Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική (Digital Health and Analytics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ στις«Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics), έχει ως αντικείμενο:
   1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

   2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

   3. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
   Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ψηφιακής υγείας και αναλυτικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας κα αναλυτικής δεδομένων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα).

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

   Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
   Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 19 Ιουλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2018, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα:

   • Αίτηση υποψηφιότητας.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
   • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
   • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
   • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
   • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   • Μία (1) φωτογραφία.
   • Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους μπορούν να επισυνάψουν οποιαδήποτε έντυπα κοινωνικής, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης έτσι ώστε να αξιολογηθούν από την ΕΔΕ, βάσει των προβλέψεων του Ν.4485/2017 (άρθρο 35, παρ. 2).

   Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση
   Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
   Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
   Πλατεία Τσιριγώτη 7
   Κέρκυρα, 49100
   Τηλ. 26610 87760
   Υπόψη κ. Θέμη Έξαρχου

   Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

   Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, στην πρότερη ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο τομέα των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και Αναλυτικής, στην επαγγελματική του εμπειρία.

   Σημειώνεται ότι μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις.

   Tα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4500 ευρώ για όλη τη διάρκεια του ΔΠΜΣ (3 εξάμηνα). Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά προτίμηση με email στον κ. Θέμη Έξαρχο, [email protected], όπως και στα [email protected], τηλ.: +30 26610 87760, 26610 87763, Fax:+30 26610 87766).

   Ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

    

  • 1. Ως κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ νοείται η φοίτηση στο ΔΠΜΣ κατά τον ορισθέντα αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων.
   2. Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
   3. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων εφόσον παραταθεί ή ανασταλεί μετά από αιτήματα παράτασης ή αναστολής, αντίστοιχα, που περιγράφονται στη συνέχεια στον παρόντα κανονισμό. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
   4. Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών).
   5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
   6. Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων του ΔΠΜΣ γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
   7. Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις.
   8. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Στα εξάμηνα διδασκαλίας (πρώτο και δεύτερο) οι 30 ECTS μονάδες αντιστοιχούν σε 4 μαθήματα επιλογής με 7,5 ECTS μονάδες το καθένα.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Δεδομένα Υγείας (Electronic Health Records and Health Data)

   2. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στην Υγεία και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές (Business Process Modeling in Healthcare and Service-Oriented Architectures)

   3. Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη ιατρικών δεδομένων (Machine Learning and Medical Data Mining)

   4. Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων (Biosignal and medical image processing)

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Νεφοϋπολογιστική στην υγεία (Cloud Computing in healthcare)

   2. Γενομική και εξατομικευμένη Ιατρική (Genomic and personalized Medicine)

   3. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική στην Υγεία (Big Data and Analytics)

   4. Ασφάλεια Ιατρικών Δεδομένων, ηθικό και νομικό πλαίσιο (Security of Health/Medical data)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email