Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου-Μηχανής 7.5 ECTS
   • Ευφυή και Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης 7.5 ECTS

   4ο Εξάμηνο

   • Εκπόνηση Mεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email