Loading...

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής και του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  έχει ως σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής φοιτητών, η καλή υλικοτεχνική υποδομή, το υψηλής στάθμης διδακτικό προσωπικό και η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στη διαδικασία εκπαίδευσης έχουν καταστήσει το πρόγραμμα αυτό αξιόπιστο στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην αγορά εργασίας.

    

   Σκοπός του ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με:

   • Την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στις επιστήμες της υγείας.
   • Τη μελέτη μοντέλων φροντίδας και υγείας, όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
   • Την ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας.
   • Το σχεδιασμό προγραμμάτων υγείας στην κοινότητα στο χώρο εργασίας και στην οικογένεια.
   • Τη διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
   • Την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωή καταστάσεων.
   • Τη μελέτη και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της φροντίδας και των συμπεριφορών υγείας πληθυσμών (παλιννοστούντες ομογενείς, οικονομικοί μετανάστες, μουσουλμανική μειονότητα, τσιγγάνοι) με ιδιαίτερες πολιτισμικές συνήθειες.

   Επίσης κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται σε μεθόδους και τεχνικές:

   • Ανάλυσης και αξιολόγησης συμπεριφορών και καταστάσεων υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο κοινότητας, επαρχίας κ.λπ.
   • Διερεύνησης και ανακάλυψης συγκεκριμένων παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην υγεία του πληθυσμού και ευνοούν την εμφάνιση νόσων.
   • Ανάλυσης και αξιολόγησης των δυναμικών που επηρεάζουν το κόστος (οικονομικό) ενός συστήματος υγείας.
   • Αξιολόγησης αγαθών-προϊόντων υγείας, υπηρεσιών υγείας, προγραμμάτων υγείας και προαγωγής υγείας.
   • Marketing, Management υπηρεσιών υγείας.
   • Ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στις επιστήμες υγείας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Υποβολή αιτήσεων  έως 15 Σεπτεμβρίου 2019)

   Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2019-2020 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΠΜΣ,  έως 16.9.2019 και ώρες 10:00 έως 13:00 (Δυνατότητα αποστολής και με courier), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1.    Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

   2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).

   3.    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

   4.    Αναλυτική Βαθμολογία.

   5.    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

   6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

   7.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

   8.    Αποδεικτικά ξένων γλωσσών

   9. Δύο μικρές φωτογραφίες.
   10. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
   Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του  ΠΜΣ (www.acare.med.uth.gr).

   Διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής

   Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

   Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)

   Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

   Τηλ.: 2410-685710

   e-mail: [email protected]
   Ο Δ/ντής του ΠΜΣ

   Καθηγητής ΚΙ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

  • Το ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και πρακτική άσκηση, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

   1ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
   2ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
   3ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 1 (ένα), Πρακτική άσκηση 30 ECTS
   4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ

    120 ECTS

    

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α Μαθήματα Τύπος Μαθ/τος Πιστωτικές Μονάδες Επιστημονικός Υπεύθυνος
   1 Πολιτική της Υγείας Υ 6 Λ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΙΟΥ Διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
   2 Επιστημονική Συγγραφή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες Υ 6 Σ. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Επίκ. καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   3 Βιοστατιστική Υ 6 Η. ΖΙΝΤΖΑΡΑΣ Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ

   1 Κάπνισμα: Επιπτώσεις στην υγεία και Μέθοδοι διακοπής καπνίσματος Ε 6 Χ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   2 Ταξιδιωτική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Ε 6 Γ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
   3 Υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης Ε 6 Χ. ΚΟΛΛΙΑΣ Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΘ & Θ.ΜΕΤΑΞΑΣ Επικ. Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΘ
   4 Ψυχοβιολογία Ε 6 Μ. ΓΚΟΥΒΑ Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου
   5 Ανακουφιστική Φροντίδα Ε 6 Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Παθολόγος – Πνευμονολόγος Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   6 Οικονομία της Υγείας Ε 6 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Eπίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ

   1ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS

    

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες Επιστημονικός Υπεύθυνος

   1 Επείγουσα Φροντίδα Υ 6 Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   2 Κλινική & Επιδημιολογική Έρευνα Υ 6 Α. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   3 Η Ψυχική Υγεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Υ 6 Ε. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας

   1 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ε 6 Σ.ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Επίκ. Καθηγήτρια Γενικού Τμήματος ΠΘ & Θ.ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ Επίκ Καθηγητής
   Γενικού Τμήματος ΠΘ
   2 Επιδημιολογία Ε 6 Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   3 Προληπτική ιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ε 6 Γ. ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   4 Εναλλακτικές – Συμπληρωματικές Μέθοδοι Θεραπείας Ε 6 Χ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   5 Κλινική Φαρμακολογία Ε 6 Ν. ΠΙΤΣΙΚΑΣ Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   6 Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας Ε 6 Ν. ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ

   2ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες Επιστημονικός Υπεύθυνος

   1 Κοινοτική Ψυχιατρική Υ 6 Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΠΘ
   2 Βιοηθική Υ 6 Α. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΘ
   3 Πρακτική άσκηση Υ 12 Ε.ΚΑΡΕΤΣΗ Επιμελήτρια A’ ΠΓΝΛ Τμήμα Ιατρικής ΠΘ & Χ.ΒΑΡΣΑΜΑΣ Ιατρός Πνευμονολόγος

   1 Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι Ε 6 Ε. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Καθηγήτρια Γενικού Τμήματος ΠΘ
   2 Ποιότητα Φροντίδας Υγείας Ε 6 Β. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ τέως Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπ. Κύπρου
   3 Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία Ε 6 Κ. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
   4 Φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες Ε 6 Ι. ΝΗΣΙΩΤΟΥ Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ΠΘ

   3ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 1 (ένα), Πρακτική άσκηση 30 ECTS

   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες Επιστημονικός Υπεύθυνος

   1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 Χ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής ΠΘ

   1ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
   2ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
   3ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 1 (ένα), Πρακτική άσκηση 30 ECTS
   4ο Εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ