Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες έχει ως αντι­κεί­μενο την παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προ­αγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπι­στη­μο­νικής προ­σέγ­γισης και έ­ρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γίγνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία « Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Digital Humanities». Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται παρακάτω

   Υποψήφιοι και αξιολόγηση αιτήσεων 

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του Ν. 4485/2017. Κυρίως απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας, οι οποίοι έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνολογιών της πληροφορικής στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και για τις αλλαγές στις πρακτικές εργασίας που αυτές επιφέρουν. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα μόνον εαν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Αιτήσεις υποβάλλονται σε διαδοχικούς κύκλους κατόπιν ανακοίνωσης.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης είναι τριάντα τρείς (33) κατ’ ανώτατο όριο.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τον βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη και σύντομη εξέταση, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

   Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων, ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα.

   Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί σε άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Διάρκεια και παρακολούθηση του Προγράμματος 

   Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι δώδεκα μήνες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή της διπλωματικής εργασίας.

   Έναρξη μαθημάτων: 5 Οκτωβρίου 2020

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

   Τέλη φοίτησης και υποτροφίες 

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης καθορίζονται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000€) ευρώ.

   Απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται κατ’ αύξουσα σειρά εισοδήματος. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

   Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που λαμβάνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

   (α) Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατόχους βασικού πτυχίου με άριστη επίδοση.

   (β) Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του ΠΜΣ.

   Η μία υποτροφία από τις ως άνω δεν αποκλείει την άλλη.

   Δικαιολογητικά 

   1. Έντυπο αίτησης. Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
   2. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
   3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
   4. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του Ν. 4485/2017, το οποίο πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την λήξη της περιόδου εγγραφών.
   5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
   6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και επαγγελματική εμπειρία.
   7. Έκθεση ενδιαφερόντων 300-400 λέξεων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1.
   9. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Αυτές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Προγράμματος, ή να σταλούν ηλεκτρονικά ως αρχεία pdf ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ στο email της Γραμματείας ([email protected]).

   Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 τηλ.: 210 8203646, e-mail: [email protected]), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.dept.aueb.gr/dmh).

  • Το πρόγραμμα και των δύο τμημάτων (πλήρους και μερικής φοίτησης) περιλαμβάνει μαθήματα 60 πιστωτικών μονάδων,  εκ των οποίων 30 μονάδες υποχρεωτικών και 30 μονάδες μαθημάτων επιλογής, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15 πιστωτικών μονάδων.

   Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους ως εξής:

   Περίοδος Α: 1/10- 20/12, εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων

   Περίοδος Β: 10/1- 31/3, εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων

   Περίοδος Γ:  1/4-20/06 (πλην διακοπών Πάσχα), εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων

   Οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε τρεις διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, και εκπονούν την διπλωματική εργασία αμέσως μετά τη λήξη της τρίτης διδακτικής περιόδου και έως την έναρξη της πρώτης διδακτικής περιόδου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

   Οι φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα σε έξι διαδοχικές διδακτικές περιόδους, από τον Οκτώβριο ενός ακαδημαϊκού έτους έως τον Ιούνιο του επομένου, και εκπονούν την διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης.

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Προγραμματισμός σε Python 6 ECTS – Α Διδακτική Περίοδος
   • Παράσταση και οργάνωση πληροφορίας και γνώσης 6 ECTS – Α Διδακτική Περίοδος
   • Διαχείριση, επιμέλεια και έκδοση ψηφιακών πόρων 6 ECTS – Α Διδακτική Περίοδος
   • Διαχείριση δεδομένων 6 ECTS – Β Διδακτική Περίοδος
   • Εφαρμογές ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 ECTS – Β Διδακτική Περίοδος

   Μαθήματα Επιλογής

   • Γλωσσική Τεχνολογία 6 ECTS – Β Διδακτική Περίοδος
   • Τεχνολογίες ψηφιοποίησης, τεχνικές και εφαρμογές 6 ECTS – Β Διδακτική Περίοδος
   • Διαδραστικός σχεδιασμός και πολυμέσα 6 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
   • Ηλεκτρονική λεξικογραφία 6 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
   • Σχεδιαστική σκέψη και καινοτομία 6 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
   • Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και χωρική ανάλυση στην ιστορία και αρχαιολογία 6 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
   • Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες -1 6 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
   • Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες-2 3 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
   • Νομικά θέματα διαχείρισης πληροφοριών και ψηφιακών μέσων 6 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
   • Βασική Στατιστική 6 ECTS – Γ Διδακτική Περίοδος
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email