Ψηφιακές Μορφές Τέχνης (ΜΑ in Digital Arts)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με την συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων -συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών- τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ιστορική και φιλοσοφικοαισθητική μελέτη αφενός των τεχνικών μέσων (φωτογραφία, κινηματογραφία, βιντεογραφία, ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα) και των πολιτισμικών τεχνολογιών, αφετέρου στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών την εικαστική εμπειρία, την απαιτούμενη τριβή με τις πιο πρόσφατες διεργασίες/εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την θεωρητική παιδεία που απαιτούνται για την συνεπή ανάπτυξη εικαστικού έργου ή διεπιστημονικής έρευνας με εικαστικό πρόσημο. Μέσω αυτού του βρόχου ανατροφοδότησης μεταξύ εικαστικής πράξης και θεωρητικής εμβάθυνσης διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διατομεακού ερευνητικού χαρακτήρα του μεταπτυχιακού προγράμματος και κυρίως της αναστοχαστικής-κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη στην δημιουργική έκφραση με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, έκτακτων σεμιναριακών κύκλων και εντατικών εργαστηρίων πάνω σε ειδικά θέματα, που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση ειδίκευσης στην περιοχή της εικαστικής δημιουργίας και έρευνας με ψηφιακά μέσα. Μείζονα ρόλο, καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης, διαδραματίζει η συνεχής στενή συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων (εικαστικών, εργαστηριακών και θεωρητικών), καθώς έτσι επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη όλων των φάσεων της έρευνας, συγκρότησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικαστικού πρότζεκτ των μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17 (Φ.Ε.Κ.) 114/τ.Α’/04.08.2017) που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την Υ.Α.1508 / 17.05.2018, Φ.Ε.Κ. 1717, τεύχος Β’ που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» για τον 16ο Κύκλο Σπουδών: Ακαδημαϊκά έτη 2020 – 2022.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στο χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με τη συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών και στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει μετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην περιοχή των ‘‘Ψηφιακών Μορφών Τέχνης’’. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Κατ’ εξαίρεση στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι, πέραν των προβλεπόμενων απαιτούμενων προσόντων, το υποβαλλόμενο έργο των υποψηφίων τεκμηριώνει υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.

   Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:

   – Η ιδιαίτερη συνάφεια του έργου του υποψηφίου με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. και η ποιότητα συνολικά του καλλιτεχνικού του έργου.
   – Η εξοικείωση σε σημαντικό βαθμό με την χρήση της σύγχρονης οπτικοακουστικής και ψηφιακής τεχνολογίας ως εκφραστικά μέσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές.
   – Η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή άλλης) με πιστοποιητικά σπουδών.
   – Η ευρύτερη παιδεία, η θεωρητική επάρκεια, η καλλιέργεια και ωριμότητα του υποψηφίου, όπως θα φανεί στην προσωπική συνέντευξη που δίνει ο/ η υποψήφιος/α κατά την τελική φάση επιλογής στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων.
   – Ο βαθμός πτυχίου.

   Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα τυπικά, τα ουσιαστικά προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου, λαμβάνοντας σημαντικά υπόψη την ανάγκη εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και έρευνας στη χρήση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εκφραστικών μέσων στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές, ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγγράφεται επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει ήδη πραγματοποιήσει και υποβάλει προς αξιολόγηση ο/η υποψήφιος/α.

   Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού προγράμματος (πλήρους φοίτησης) για απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων και σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2020 και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται για κάθε κύκλο σπουδών, κατ’ ανώτατο όριο στους δώδεκα (12). Οι επιτυχόντες φοιτητές υποχρεούνται μετά την εισαγωγή τους να διαθέτουν ή να αποκτήσουν άμεσα τον απαραίτητο προσωπικό τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ ικανό για editing video full HD, DSLR ή video κάμερα fullHD τουλάχιστον, τρίποδο κ.α.) για την ανταπόκρισή τους στις βασικές απαιτήσεις των σπουδών και των έργων τους.

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση Υποψηφιότητας στον 16ο Κύκλο Σπουδών του ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” της ΑΣΚΤ καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κατηγορίας Α’ ΚΑΙ κατηγορίας Β’) από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφονται παρακάτω.

   (Φοιτητές που παραδίδουν τη Διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020).

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ και τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά των Υποψηφίων περιλαμβάνονται σε δύο (2) κατηγορίες: Α’ (σε έντυπη μορφή) και Β’ (σε ηλεκτρονική μορφή) και πρέπει να κατατεθούν ΚΑΙ οι δύο (Α’ και Β’) ως εξής: Α’ Κατηγορία Δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Αποστέλλονται Ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στη Γραμματεία του ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στη διεύθυνση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα, υπόψη κ. Αρχ. Κλαμαριά, από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία αποστολής – σφραγίδας ταχυδρομείου)

   Τα δικαιολογητικά της κατηγορίας Α’ (που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία) περιλαμβάνουν:

   1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και εκτυπωμένη (το αρχείο της αίτησης για τον 16ο Κύκλο σπουδών θα κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.digitalarts.asfa.gr). Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία
   2. 3 φωτογραφίες ταυτότητας
   3. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
   4. φωτοαντίγραφα πτυχίων. Οι απόφοιτοι Σχολών της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Τίτλοι (αν υπάρχουν) που τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
   6. Στοιχεία (αν υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την γνώση χρήσης Η/Υ (ιδιαίτερα σε λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, βίντεο ή τρισδιάστατων γραφικών, γλώσσες προγραμματισμού κ.α.)
   7. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (εκτυπωμένο) που θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες συνεργασίες του υποψηφίου, συναφείς προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   Β ’ Κατηγορία Δικαιολογητικών σε Ηλεκτρονική Μορφή

   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :

   Υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στο μέιλ του ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” [email protected] από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

   Τα Δικαιολογητικά της κατηγορίας Β’ (που αποστέλλονται σε Ηλεκτρονική μορφή στο μέιλ του ΠΜΣ [email protected] ) περιλαμβάνουν :

   1. Ένα τεύχος .pdf με όλα τα Δικαιολογητικά της κατηγορίας Α’, σε ψηφιακή μορφή, δηλαδή:
   – την Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας συμπληρωμένη ηλεκτρονικά με ψηφιακή φωτογραφία του/της υποψηφίου/ας. (Το πρότυπο της αίτησης θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του προγράμματος).
   – τα Πτυχία και λοιπούς τίτλους σπουδών (σκαναρισμένα). Οι απόφοιτοι Σχολών της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   – τους Τίτλους (αν υπάρχουν) που τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας (σκαναρισμένα αρχεία)
   – τα Στοιχεία (αν υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την γνώση χρήσης Η/Υ (ιδιαίτερα σε λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, βίντεο, ήχου ή/και τρισδιάστατων γραφικών, γλώσσες προγραμματισμού κ.α.)(σκαναρισμένα αρχεία)

   καθώς και

   2. το ψηφιακό PORTFOLIO του/της υποψηφίου (σε ενιαίο τεύχος .pdf ή/και Ιστοσελίδα) που ζητείται να περιέχει:

   α) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (που θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες συνεργασίες του υποψηφίου συναφείς προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.).
   β) Σύντομο κείμενο (μέχρι 1000 λέξεις) τεκμηρίωσης του καλλιτεχνικού έργου/έρευνας του υποψηφίου έως τώρα και επεξήγηση των λόγων επιλογής φοίτησης στο ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης”
   γ) Αναλυτική παρουσίαση έργων/εργασιών που σχετίζονται ιδιαίτερα με την κατεύθυνση εξειδίκευσης του Π.Μ.Σ.

   *ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα βίντεο, ήχοι και λοιπά έργα με ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα, ΔΕΝ αποστέλλονται ως αρχεία, αλλά οφείλουν να είναι αναρτημένα σε κατάλληλες (δωρεάν) πλατφόρμες για online παρακολούθηση/ακρόαση. Στο τεύχος .pdf του Portfolio περιλαμβάνονται τα links και πιθανά passwords αν χρειάζονται.

   ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ PORTFOLIO, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ” http://www.digitalarts.asfa.gr/

   Το υποβαλλόμενο portfolio παρουσίασης του καλλιτεχνικού κ.α. έργου του υποψηφίου (σε μορφή ιστοσελίδας ή ενιαίου τεύχους .pdf), οφείλει να είναι εύκολα προσβάσιμο, λειτουργικό και εύχρηστο.

   Στην περίπτωση υποβολής Portfolio με την μορφή Ιστοσελίδας ΔΕΝ απαιτείται η αγορά προσωπικού domain name. Μπορεί να υλοποιηθεί με χρήση δωρεάν πλατφόρμας σχεδιασμού και φιλοξενίας ιστοσελίδας (π.χ. wix, google pages, wordpress κ.α.). Τα links (και πιθανά passwords) στην Ιστοσελίδα και στα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται και στην Αίτηση Συμμετοχής.

   Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Εισακτέων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου και καλεί περιορισμένο αριθμό υποψηφίων σε προσωπική συνέντευξη (β’ φάση).

   Τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη και η ημερομηνία των συνεντεύξεων, θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

   Μετά και τη β΄ φάση αξιολόγησης (συνέντευξη), ο πίνακας των επιτυχόντων (εισακτέων στο 16ο Κύκλο Σπουδών), επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών κα Αρχοντούλα Κλαμαριά, τηλ. 2103897105, email: [email protected] (Πατησίων 42, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82) και στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών www.digitalarts.asfa.gr

   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 16ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2020 – 2022) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ»

   Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας για την εισαγωγή στον 16ο κύκλο Σπουδών (2020-2022) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020.

  • Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική. Οι γραπτές και θεωρητικές εργασίες συγγράφονται στην Ελληνική. Κατ΄ εξαίρεση σε αλλοδαπούς φοιτητές μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να συγγράψουν εργασίες στην Αγγλική γλώσσα. Η βιβλιογραφία μπορεί να είναι ξενόγλωσση, με γλώσσα κυρίως την Αγγλική.

   Ως προς το πρόγραμμα μαθημάτων, αυτό αποτελείται από εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα, καθώς και από βραχείας διάρκειας σεμινάρια και εργαστήρια επί ειδικών θεμάτων-υποχρεωτικών και αυτών ως προς την παρακολούθηση, δίχως ωστόσο να απαιτείται η κατάθεση εργασίας-τα οποία εντίθενται στο τρέχον πρόγραμμα με στόχο την διεύρυνση του ερευνητικού εικαστικού και τεχνοεπιστημονικού ορίζοντα. Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βαρύνουσας σημασίας παράγοντα, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης, αποτελεί η εκ του σύνεγγυς συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων με σκοπό την παροχή του απαραίτητου υποστηρικτικού έργου σε όλες τις φάσεις της έρευνας, της ανάπτυξης και υλοποίησης των καλλιτεχνικών πρότζεκτ.

   Α’ ΕΞAMHNO

   • Βιντεοτέχνη (time-based media) I 6 ECTS
   • Επεξεργασία ήχου – Μουσική τεχνολογία Ι 4 ECTS
   • Διάδραση – Physical computing I 6 ECTS
   • Θεωρίες και τεχνολογίες της Αισθητικής Αντίληψης Ι 6 ECTS
   • Γλώσσα, αρχές και αισθητική του Κινηματογράφου Ι 4 ECTS
   • Φωτογραφία 3 4 ECTS
   • Διαλέξεις ή εντατικά εργαστήρια σε ειδικά θέματα

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιντεοτέχνη (time-based media) II 5 ECTS
   • Καλλιτεχνικές πρακτικές στη δημόσια σφαίρα με ψηφιακά μέσα 4 ECTS
   • Διάδραση – Physical computing II 4 ECTS
   • Επεξεργασία ήχου – μουσική τεχνολογία II 4 ECTS
   • Τρισδιάστατα Γραφικά Ι 4 ECTS
   • Θεωρίες και τεχνολογίες της Αισθητικής Αντίληψης II 5 ECTS
   •  Γλώσσα, αρχές και αισθητική του κινηματογράφου II 4  ECTS
   • Διαλέξεις ή εντατικά εργαστήρια σε ειδικά θέματα

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Καλλιτεχνικό Εργαστήριο με συνδυαστικά και ψηφιακά μέσα (εικόνα – ήχος – διάδραση – διαδίκτυο) 11 ECTS
   • Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων 7 ECTS

   Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα/εργαστήρια (3 από 4)

   • Ήχος – μουσική τεχνολογία III 4 ECTS
   • Διάδραση- Physical computing III 4 ECTS
   • Τρισδιάστατα Γραφικά II 4 ECTS
   • Γλώσσα, αρχές και αισθητική του κινηματογράφου III (ειδικά θέματα) 4 ECTS
   •  Διαλέξεις ή εντατικά εργαστήρια σε ειδικά θέματα

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email