Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων από Επιστήμες Υγείας και συναφών τμημάτων, ώστε να εκπαιδευθούν στα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ειδικότερα να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των πολιτικών για την πρόληψη ασθενειών στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες Υγείας, που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των πολιτών, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να αντιμετωπίσουν νοσογόνους παράγοντες. Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα στο χώρο των Επιστημών Υγείας, καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων Γιατρών όλων των ειδικοτήτων και ειδικότερα Γενικών Ιατρών και Ιατρών Εργασίας, καθώς και Φαρμακοποιών και γενικότερα Επιστημόνων Υγείας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ” για το  ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ” είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων από Επιστήμες Υγείας και  συναφών τμημάτων, ώστε να εκπαιδευθούν στα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας. Ειδικότερα να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα  της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των πολιτικών για την πρόληψη ασθενειών  στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες  Υγείας, που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε  όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των πολιτών, να εφαρμόζουν  προληπτικά μέτρα και μέσα και να αντιμετωπίσουν νοσογόνους παράγοντες. Να  συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα στο χώρο των Επιστημών Υγείας,  καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικευόμενων και  ειδικευμένων Γιατρών όλων των ειδικοτήτων και ειδικότερα Γενικών Ιατρών και Ιατρών  Εργασίας, καθώς και Φαρμακοποιών και γενικότερα Επιστημόνων Υγείας.. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής,  Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας,  Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Διαιτολογίας και  Διατροφής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής,  Διατροφής, Φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και Επισκεπτών Υγείας των  Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με  την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

   Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα με καταβολή  διδάκτρων συνολικού ύψους 3000 ευρώ. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα  ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) ανά έτος Η έναρξη του κύκλου των  μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα γίνει 1 Μαρτίου 2021. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά  έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε  περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,  Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

   1. Αίτηση συμμετοχής  
   2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες  μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)  
   3. Φωτοτυπία ταυτότητας 
   4. Μία πρόσφατη φωτογραφία  
   5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  
   6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική,  ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία  
   7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή  πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων   (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
   8. Συστατική(ες) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά  
   9. Πιστοποιητικό επάρκειας των αλλοδαπών υποψηφίων στην ελληνική γλώσσα  (Ν.2083/92, αρθ. 12, παρ. 2α)  
   10. Δικαιολογητικά άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά άλλης  επαγγελματικής προϋπηρεσίας, προαιρετικά.

   H αξιολόγηση για την αποδοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ  πραγματοποιείται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο  Διευθυντής του ΠΜΣ. Για την επιλογή των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών συνεκτιμώνται τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται από τις αιτήσεις τους. Πιο  συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

   1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.  
   2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το  Π.Μ.Σ.  
   3. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο  κύκλο σπουδών.  
   4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση  ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί σε προφορική συνέντευξη).
   5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.  
   6. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με  το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,  
   7. Συστατικές επιστολές. Προαιρετικά ζητούνται δύο συστατικές επιστολές από  μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, εργοδότες, φορείς ή ιδρύματα,  κ.λπ., από τις οποίες τουλάχιστον μία (1) θα πρέπει να είναι από μέλος ΔΕΠ.
   8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.  
   9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα 

   Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση της, να καλέσει τους υποψήφιους  Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε προφορική συνέντευξη. 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες  Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή μία φορά τον μήνα, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ με τίτλο: “ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ” διατίθενται στα  τηλέφωνα: 2551030521, 2551030638, 2551030601 Email: [email protected][email protected], [email protected] 

    

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.
   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά 12 είναι υποχρεωτικά για την κάθε κατεύθυνση.

   Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ* 5 ECTS
   • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Υ 5 ECTS
   • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ 5 ECTS
   • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Υ 5 ECTS
   • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Υ 5 ECTS
   • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Υ 5 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

   • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ 5 ECTS
   • ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ 5 ECTS
   • ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Υ 5 ECTS
   • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υ 5 ECTS
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Υ 5 ECTS
   • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υ 5 ECTS

   Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

   • ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ 5 ECTS
   • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Υ 5 ECTS
   • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υ 5 ECTS
   • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Υ 5 ECTS
   • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υ 5 ECTS
   • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υ 5 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email