Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής και του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  έχει ως σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής φοιτητών, η καλή υλικοτεχνική υποδομή, το υψηλής στάθμης διδακτικό προσωπικό και η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στη διαδικασία εκπαίδευσης έχουν καταστήσει το πρόγραμμα αυτό αξιόπιστο στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην αγορά εργασίας.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με:

   • Την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στις επιστήμες της υγείας.
   • Τη μελέτη μοντέλων φροντίδας και υγείας, όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
   • Την ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας.
   • Το σχεδιασμό προγραμμάτων υγείας στην κοινότητα στο χώρο εργασίας και στην οικογένεια.
   • Τη διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
   • Την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωή καταστάσεων.
   • Τη μελέτη και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της φροντίδας και των συμπεριφορών υγείας πληθυσμών (παλιννοστούντες ομογενείς, οικονομικοί μετανάστες, μουσουλμανική μειονότητα, τσιγγάνοι) με ιδιαίτερες πολιτισμικές συνήθειες.

   Επίσης κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται σε μεθόδους και τεχνικές:

   • Ανάλυσης και αξιολόγησης συμπεριφορών και καταστάσεων υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο κοινότητας, επαρχίας κ.λπ.
   • Διερεύνησης και ανακάλυψης συγκεκριμένων παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην υγεία του πληθυσμού και ευνοούν την εμφάνιση νόσων.
   • Ανάλυσης και αξιολόγησης των δυναμικών που επηρεάζουν το κόστος (οικονομικό) ενός συστήματος υγείας.
   • Αξιολόγησης αγαθών-προϊόντων υγείας, υπηρεσιών υγείας, προγραμμάτων υγείας και προαγωγής υγείας.
   • Marketing, Management υπηρεσιών υγείας.
   • Ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στις επιστήμες υγείας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2020-2021 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συμπλήρωση 120ECTS, οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση 14μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ,  από 04 Μαϊου 2020 έως και 29 Μαϊου 2020 και ώρες 10:00 έως 13:00 (Δυνατότητα αποστολής και με courier), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Αναλυτική Βαθμολογία.
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
   9. Δύο μικρές φωτογραφίες.
   10. πεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

   Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του  ΠΜΣ (www.acare.med.uth.gr).

   Διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
   Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
   Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος) Τ.Θ. 1400
   Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41100, Λάρισα
   Τηλ.: 2410-685710
   e-mail: [email protected]

  • Το ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και πρακτική άσκηση, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

   1ο ΕξάμηνοΥποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο)30 ECTS
   2ο ΕξάμηνοΥποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο)30 ECTS
   3ο ΕξάμηνοΥποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 1 (ένα), Πρακτική άσκηση30 ECTS
   4ο ΕξάμηνοΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ

    120 ECTS

    

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   1 Πολιτική της Υγείας Υ 6
   2 Επιστημονική Συγγραφή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες Υ 6
   3 Βιοστατιστική Υ 6

   1 Κάπνισμα: Επιπτώσεις στην υγεία και Μέθοδοι διακοπής καπνίσματος Ε 6
   2 Ταξιδιωτική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Ε 6 Γ.
   3 Υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης
   4 Ψυχοβιολογία Ε 6
   5 Ανακουφιστική Φροντίδα Ε 6
   6 Οικονομία της Υγείας Ε 6

   1ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   1 Επείγουσα Φροντίδα Υ 6 Ε
   2 Κλινική & Επιδημιολογική Έρευνα Υ 6
   3 Η Ψυχική Υγεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Υ 6

   1 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ε 6
   2 Επιδημιολογία Ε 6
   3 Προληπτική ιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ε 6
   4 Εναλλακτικές – Συμπληρωματικές Μέθοδοι Θεραπείας Ε 6
   5 Κλινική Φαρμακολογία Ε 6
   6 Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας Ε 6

   2ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   1 Κοινοτική Ψυχιατρική Υ 6
   2 Βιοηθική Υ 6
   3 Πρακτική άσκηση Υ 12

   1 Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι Ε 6
   2 Ποιότητα Φροντίδας Υγείας Ε 6
   3 Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία Ε 6
   4 Φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες Ε 6

   3ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 1 (ένα), Πρακτική άσκηση 30 ECTS

   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 Χ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής ΠΘ

   1ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
   2ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
   3ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 1 (ένα), Πρακτική άσκηση 30 ECTS
   4ο Εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email