Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
   Ο χώρος των Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων συνιστά έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από τη δημιουργία σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ευρυζωνικών δικτύων. Το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει αναπτυχθεί ώστε να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις στις σύγχρονες ασύρματες τεχνολογίες για μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, στον σχεδιασμό δικτύων νέας γενιάς, και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και νέων δικτυακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις με αντικείμενο τη δημιουργία, λειτουργία, και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτυακών υπηρεσιών.

   Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στην ανάλυση και τον σχεδιασμό σύγχρονων ασύρματων δικτύων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων νέας γενιάς, καθώς και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και υπηρεσιών για το μελλοντικό Διαδίκτυο.

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» (MSc in Digital Communications & Networks).

   Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 29η Απριλίου έως και την 30η Ιουνίου 2020 20 Σεπτεμβρίου 2020 (παράταση υποβολής αιτήσεων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

   • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php. (προτεινόμενος τρόπος).
   • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατάθεση είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ds.unipi.gr/dcomms/.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
   4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
   8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
   11. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   12. Μια (1) φωτογραφία

   Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών (τρόπος i) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_dcomm(-at-)unipi(-dot-)gr.

   Η κατάθεση των δικαιολογητικών (τρόπος ii) γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_dcomm(-at-)unipi(-dot-)gr.

   Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

   Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English. •International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. •Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170. •Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170. •(ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment. •London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του Edexcel ή Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2). •Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. •City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). •Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA. •EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2). •Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). •Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”). •OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009). •Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). •ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). •Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. •Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS). •Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards). •NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). •AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). •Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments. •Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments. •LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). •GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2). •Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

   Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών

   Η αξιολόγηση των υποψήφιων του Π.Μ.Σ. γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

   • Τίτλοι Σπουδών.
   • Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   • Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας.
   • Συστατικές επιστολές.
   • Συνέντευξη.

   Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και των επιλαχόντων θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Δίδακτρα

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 700 €/εξάμηνο* και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.  Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   1ο Εξάμηνο

   • Τεχνολογίες Ασύρματης Πρόσβασης [Υ]
   • Σχεδιασμός Ασύρματων Δικτύων [Υ]
   • Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές [Υ]
   • Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων [Υ]

   2ο Εξάμηνο

   • Ευρυζωνικές Επικοινωνίες [Υ]
   • Ασύρματες και Δορυφορικές Επικοινωνίες [Υ]
   • Ανάπτυξη Ασύρματων Συστημάτων που βασίζεται στο Λογισμικό [Υ]
   • Μελλοντικό Διαδίκτυο και Νεφοϋπολογιστική [Υ]

   3ο Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία [Υ]
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email