Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος (Prosthodontics – Orofacial Pain)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 9,000€ / 21,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος», εκφραζόμενος ανά ειδίκευση, είναι:
   α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την παροχή θεωρητικής κατάρτισης και κλινικής εμπειρίας για την προσθετική αποκατάσταση των φυσικών δοντιών, καθώς και την αποκατάσταση της μερικής και ολικής νωδότητας με την τεκμηριωμένη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων και τεχνικών, προσθέσεων και υλικών, με τελικό στόχο τη λειτουργική και αισθητική εναρμόνιση με τις φυσιολογικές δομές του στοματογναθικού συστήματος. Συμπληρωματικά, η παροχή αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας για τη γναθοπροσωπική προσθετική αποκατάσταση ασθενών με ελλείμματα της κρανιοπροσωπικής χώρας (ειδίκευση Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας),
   β)παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την παροχή της απαραίτητης γνώσης για τη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων Στοματοπροσωπικού πόνου μη οδοντικής αιτιολογίας, διαταραχών στη στοματοπροσωπική περιοχή και γναθολογικών δυσλειτουργιών και συγκλεισιακών προβλημάτων (ειδίκευση Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογίας).

   Δείτε την προκήρυξη:

  • Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών, κλινική άσκηση, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, συμμετοχή και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με φυσική παρουσία των φοιτητών και του διδάσκοντα. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση «Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία», («Prosthodontics and Implant Prosthodontics»)

   Α’ Εξάμηνο
   Σεμινάριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ΕCTS)
   Σεμινάριο Κινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ΕCTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (3 ΕCTS)
   Σχέδιο θεραπείας και παρουσίαση περιστατικού (3 ΕCTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής (3 ΕCTS)
   Έρευνα και συγγραφή ΜΔΕ (4 ΕCTS)
   Εργαστήριο Προσθετικής (5 ΕCTS)
   Βασικές Αρχές Έρευνας (2 ΕCTS)
   Σύγκλειση (2 ΕCTS)
   Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (2 ΕCTS)
   Βιολογία Στόματος (2 ΕCTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   B’ εξάμηνο
   Σεμινάριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ΕCTS)
   Σεμινάριο Κινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ΕCTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (4 ΕCTS)
   Σχέδιο θεραπείας και παρουσίαση περιστατικού (3 ΕCTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής (3 ΕCTS)
   Έρευνα και συγγραφή ΜΔΕ (2 ΕCTS)
   Σεμινάριο Φυσιολογίας Στοματογναθικού Συστήματος (2 ΕCTS)
   Κλινική Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (8 ΕCTS)
   Βιοστατιστική (2 ΕCTS)
   Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική (2 ΕCTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄εξάμηνο
   Σεμινάριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (4 ECTS)
   Σχέδιο θεραπείας και παρουσίαση περιστατικού (3ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής (3 ECTS)
   Έρευνα και συγγραφή ΜΔΕ 26 (4 ECTS)
   Κλινική Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (10 ECTS)
   Γηροδοντιατρική 1 (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Σεμινάριο Ακινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (4 ECTS)
   Σχέδιο θεραπείας και παρουσίαση περιστατικού (3 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής (3 ECTS)
   Έρευνα και συγγραφή ΜΔΕ (4 ECTS)
   Κλινική Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (10 ECTS)
   Γηροδοντιατρική (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Ε’ εξάμηνο
   Σεμινάριο Ακινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 39 (4 ECTS)
   Σχέδιο θεραπείας και παρουσίαση περιστατικού (3 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής (3 ECTS)
   Έρευνα και συγγραφή ΜΔΕ (6 ECTS)
   Κλινική Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (8 ECTS)
   Κλινική διδασκαλία (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Στ’ εξάμηνο
   Σεμινάριο Ακινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (4 ECTS)
   Σχέδιο θεραπείας και παρουσίαση περιστατικού (3 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής (3 ECTS)
   Έρευνα και συγγραφή ΜΔΕ (4 ECTS)
   Κλινική Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων (8 ECTS)
   Κλινική διδασκαλία (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση «Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία, Orofacial Pain Management and Gnathology»

   Α’ εξάμηνο
   Φυσιολογία και Παθολογία του Στοματογναθικού Συστήματος (4 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (4 ECTS)
   Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου (16 ECTS)
   Σύγκλειση (4 ECTS)
   Βιολογία Στόματος (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   B’ εξάμηνο
   Φυσιολογία και Παθολογία του Στοματογναθικού Συστήματος (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (2 ECTS)
   Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου (14 ECTS)
   Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου (2 ECTS)
   Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε (2 ECTS)
   Επείγουσες Ιατρικές Καταστάσεις στο Οδοντιατρείο (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Φυσιολογία και Παθολογία του Στοματογναθικού Συστήματος (2 ECTS)
   Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου (14 ECTS)
   Βασικές Αρχές Έρευνας (2 ECTS)
   Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Βιολογία Στόματος (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών (3 ECTS)
   Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές (3 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Φυσιολογία και Παθολογία του Στοματογναθικού Συστήματος (4 ECTS)
   Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου (10 ECTS)
   Βιοστατιστική (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Ψυχιατρικής (8 ECTS)
   Νευροανατομία (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   E’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (2 ECTS)
   Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου (6 ECTS)
   Νευρολογία – Ιατρείο Κεφαλαλγίας (6 ECTS)
   Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία (4 ECTS)
   Ρευματολογία (8 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Στ’ εξάμηνο
   Φυσιολογία και Παθολογία του Στοματογναθικού Συστήματος (2 ECTS)
   Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου (10 ECTS)
   Ωτορινολαρυγγολογία (6 ECTS)
   Αναισθησιολογία – Ιατρείο Πόνου (6 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε (2 ECTS)
   Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος (Prosthodontics – Orofacial Pain)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email