Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι διεπιστημονικό και θεραπεύει τα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

   Σκοπός του προγράμματος

   Α. Ειδίκευση ψηφιακού μάρκετινγκ:

   Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις καινοτόμες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ και να καταστούν ικανοί να διερευνούν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του μεγάλου όγκου των καταναλωτών με στόχο να σχεδιάζουν, να υλοποιούν έρευνες αγοράς και να αξιολογούν καμπάνιες μάρκετινγκ, με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Οι απόφοιτοι με την βοήθεια της νευροεπιστήμης θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τους τρόπους επηρεασμού των καταναλωτών, θα μπορούν να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες, ενώ παράλληλα θα διαθέτουν το κατάλληλο γνωσιακό υπόβαθρο για τη λήψη ορθών αποφάσεων μάρκετινγκ καθώς και όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες για μια επιτυχή καριέρα στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

   Πιο συγκεκριμένα σκοπός της ειδίκευσης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν:

   1. τις καινοτόμες τεχνικές και εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ,
   2. το στρατηγικό σχεδιασμό του ψηφιακού μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας,
   3. τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
   4. τα Επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού επιχειρείν,
   5. την χρήση εργαλείων εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων ηλεκτρονικού επιχειρείν,
   6. τη συγκρότηση υποδομής για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της ηλεκτρονικής διαφήμισης,
   7. τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού στο αντικείμενο της ειδίκευσης,
   8. την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο της ειδίκευσης.

   Β. Ειδίκευση ψηφιακής διακυβέρνησης:

   Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζονται με τη Δημόσια Διοίκηση, στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη μείωση του κόστους, στην εξοικονόμηση χρόνου, και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών, εταιρειών και οργανισμών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες που άπτονται σε θέματα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

   Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της ειδίκευσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν:

   1. εξειδικευμένες οργανωσιακές στρατηγικές Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την εφαρμογή τεχνικών ψηφιακής μετάπτωσης διαδικασιών στο Δημόσιο τομέα,
   2. τη διοίκηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, ηλεκτρονικής διαβούλευσης και συμμετοχής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υγεία και στη δικαιοσύνη,
   3. τη χρήση τεχνικών υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ηλεκτρονικών υπογραφών, καθώς και την ασφάλεια υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
   4. τη διαχείριση της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και την προστασία κατά της παραβίασης της ιδιωτικότητας, μέσα από τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
   5. την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
   6. την επικοινωνία, τη συνεργασία και την παρουσίαση, για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα,
   7. τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού στο αντικείμενο της ειδίκευσης,
   8. την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο της ειδίκευσης.

   Η σύνθεση των επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής, προσδίδει στους συμμετέχοντες των δύο κατευθύνσεων, γνώσεις και ικανότητες στα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τους καθιστά ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοίκησης του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο Τομέα.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα ΔΕΤ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή 50 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΦΕΚ 2510/24-06-20) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις:

   • Ψηφιακό μάρκετινγκ(Digital Marketing)
   • Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)

   Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα επιτελείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα, Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αν οι συνθήκες το επιβάλλουν

   1a.Σκοπός Ψηφιακό μάρκετινγκ(DigitalMarketing)

   Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις καινοτόμες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ ώστε να καταστούν ικανοί να διερευνούν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του μεγάλου όγκου των καταναλωτών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι, με την βοήθεια του κλάδου των Νευροεπιστημών και ειδικότερα του πεδίου του Νευρομάρκετιγνκ θα είναι ικανοί, να γνωρίζουν τους τρόπους 2 επηρεασμού των καταναλωτών, να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές για τη διαδικασία λήψης ορθών αποφάσεων μάρκετινγκ. Οι απόφοιτοι θα εφοδιαστούν με όλες τις διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες για μια επιτυχή καριέρα στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

   1b.Σκοπόςμεταπτυχιακού στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e-Government)

   Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της ψηφιακής μεταρρύθμισης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του προγράμματος θα αποκτήσουν μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τις τεχνικές ελέγχου και την αξιολόγησης της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την Δημόσια Διοίκηση και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην χώρα μας που προσφέρει αυτή την ειδίκευση

   2.Κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλοι οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΕΙ(Πανεπιστημίων ,ΤΕΙ) ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

   3.Αριθμός εισακτέων

   Για το ακαδ έτος 2020-2021 προβλέπεται η εισαγωγή 50 εισακτέων

   4.Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

   α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια,
   β) Αναγνωρισμένοι τίτλοι γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την καλή (B2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ.146/2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος τίτλος, η γλωσσομάθεια εξετάζεται με ειδική εξέταση),
   γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα : 0-5 μόρια,
   δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) από 0-5 μόρια,
   ε) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0-35 μόρια.

   5.Φάκελος υποψηφιότητας : αίτηση και δικαιολογητικά

   • Αίτηση μέσω του portal του Πανεπιστημίου
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Βιογραφικό σημείωμα.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   • Αντίγραφο πτυχίου.
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις.(αν υπάρχουν)
   • Αποδεικτικό ξένης γλώσσας. (αν υπάρχει)
   • Δύο συστατικές επιστολές(κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμ ΔΕΤ).
   • Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται :

   α) από τον/την/τους υπεύθυνο/η/ους του προγράμματος καθηγήτρια Ηρα Αντωνοπούλου., Τμήμα ΔΕΤ e-mail:[email protected]
   β) στην ιστοσελίδα : http://dima.upatras.gr/
   γ) στη Γραμματεία του Τμήματος [email protected] τηλ.2610-369203 κυρία Σοφία Βότση

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, μέχρι 20/9/2020.

   O φάκελος θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό του υποχρεωτικά την ένδειξη:
   Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Π.Μ.Σ. Ψηφιακή καινοτομία και Διοίκηση
   Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη λήψη ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεθοδολογία Έρευνας και σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας
   • Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών και Ψηφιακή Καινοτομία
   • Τεχνολογίες Προγραμματισμού και εφαρμογές στην Διοίκηση
   • Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας

   Β΄ Eξάμηνο

   Kατεύθυνση A: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   • Ψηφιακό μάρκετινγκ και social media
   • Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία
   • Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή
   • Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων

   Kατεύθυνση Β: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

   • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
   • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
   • Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση
   • Ψηφιακή διακυβέρνηση και διαλειτουργικότητα

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email