Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τη Βιοτεχνολογία των Πρωτεϊνών διοργανώνεται από τα τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

   Το Πρόγραμμα οδηγεί σε πτυχία MC και PhD στην Βιοτεχνολογία Πρωτεϊνών και λαμβάνει διοικητική υποστήριξη από το Τμήμα Βιολογίας.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επικεντρώνεται στα εξής:

   • Σε βαθιά κατανόηση της δομής και της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών
   • Εργαστηριακές ασκήσεις και βιομηχανικές μέθοδοι απομόνωσης, καθαρισμού και ταυτοποίησης πρωτεϊνών
   • Σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών πρωτεϊνών
   • Περιγραφή νέων μεθόδων μελέτης για τον χαρακτηρισμό της δομής και της δράσης των πρωτεϊνών
   • Χρήση πρωτεϊνών σε βιομηχανικές και ιατρικές εφαρμογές

   Το παρόν πρόγραμμα καλύπτει τομείς που έχουν διεθνή προτεραιότητα. συμπεριλαμβανομένων των επιστημών που αφορούν τις υπηρεσίες για την ανθρώπινη υγεία και εκείνες που ενσωματώνουν θέματα πληροφόρησης (Βιοπληροφορική).

   Προϋπόθεση για αυτό το Πρόγραμμα είναι αποδεκτά πιστοποιητικά όλων των τμημάτων Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και άλλων σχετικών Επιστημών. Είναι επίσης αποδέκτες πτυχιούχων των φαρμακευτικών, κτηνιατρικών και αγρονομικών τμημάτων της Ελλάδας και εξωτερικών πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο.

   Δείτε την προκήρυξη:

   * Παράταση υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου 2020

   Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.

   Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   I. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
   II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
   III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
   IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
   V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιων 8μελούς επιτροπής.
   VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Μαΐου 2020, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραβρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της επιτροπής). Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 15 Μαΐου ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr)
   2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών (στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr)
   3. Τρεις συστατικές επιστολές (απευθείας από τους συντάκτες στο e-mail [email protected])*

   και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία:

   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
   5. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ο Μ.Ο. τη βαθμολογίας, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση από τη γραμματεία.
   7. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ.
   8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας
   9. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα.

   *Οι συστατικές επιστολές θα σταλούν απευθείας από τους συντάκτες στο e-mail [email protected]. Το σχετικό αρχείο για Συστατικές επιστολές βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr (Συμπληρωματικά αρχεία ΜΠΣ) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας https://www.biology.uoc.gr/el/announcements).

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

   Για τη Φωτογραφία
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
   Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
   Διαστάσεις: 200px x 200px

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στο http://probiotech.biology.uoc.gr/index.php/el/ ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ.Ευφροσύνη Μπερβανάκη ([email protected]), τηλ.2810-394402. .

   Υπεύθυνη του ΠΜΣ είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας κ. Ειρήνη Αθανασάκη ([email protected]), τηλ.2810-394355

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά 120 Πιστωτικές Μονάδες. Το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων είναι ένα σύστημα περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή ή σπουδαστή. Τα μαθήματα, οι εργαστηριακές και ερευνητικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΔΜΣ καθώς και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) ορίζονται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email